Protasov Anatoliy

protasov

Position: Professor of the Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems (ANDTS)
Academic Degree: Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Technical Sciences
Academic Rank: Professor

He has been working at the university since 1988. In 1995, he defended his candidate dissertation on the topic "Development of methods for active thermal defectoscopy of elements in the construction of aviation equipment."
In 2012, he successfully defended his doctoral dissertation on the topic "Theoretical and methodological foundations of forming professional competence of future specialists in non-destructive testing and technical diagnostics."
From 2006 to 2021, he served as the head of the Department of Instruments and Systems of Non-Destructive Testing.

He has a list of scientific works - more than 110 titles, including 2 monographs. For the methodological support of the educational process, he developed and published 10 guidelines.
Scientific Interests: thermal non-destructive testing, design systems for technical and medical diagnostics tools.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teacher's page in the "Intellect" system

Noteworthy Achievements:

Member of the Ukrainian Society of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics (2010-2024).
Completed the course "Fight against Corruption" (certificate dated May 1, 2020).

SCIENTIFIC WORKS:

Використання перетворення гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення інформативності акустичного імпедансного методу неруйнівного контролю, який є одним із найбільш розповсюджених методів, що використовуються в авіації при контролі панелей зі стільниковим заповнювачем і багатошарових конструкцій, виконаних із композиційних матеріалів. Мета дослідження. Отримання додаткових інформативних ознак для імпульсного імпедансного методу контролю, які б підвищили достовірність контролю стану композиційних матеріалів. Методика реалізації. Для досягнення поставленої мети було експериментально отримано на тестовому зразку сигнали перетворювача від дефектної та бездефектної областей. Використання перетворення Гілберта дало змогу визначити фазові характеристики цих сигналів і провести їх демодуляцію з метою виділення низькочастотної обвідної для аналізу її форми. Результати дослідження. Отримано інформативні параметри, такі як миттєва частота сигналу, інтеграл фазової характеристики на вибраному інтервалі та інтеграл різниці фазових характеристик сигналів. Для порівняння якості виявлення дефекту з використанням вибраних параметрів було проведено оцінку достовірності результату контролю для фрагмента виробу з композиційного матеріалу. Висновки. Запропоновані інформативні параметри, які характеризують ступінь відмінності фазових характеристик, дають можливість підвищити загальну достовірність контролю композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.Ключові слова: імпедансний метод контролю; перетворення Гілберта.
--// Наукові вісті НТУУ "КПІ", №1, Київ ,2016, с.117-123

Применение дискретного ортогонального метода измерения фазы для определения характеристик материалов ультразвуковым методом
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення точності визначення фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів на стадії їх виготовлення при використанні ультразвукового методу контролю. Мета дослідження. Реалізація фазового методу вимірювання часового інтервалу в системі ультразвукового контролю порошкових матеріалів з метою підвищення точності визначення їх фізико-механічних характеристик. Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження було запропоновано використати дискретний ортогональний метод визначення фазового зсуву між сигналами. Проводились комп’ютерне моделювання у системі Matlab для визначення різниці фазового зсуву сигналів і оцінка похибки його вимірювання. Результати дослідження. Визначено оптимальні параметри основного елемента системи вимірювання фазового зсуву – аналого-цифрового перетворювача, який є головним джерелом похибки й істотно впливає на точність вимірювання. Висновки. Експериментальні дослідження на матеріалах з відомими характеристиками показали ефективність застосу-
вання дискретного ортогонального методу, який дав можливість визначити швидкість поширення ультразвуку в твердому сере-
довищі з похибкою менше 1 %. Ключові слова: фазовий зсув; дискретний ортогональний метод.
--// Наукові вісті НТУУ "КПІ", №2, Київ ,2016, с.87-93

Многоканальный стенд для контроля температуры
В статье рассмотрена схема построения многоканального стенда для контроля температуры. В состав стенда вошли цифровые термометры, которые образуют однопроводную сеть, построенную по технологии 1-Wire. Преимуществами цифровых термометров с точки зрения организации магистрали, по сравнению с другими температурными сенсорами являются высокие метрологические характеристики и хорошая помехоустойчивость, что дает им предпочтение при построении многоточечных систем температурного контроля. Проведенные исследования на экспериментальном стенде позволили продемонстрировать эффективность использования технологии 1-Wire при построении сети цифровых преобразователей, которая может обеспечить относительные измерения, контроль параметров в различных точках закрытого объема, а так же обеспечить многоточечный температурный мониторинг в режиме реального времени. Однопроводные сети 1-Wire, организованные на базе цифровых преобразователей температуры могут найти применение в построении систем автоматизации контроля и управления технологическими процессами, где температура является ключевым параметром.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2015. - Вип. 49. - С. 61–68.

The Professional Training Features for Non-Destructive Testing Graduate Students
The Non-Destructive Testing (NDT) specialists provide a quality exam for various kinds of products, conduct inspection of potential accident industrial objects, and provide their safe exploitation. Such branches of industry as aviation, ground transportation, nuclear power stations, and civil engineering can’t even exist without NDT specialists. All people need high quality products, to be protected from terrorism and technogeneous catastrophes. Thus, NDT specialists are desired in any society. Today Ukraine has a lot of objects and constructions which were built many years ago. Such objects as hydroelectric plants, dams, bridges, inflammable stores, and many others need to be inspected for evaluation of their safety. So, the problem of NDT specialist preparation is very important for Ukraine which had Chernobyl catastrophe in the past.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021