protasovПротасов Анатолій Георгійович – завідувач кафедри приладів та систем неруйнівного контролю, доктор педагогічних наук, доцент. На кафедрі ПСНК працює з 1988 року.
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Розвиток методів активної теплової дефектоскопії елементів конструкцій авіаційної техніки”.
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики”.

Має список наукових праць - більше 100 найменувань, в т.ч. 1 монографія. З метою методичного забезпечення навчального процесу розробив та видав 5 методичних вказівок.
Викладає дисципліни: „Теплові методи неруйнівного контролю" та „Проектування систем технічної і медичної діагностики"

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Маєвський Станіслав МихайловичКафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК) заснована у 1981 року проф. Маєвським Станіславом Михайловичем. Вона стала першою створеною в Україні кафедрою, яка почала готувати спеціалістів, здатних розробляти та обслуговувати сучасні комп’ютерні системи контролю якості продукції та системи технічної й медичної діагностики. Таке поєднання техніки та медицини пояснюється тим, що фізичні методи, на яких базуються сучасні системи медичної діагностики на основі візуалізації внутрішньої структури організму людини, повністю відповідають методам інтроскопії – основним для неруйнівного контролю в техніці.
Маєвський Станіслав Михайлович -  д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук (АІН) України, заслужений проф. НТУУ «КПІ», член ради Всесвітньої Федерації неруйнівного контролю (США). Очолював кафедру в період з 1981по 2006р., де працює й нині на посаді професора кафедри.
Викладає курси: Методи обробки інформації, Системи неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Куц Юрій ВасильовичКуц Юрій Васильович - доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі інфор­маційно-вимірювальних систем. Закінінчив Київський політехнічний інститут (1975), де від 1977 й працював: 1992–1999 – доц. каф. приладів і систем неруйнівівного конт­ролю. У період з 1999 по 2015 – працював у Національному авіаційному університуті (м.Київ): від 2004 – зав. кафедри інформаційно-вимірювальних систем. З 2015 і по теперішній час працює на посаді професора кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наукові дослідження: фазометрія, статист. оброблення ре­зультатів наук. вимірювань, фазові інфор­маційно-вимірювальних системи, магнітні та вихнострумові методи неруйнівного контролю.
Викладає курси: Електромагнітні методи неруйнівного контролю, Технічні і медичні системи

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Баженов Віктор ГригоровичВ 1966 закінчив школу з математичним нахилом. У 1966 році вступив до КПІ . У 1972р. закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». У 1972 році вступив до аспірантури КПІ. Після аспірантури працював на кафедрі Інформаційно- вимірювальної техніки науковим співробітником. Згодом був переведений в КБ «Шторм при КПІ». З 1979 року по 1982 рік був начальником науково -дослідного сектора 32 КБ « Шторм» . Був відповідальним виконавцем важливих науково -дослідних робіт оборонного характеру . Брав участь в установці і наладці важливого обладнання на Камчатці. У 1981р захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук . У 1982 році перейшов на викладацьку роботу на кафедру Приладів і систем неруйнівного контролю. У 1985 - 1986год проходив стажування в Будапештському технічному університеті ( Угорщина). У 2006-2008 роках був науковим керівником успішно виконаної роботи по контролю колісних пар швидкісних поїздів для Німеччини (фірма ВIP ).

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Петрик Валентин ФедоровичВ 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ), кафедра інформаційно-вимірювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування. Спеціальність – інженер-електрик.
В 1983 році закінчив аспірантуру КПІ, а в1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Волоконно-оптичні багатомодові фазові первинні вимірювальні перетворювачі».
В 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю.
В КПІ з 1970 року – студент, інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, асистент, доцент.
Заступник завідуючого кафедрою, відповідальний за організацію виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик студентів, куратор групи ПК-32.  Член Вченої ради факультету.
Викладає дисципліни: Метрологія; Контрольно-вимірювальна техніка; Оптичні прилади неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

sieryiЗакінчив у  1992 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю Фізичні методи та прилади інтроскопії. З 1992 року по теперішній час працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю, кандидат технічних наук, доцент. Має 20 наукових публікацій, з них 17 наукових, одна монографія та 2 навчально-методичних посібників.
Викладає дисципліни: Комп’ютерне проектування електронних схем.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Галаган Роман МихайловичДоцент кафедри ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НТУУ "КПІ". В 1998 р. вступив на кафедру ПСНК і у 2004 р. успішно її закінчив, захистивши магістерський диплом з відзнакою на тему "Методи дистанційного визначення координат перетворювача дефектоскопу в процесі контролю" за спеціальністю 8.090903 (Прилади та системи неруйнівного контролю). На кафедрі працює з 2004 р. Виконує обов'язки куратора однієї з груп (на даний час ПК-01).
В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Інформатика (I та II семестр) - лекції (вивчаються основи інформатики та мова програмування С++)
2.  Ультразвукові методи неруйнівного контролю (VII та VIII семестр) - лабораторні та практичні заняття
3. Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (VIII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається математичний пакет MATLAB)
4.  Мікропроцесори та ЕОМ (VII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається мова програмування асемблер)

Галузь наукових інтересів - програмування, ультразвуковий неруйнівний контроль
Галузь ненаукових інтересів - ну дуже пасивний відпочинок :)
e-mail:

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Муравйов Олександр ВолодимировичУ 2011 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримав  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю Лазерна та оптоелектронна техніка. Працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю з 2014 р. на посаді асистента.
В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів інфрачервоних приладів" за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи.
Викладає дисципліни: Матеріалознавство (1 курс), Комп'ютерні методи проектування та розрахунків (2 курс), Основи оптичного неруйнівного контролю (4 курс), Теорія сигналів (3 курс), Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (4 курс), Оптичні прилади неруйнівного контролю (5 курс).
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Павленко Жанна ОнисимівнаПавленко Жанна Онисимівна - старший викладач кафедри  приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного фаультету НТУУ «КПІ»,   має три освіти: закінчила з відзнакою приладобудівний факультет КПІ за спеціальністю -  «Прилади точної механіки»; інженер-механік; перекладач французської мови; музична освіта з класу скрипки. Загальний педагогічний стаж 40 років, в тому числі в НТУУ «КПІ» - 40 років.
Викладає такі навчальні дисципліни: Прикладна механіка, Проектування сканерів в система НК, Конструювання елементів приладів

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Дугін Олександр ЛеонідовичУ 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З вересня 2012 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента кафедри.
Викладає дисципліни: Мікропроцесорна техніка (3 курс), Мікропроцесорна техніка (3 курс), Електроніка (2,3 курси), Контрольно-вимірювальна техніка (4курс), Метрологія (2 курс).
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Лашко Олена ВікторівнаУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. У 2012 році отримала диплом магістра за фахом «Психолог. Викладач ВНЗ». На кафедрі працює з вересня 2004 року. З вересня 2006 року – на посаді асистента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.
Викладає дисципліни: Вступ до фаху (1 курс), Математичне моделювання (2 курс), Технологія контролю (4 курс), Інформатика (Основи програмування та алгоритмізації задач, 1 курс), Математичне моделювання (2 курс).
Відповідальна по кафедрі за організацію дипломного проектування та випускної атестації студентів. Координатор Студентської ради ПСНК, куратор групи ПК-41. Автор курсів лекцій, лабораторних робіт, методичного забезпечення дисциплін. Має наукові публікації з технічних та психологічних напрямків дослідження, а також публікації поетичних творів.
Коло професійних інтересів: гуманізація вищої технічної освіти, формування особистості студента в умовах навчання, розвиток науки і техніки.
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., сайт: lawko.edu.kpi.ua

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Суслов Євген ФедоровичУ 2008 році закінчив Національний авіаційний університет .
Викладає дисципліни:

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

bohdanУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З 2009 року навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2008 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом.
Викладає дисципліни: Прикладна механіка, Акустичні методи НК

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Лисенко Юлія ЮріївнаУ 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З квітня 2007 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента  кафедри (за сумісництвом).
Викладає дисципліни: інформатика, електромагнітні методи НК, теплові методи НК.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021