Kyrychuk

Yuriy Kyrychuk is the head of the Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems (ANDTS) at the university, holding a Ph.D. in Technical Sciences and the position of associate professor. He has been working at the university since 1995 and has been leading the ANDTS department since July 1, 2021.

In 1999, he defended his candidate dissertation, and in 2016, he successfully defended his doctoral dissertation on the topic of "Automated Instrumentation and Information-Measuring System."

His scientific interests include modern systems for shock and vibration protection of navigation complexes for moving objects, robotic systems, bio-inspired robotics, and the Internet of Things.

Scientific, organizational, and public activities include:

  • Secretary of the specialized council for the defense of doctoral and candidate dissertations;
  • Deputy dean of the Faculty of Instrumentation Engineering for international cooperation;
  • Responsible executor of research projects for the Ministry of Education and Science of Ukraine on the most relevant mainstream problems in science and technology.

He has authored more than 200 scientific works, including 4 monographs, 1 textbook, and 1 educational guide with the approval of the Ministry of Education and Science of Ukraine, as well as 2 guides approved by the Scientific Council of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teacher's page in the "Intellect" system

protasov

Position: Professor of the Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems (ANDTS)
Academic Degree: Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Technical Sciences
Academic Rank: Professor

He has been working at the university since 1988. In 1995, he defended his candidate dissertation on the topic "Development of methods for active thermal defectoscopy of elements in the construction of aviation equipment."
In 2012, he successfully defended his doctoral dissertation on the topic "Theoretical and methodological foundations of forming professional competence of future specialists in non-destructive testing and technical diagnostics."
From 2006 to 2021, he served as the head of the Department of Instruments and Systems of Non-Destructive Testing.

He has a list of scientific works - more than 110 titles, including 2 monographs. For the methodological support of the educational process, he developed and published 10 guidelines.
Scientific Interests: thermal non-destructive testing, design systems for technical and medical diagnostics tools.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teacher's page in the "Intellect" system

Noteworthy Achievements:

Member of the Ukrainian Society of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics (2010-2024).
Completed the course "Fight against Corruption" (certificate dated May 1, 2020).

Куц Юрій ВасильовичКуц Юрій Васильович - доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі інфор­маційно-вимірювальних систем. Закінінчив Київський політехнічний інститут (1975), де від 1977 й працював: 1992–1999 – доц. каф. приладів і систем неруйнівівного конт­ролю. У період з 1999 по 2015 – працював у Національному авіаційному університуті (м.Київ): від 2004 – зав. кафедри інформаційно-вимірювальних систем. З 2015 і по теперішній час працює на посаді професора кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наукові дослідження: фазометрія, статист. оброблення ре­зультатів наук. вимірювань, фазові інфор­маційно-вимірювальних системи, магнітні та вихнострумові методи неруйнівного контролю.
Викладає курси: Електромагнітні методи неруйнівного контролю, Технічні і медичні системи

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Маєвський Станіслав МихайловичКафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК) заснована у 1981 року проф. Маєвським Станіславом Михайловичем. Вона стала першою створеною в Україні кафедрою, яка почала готувати спеціалістів, здатних розробляти та обслуговувати сучасні комп’ютерні системи контролю якості продукції та системи технічної й медичної діагностики. Таке поєднання техніки та медицини пояснюється тим, що фізичні методи, на яких базуються сучасні системи медичної діагностики на основі візуалізації внутрішньої структури організму людини, повністю відповідають методам інтроскопії – основним для неруйнівного контролю в техніці.
Маєвський Станіслав Михайлович -  д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук (АІН) України, заслужений проф. НТУУ «КПІ», член ради Всесвітньої Федерації неруйнівного контролю (США). Очолював кафедру в період з 1981по 2006р., де працює й нині на посаді професора кафедри.
Викладає курси: Методи обробки інформації, Системи неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Петрик Валентин ФедоровичВ 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ), кафедра інформаційно-вимірювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування. Спеціальність – інженер-електрик.
В 1983 році закінчив аспірантуру КПІ, а в1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Волоконно-оптичні багатомодові фазові первинні вимірювальні перетворювачі».
В 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю.
В КПІ з 1970 року – студент, інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, асистент, доцент.
Заступник завідуючого кафедрою, відповідальний за організацію виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик студентів, куратор групи ПК-32.  Член Вченої ради факультету.
Викладає дисципліни: Метрологія; Контрольно-вимірювальна техніка; Оптичні прилади неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Баженов Віктор ГригоровичВ 1966 закінчив школу з математичним нахилом. У 1966 році вступив до КПІ . У 1972р. закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». У 1972 році вступив до аспірантури КПІ. Після аспірантури працював на кафедрі Інформаційно- вимірювальної техніки науковим співробітником. Згодом був переведений в КБ «Шторм при КПІ». З 1979 року по 1982 рік був начальником науково -дослідного сектора 32 КБ « Шторм» . Був відповідальним виконавцем важливих науково -дослідних робіт оборонного характеру . Брав участь в установці і наладці важливого обладнання на Камчатці. У 1981р захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук . У 1982 році перейшов на викладацьку роботу на кафедру Приладів і систем неруйнівного контролю. У 1985 - 1986год проходив стажування в Будапештському технічному університеті ( Угорщина). У 2006-2008 роках був науковим керівником успішно виконаної роботи по контролю колісних пар швидкісних поїздів для Німеччини (фірма ВIP ).

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Галаган Роман МихайловичДоцент кафедри ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НТУУ "КПІ". В 1998 р. вступив на кафедру ПСНК і у 2004 р. успішно її закінчив, захистивши магістерський диплом з відзнакою на тему "Методи дистанційного визначення координат перетворювача дефектоскопу в процесі контролю" за спеціальністю 8.090903 (Прилади та системи неруйнівного контролю). На кафедрі працює з 2004 р. Виконує обов'язки куратора однієї з груп (на даний час ПК-01).
В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Інформатика (I та II семестр) - лекції (вивчаються основи інформатики та мова програмування С++)
2.  Ультразвукові методи неруйнівного контролю (VII та VIII семестр) - лабораторні та практичні заняття
3. Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (VIII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається математичний пакет MATLAB)
4.  Мікропроцесори та ЕОМ (VII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається мова програмування асемблер)

Галузь наукових інтересів - програмування, ультразвуковий неруйнівний контроль
Галузь ненаукових інтересів - ну дуже пасивний відпочинок :)
e-mail:

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Муравйов Олександр ВолодимировичУ 2011 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримав  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю Лазерна та оптоелектронна техніка. Працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю з 2014 р. на посаді асистента.
В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів інфрачервоних приладів" за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи.
Викладає дисципліни: Матеріалознавство (1 курс), Комп'ютерні методи проектування та розрахунків (2 курс), Основи оптичного неруйнівного контролю (4 курс), Теорія сигналів (3 курс), Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (4 курс), Оптичні прилади неруйнівного контролю (5 курс).
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

bohdanУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З 2009 року навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2008 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом.
Викладає дисципліни: Прикладна механіка, Акустичні методи НК

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Лисенко Юлія ЮріївнаУ 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З квітня 2007 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента  кафедри (за сумісництвом).
Викладає дисципліни: інформатика, електромагнітні методи НК, теплові методи НК.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021