Halahan Roman

Галаган Роман МихайловичДоцент кафедри ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НТУУ "КПІ". В 1998 р. вступив на кафедру ПСНК і у 2004 р. успішно її закінчив, захистивши магістерський диплом з відзнакою на тему "Методи дистанційного визначення координат перетворювача дефектоскопу в процесі контролю" за спеціальністю 8.090903 (Прилади та системи неруйнівного контролю). На кафедрі працює з 2004 р. Виконує обов'язки куратора однієї з груп (на даний час ПК-01).
В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Інформатика (I та II семестр) - лекції (вивчаються основи інформатики та мова програмування С++)
2.  Ультразвукові методи неруйнівного контролю (VII та VIII семестр) - лабораторні та практичні заняття
3. Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (VIII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається математичний пакет MATLAB)
4.  Мікропроцесори та ЕОМ (VII семестр) - лекції та лабораторні заняття (вивчається мова програмування асемблер)

Галузь наукових інтересів - програмування, ультразвуковий неруйнівний контроль
Галузь ненаукових інтересів - ну дуже пасивний відпочинок :)
e-mail:

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Ч.1: Влияние субъективной погрешности
Статья посвящена анализу субъективной погрешности измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах.  Проведён анализ методики измерений и выделены области,  обуславливающие возникновение погрешностей.  Показана необходимость существенного уменьшения погрешности измерения для выявления истинной вариации скорости ультразвука  (как в партии,  так и отдельных образцах из многофазных порошковых материалов),  которая является следствием технологических режимов изготовления.  В работе показано,  что автоматизация процесса в совокупности с использованием схемотехнических,  методических,  конструкционных и других способов устранения влияния человеческого фактора на результат позволяет значительно повысить достоверность за счёт сокращения доли участия человека в процессе проведения и обработки результатов контроля.  Проведённый анализ субъективной составляющей общей погрешности измерения позволил предложить рекомендации по её уменьшению
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2015. - Вип. 49. - С. 53–60.

РОЗРОБКА СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБІВ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Обґрунтовано розробку стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії у вигляді лінійної системи, яка має породжуючий процес, власну імпульсну реакцію та відгук при наявності дефекту. В результаті виділено інфор-маційні параметри, за якими можна проводити класифікацію технічного стану виробу – зміна математичного сподівання та дисперсії вибірок виміряних значень швидкості ульт-развуку.
--// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 19 (1062). – 196 с.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ВІДКРИТОЇ МІКРОСКОПІЧНОЇ ПОРИСТОСТІ ФАРФОРОВИХ ІЗОЛЯТОРІВ
Розглянуті методи та засоби контролю фарфорових ізоляторів на наявність дефекту типу відкрита мікроскопічна пористість. Показано, що відкрита мікроскопічна пористість є найбільш небезпечним дефектом виробничого походження і є причиною більше 80% відмов фарфорових опорних стержневих ізоляторів. В результаті аналітичних досліджень виділено ультразвуковий метод неруйнівного контролю як найбільш придатний в умовах експлуатації фарфорових ізоляторів. Показані шляхи вдосконалення методики проведення ультразвукового контролю для підвищення його достовірності.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2014. - Вип. 48. - С. 57–65.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на возникновение дефектов литого ядра в процессе контактной точечной сварки. Проведён обзор методов и средств контроля и управления процессом контактной точечной сварки, позволяющих повысить качество сварного соединения. Показана необходимость установления корреляционных зависимостей между разными методами контроля и управления. Предложен алгоритм работы системы управления процессом контактной сварки.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2012. - Вип. 44. - С. 49–57.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
В статье представлен опыт разработки аппаратуры, используемой для сбора и анализа сигналов акустической эмиссии, которые возникают в процессе контактной точечной сварки. Определены требования к электронным узлам разрабатываемой акустико-эмиссионной системы, к выбору преобразователя, а также алгоритму работы программного обеспечения.
--// Вісник Інженерної академії України. - Київ. – 2012. – № 3-4. – 155 с.

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ УЛЬТРАЗВУКУ В МАТЕРІАЛАХ З НЕОДНОРІДНОЮ СТРУКТУРОЮ
Присвячено задачі підвищення точності вимірювання швидкості ультразвуку в порошкових матеріалах. Наведено класифікацію похибок, що впливають на результат вимірювань, та проведено їх аналіз. Описано алгоритм статистичної обробки результатів контролю та конструктивні особливості розробленої інформаційно-вимірювальної системи.
В. С. Єременко, Р. М. Галаган
--// Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – № 6. – с. 39-45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРИБОРОВ И МЕТОДИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СТРУКТУРОСКОПИИ МАТЕРИАЛОВИ
The article is devoted to defining the requirements for the metrological characteristics of instruments and techniques for
conducting ultrasound structurescopy of powder materials. The possibility of applying for this purpose of variance analysis is shown.
This article is an example of calculating the measurement error and resolution for the specific conditions of non-destructive testing. Also,
conducting the analysis of components of the measurement error of ultrasonic velocity in powder materials.
Доц., к.т.н. Еременко В.С., асист. Галаган Р.М.
--// Научни известия на НТСМ. - Болгария. – 2012. – № 1. – с. 71-73

УЛЬТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ІЗОЛЯТОРІВ
Достовірний контроль порцелянових ізоляторів є важливою задачею в електроенергетиці. В роботі описано конструкцію та алгоритм роботи розробленої системи діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів, які дозволяють підвищити достовірність контролю ізоляторів. Експерименти показали, що використання запропонованої системи дозволяє зменшити СКВ похибки вимірювання максимально в 23,1 рази.
Галаган Р. М., Єременко В. С.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2011. - Вип. 42. - С. 62–70.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СТРУКТУКРОСКОПИИ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВКИ
Article is devoted to improving the reliability of ultrasonic nondestructive testing of the technical condition of the porcelain insulator (PI) and development of specialized system based on the method of processing the measurements results of the ultrasound velocity in the PI, which allows reducing the influence of random factors on inspection results. The thesis proposes new ways to improve the reliability of technical inspection of the PI. These new ways rely on using special blocks transducers, as well as the mathematical software that allows sifting through the results with gross errors and conducting self-monitoring of the system by checking the convergence of the results of ultrasonic velocity measurements at specific points on the surface of the product.
Доц., к.т.н. Еременко В.С., асист. Галаган Р.М.
--// Научни известия на НТСМ. - Болгария. – 2011. – № 1. – с. 46-48

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021