Petryk Valentyn

Петрик Валентин ФедоровичВ 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ), кафедра інформаційно-вимірювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування. Спеціальність – інженер-електрик.
В 1983 році закінчив аспірантуру КПІ, а в1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Волоконно-оптичні багатомодові фазові первинні вимірювальні перетворювачі».
В 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю.
В КПІ з 1970 року – студент, інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, асистент, доцент.
Заступник завідуючого кафедрою, відповідальний за організацію виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик студентів, куратор групи ПК-32.  Член Вченої ради факультету.
Викладає дисципліни: Метрологія; Контрольно-вимірювальна техніка; Оптичні прилади неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Мобильный вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных
This article has described the direction in the development of the modern flaw detection - wireless connection. Wireless connectivity between the measuring sensors and processing unit increases the reliability of testing and decreases the decision-making time. It increases stability of devices under adverse environmental conditions and allows for simplifying executing operation in any position. The article includes the descriptions of the advantages of the GSM channel and justification of existing standards for particular non-destructive testing tasks and conditions.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 43–45.

ВИКОРИСТАННЯБЕЗПРОВІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ У НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ
Розглянуто новий напрямок у використанні бездротових засобів передачі даних для технічної діагностики з відомими способами неруйнівного контролю. Виконано огляд можливостей застосування різних бездротових засобів передачі даних та обгрунтування використання існуючих стандартів для певних задач і умов неруйнівного контролю. Наведено узагальнену функціональну схему системи (приладу) з використанням безпровідного каналу передачі даних.
--// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" . Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2012. – № 40. – 141 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021