Барановський Д. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп

На дипломний проект студента четвертого курсу, групи    ПК-51 приладобудівного факультету Барановського Дмитра  з теми: “Мобільний ультразвуковий дефектоскоп”.

В даному дипломному проекті розроблено мобільний акустичний дефектоскоп, що має легку адаптованість до нових об'єктів контролю та різних класів задач. В першому розділі дипломного проекту представлені деякі теоретичні відомості про ультразвук, описані методи ультразвукової дефектоскопії, наведені теооретичні відомості про види та типи ультразвукових перетворювачів. В розрахунково – теоретичній частині був проведений вибір та розрахунок п’єзоелектричного перетворювача, який найкраще підходить для поставленої задачі. Результатом проведеного розрахунку є визначення габаритних розмірів основних частин конструкції перетворювача.

В конструкторсько – технологічній частині була проведена розробка конструкції п’єзо датчика, був створений кресленик перетворювача по розрахованим раніше габаритним розмірам основних елементів конструкції. Також було розроблено функціональну схему приладу на основі вже існуючих дефектоскопів. Було проведено розрахунки основних вузлів електричної схеми та розроблено схему електричну принципову. Розроблений мобільний ультразвуковий дефектоскоп відповідає всім поставленим вимогам.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Petryk, V. Wireless data transmission in ultrasonic nondestructive testing = Беспроводная передача данных в ультразвуковом неразрушающем контроле / Valentyn Petryk, Anatoliy Protasov, Kostiantyn Syeryy, Serhiy Ukrainec // Ж-л «Научни Известия на НТСМ»: материалы международной конференции «Дни НК 2017». – Созополь, 2017. – №1 (216). – С. 121–123.
 2. Повшенко, О. А. Безпровідна передача даних в системах неруйнівного контролю шляхом застосування GSM/GPRS технологій / О. А. Повшенко, В. Ф. Петрик // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, м. Івано-Франківськ, 14-16 листопада 2017 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 45–47.
 3. Миргородський, О. О. Використання бездротових технологій в задачах неруйнівного контролю / О. О. Миргородський, В. Ф. Петрик // Погляд у майбутнє приладобудування: матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 16–17 травня 2017 р. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 117.
 4. Миргородський, О. О. Використання сучасних мобільних пристроїв та технологій бездротової передачі даних у неруйнівному контролі / О. О. Миргородський, В. Ф. Петрик // Методи та засоби неруйнівного контрою промислового обладнання : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених, м. Івано-Франківськ, 15-16 листопада 2017 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – 2017. – С. 47.
 5. Петрик, В. Ф. О возможности передачи данных неразрушающего контроля объектов на большие расстояния / В. Ф. Петрик, А. А. Миргородский // Найновите постижения на Европейската наука – 2017: материали за ХIII международна научна практична конференция, г. София, 15–22 юни 2017 г. – София : «БялГРАД» ООД, 2017. – С. 45-46.
 6. Миргородский, А. А. О расширении возможностей беспроводных технологий в задачах неразрушающего контроля / А. А. Миргородский, В. Ф. Петрик // Новые направления развития приборостроения : материалы 10-й международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов, г. Минск, 26−28 апреля 2017 г. : в 2 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: О. К. Гусев [и др.]. – Минск, 2017. – Т. 1. – С. 92.
 7. Українець, С. С. Передача даних за допомогою GSM технологій в системах неруйнівного контролю / С. С. Українець, В. Ф. Петрик, О. А. Повшенко // Погляд у майбутнє приладобудування: матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 16–17 травня 2017 р. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 122.
 8. «Сварка резка пайка метала» : [Електрон. ресурс]. – Дата доступa 23.05.14: http://www.aspar.com.ua/pajkarezka/36.html
 9. «Акустичний контроль» : [Електрон. русурс]. - Дата доступа 23.05.14: http://uk.wikipedia.org/wiki/Акустичний_контроль
 10. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/             В.К. Цапенко, Ю.В. Куц – К.: НТУУ «КПІ», 2010 – 448 с
 11. Олександр Іванов «Метод ультразвуковой дефектоскопии»: [Електрон. ресурс]. – Дата доступa 11.05.13: http://shop.nvdc.biz/?p=90
 12. «Ультразвуковая дефектоскопия» : [Електрон. ресурс.] – Дата доступа 23.05.14: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковая_дефектоскопия 
 13. Петрик, В. Ф. Использование беспроводных технологий в дефектоскопии / В. Ф. Петрик, Г. М. Ковтун, Д. М. Топиха // Ж-л «Научни Известия НТСМ» : материалы международной конференции «Дни НК 2014». – Созополь, 2014. – № 150 – C. 486 – 488.
 14. Топіха, Д. О. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп / Д. О. Топіха, В. Ф. Петрик // IV науково-практична конференція студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», м. Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 175-176.
 15. «Ультразвукові датчики» : [Електр. ресурс.] – Дата доступа 23.05.14 http://svitohlyad.com.ua/domashnij-zatyshok/ultrazvukovi-datchyky/
 16. Том Нелліган «Ультразвуковая дефектоскопия»: [Електрон. ресурс]. – Дата доступa 09.05.13: http://ud2-70.h18.ru/index.files/Page616.htm
 17. Petryk, V. Study of a mobile eddy current flaw detector / Valentyn Petryk, Olexandr Povshenko // CUTTING-EDGE SCIENCE – 2018 : materials of the International XIII scientific and practical conference, Sheffield, April 30–May 7, 2018. – Sheffield : «Science and aducation» LTD, 2018. – Volume 20. – Pp. 19–22.
 18. Повшенко, О. А. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп / О. А. Повшенко // ХI Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник статей / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 449–452.
 19. Петрик, В. Ф. Вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных / В. Ф. Петрик, В. В. Карпинский // Ключови въпроси в съвременната наука – 2016: материалы ХІІ международна научна практична конференция, 15-22 април 2016. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – Том 23. – С. 47–48.
 20. Кустовський, О. Л. Бездротовий акустичний дефектоскоп / О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик, Р. С. Савченко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : матеріали II науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 25–26 листопада 2009 року. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,
 21. Ультразвуковой контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, В.Ю. Попов. — К.: Феникс, 2010. — 224 с. ISBN 978-966-651-804-3
 22. Миргородський, О. О. Бездротова передача даних в задачах неруйнівного контролю та автоматизації / О. О. Миргородський, В. Ф. Петрик // ХI Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник статей / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 438–440.
 23. Petryk,Valentyn. Defectoscope Based on Modern Mobile Devices / Valentyn Petryk, Anatolii Protasov // Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 15-16 травня 2019 року, м. Київ / ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 160.
 24. Petryk, V. Ultrasound Flaw Detector Based on a Mobile Phone / Valentyn Petryk, Anatolii Protasov // CUTTING-EDGE SCIENCE – 2019 : materials of the International XV scientific and practical conference, Sheffield, April 30–May 7, 2019. – Sheffield : «Science and aducation» LTD, 2019. – Volume 14. – P. 64–66.
 25. Патент України на корисну модель UA 76830  U, G01N 27/00. Вихрострумовий дефектоскоп / О.Л. Кустовський, О.Л. Дугін, В.Ф. Петрик. – № u201212788; заявл. 09.11.2012; опубл. 10.01.2013. – Бюл. № 1/2013.
 26. Патент України на корисну модель UA 50968 U, G01N 29/24. Спосіб неруйнівного контролю об’єктів та речовин / О.Л. Кустовський, В.Ф. Петрик. – № u201000374; заявл. 15.01.2010; опубл. 25.06.2010. – Бюл. № 12/2010.
 27. Патент України на корисну модель UA 50632 U, G01N 29/00. Ультразвуковий безпровідний дефектоскоп / О.Л. Кустовський, В.Ф. Петрик. – № u201005265; заявл. 29.04.2010; опубл. 10.06.2010. – Бюл. № 11/2010.
 28. Патент України на корисну модель UA 119536 U, G01N 29/00,G01N 29/34 (2006.01), G01N 29/26 (2006.01),  H04W 88/04 (2009.01). Мобільний ультразвуковий  дефектоскоп / В.Ф. Петрик, А.Г.Протасов, К.М.Сєрий, С.С.Українець. – № u201703958; заявл. 21.04.2017; опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 18/2017.
 29. Патент України на корисну модель UA 121451 U, G01N 29/00, G01N 29/34 (2006.01), G01N 29/26 (2006.01), H04W 88/04 (2009.01). Телеметричний вихрострумовий  дефектоскоп / В.Ф. Петрик, А.Г.Протасов, К.М.Сєрий, С.С.Українець. – № u201704998; заявл. 23.05.2017; опубл. 11.12.2017. – Бюл. № 23/2017.
 30. Дугін, О. Л. Мобільний вихрострумовий дефектоскоп / О. Л. Дугін , О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик // ХХ-та Міжнародна конференція та виставка «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю та технічної діагностики», м. Гурзуф, 01 - 05 жовтня 2012 р. – Гурзуф : УІЦ «Наука. Техніка. Технологія», 2012.
 31. Аналого-цифровой преобразователь [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналого-цифровой_преобразователь
 32. Ходнев Т.A. Обзор микроконтроллеров семейства STM32F4 [Електронний ресурс] / Ходнев Т.A.. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://fpga.in.ua/dsp/dsp-theory/obzor-mikrokontrollerov-semejstva-stm32f4.html.
 33. Поджаренко В. 0. ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУМУСУ В ҐРУНТІ / В. 0. Поджаренко. – Вінниця, 2009. – 4 с.
 34. Петрик, В.Ф. Мобильный вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных / В. Ф. Петрик, А. Л. Дугин, В. В. Карпинський, Ю. Ю. Лисенко // Журнал «Научни Известия НТСМ» : материалы международной конференции «Дни на безразрушителния контрол 2016», г. Созополь, 2016 г. – Созополь, 2016. – № 1(187) – C. 43–45.
 35. Протасов, А.Г. Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку / А. Г. Протасов, К. М. Сєрий, О. Л. Дугін, В. Ф. Петрик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2014. – № 19 (1062). – С. 132–139.
 36. Петрик, В. Ф. Телеметрический вихретоковый дефектоскоп / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов, А. Л. Дугин // Журнал «Научни Известия НТСМ» : материалы международной конференции «Дни НК 2014», г. Созополь, 09-18 июня, 2014 г. – Созополь, 2014. – № 1(150) – C. 34 – 36.
 37. Петрик, В. Ф. Використання безпровідних технологій передачі даних для вирішення задач у неруйнівному контролі / О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик, К. М. Сєрий, Д. О. Мельник // Вісник НТУ «ХПІ», 2012 р. – № 40. – С.71-77.
 38. Петрик, В. Ф. Бездротова передача даних у неруйнівному контролі / О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, м. Івано-Франківськ, 2-5 грудня 2008 року. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – С. 120.
 39. Барановський, Д. В. Бездротовий ультразвуковий дефектоскоп / Д. В. Барановський // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 346–349.
 40. Повшенко, О. А. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп / О. А. Повшенко // ХI Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник статей / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 449–452.
 41. Petrik, V. Using wireless data transmission in eddy current nondestructive testing / Valentin Petrik, Anatoliy Protasov, Kostiantyn Syeryy, Iuliia Lysenko // Приборостроение - 2017 : материалы 10-й Международной научно -технической конференции, 1-3 ноября 2017 года, Минск, Республика Беларусь / Белорусский национальный технический университет; редкол.: О. К. Гусев [и др.]. - Минск : БИТУ, 2017. - С. 74-76.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021