student guide

2023/2024 навчальний рік

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2023/08/14/sylabusy-bakalavry-174/ 

1 курс:

 1. Вища математика 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра - силабус (денна),силабус (заочна)
 2. Засади усного професійного мовлення (риторика) - силабус
 3. Інженерна графіка - силабус
 4. Інформаційні технології та інформаційна безпека - силабус
 5. Комп'ютерна графіка - силабус (денна), силабус (заочна)
 6. Матеріалознавство - завантажитиро
 7. Програмування - силабус (денна)

2 курс:

 1. Вступ до філософії - силабус
 2. Додаткові розділи фізики - силабус
 3. Електроніка - силабус
 4. Комп’ютерне моделювання процесів і систем - силабус
 5. Конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус
 6. Курсовий проект з конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус
 7. Курсова робота з технології розроблення програмного забезпечення - силабус
 8. Метрологія та стандартизація - силабус
 9. Спеціальні розділи математики - силабус
 10. Технології розроблення програмного забезпечення - силабус

3 курс:

 1. Бази даних - силабус
 2. Вимірювальні технології технічної діагностики - силабус
 3. Вимірювачі параметрів руху технічних об’єктів - силабус
 4. Елементи і пристрої автоматики та систем управління - силабус
 5. Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної техніки - силабус
 6. Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка - силабус
 7. Основи робототехніки та програмування роботів - силабус
 8. Основи цифрової схемотехніки - силабус
 9. Передача даних та сучасні методи обробки сигналів - силабус
 10. Перетворювачі руху мехатронних комплексів - силабус
 11. Система САПР - силабус
 12. Системи автоматизованого проєктування в приладобудуванні - силабус
 13. Теорія автоматичного керування - силабус
 14. Чисельні методи розв'язання інженерних задач - силабус
 15. Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем - силабус

4 курс

 1. Автоматизація проектування елементів оптичних приладів - силабус
 2. Виробнича практика - силабус
 3. Економіка і організація виробництва - силабус
 4. Елементи штучного інтелекту мехатронних комплексів - силабус
 5. Ергономічний дизайн автоматизованих приладів - силабус
 6. Інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані системи - силабус (денна), силабус (заочна)
 7. Інформаційні моделі інтелектуальних засобів контролю та діагностики - силабус
 8. Комп’ютерне проектування електронних схем - силабусопис
 9. Конструювання механізмів малогабаритних роботів - силабус
 10. Основи взаємозамінності - силабус
 11. Основи енергозбереження - силабус
 12. Охорона праці та цивільний захист - силабус (денна), силабус (заочна)
 13. Проектування систем автоматизації - силабус
 14. Сучасні технології неруйнівного контролю - силабус
 15. Технічні засоби автоматизації - силабус (денна), силабус (заочна)
 16. Технології електромагнітного неруйнівного контролю - силабус
 17. Технології теплового неруйнівного контролю - силабус, опис
 18. Трьохмірне конструювання - силабус
 19. Ультразвуковий неруйнівний контроль та діагностика - силабус

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2023/08/14/sylabusy-magistry-174/ 

 1. Інтегровані технології систем автоматизації випробувань - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 2. Інтелектуальні алгоритми розпізнавання образів - силабус
 3. Інтелектуальні прецизійні мехатронні комплекси вимірювання параметрів - силабус
 4. Математичне моделювання процесів і систем - силабус
 5. Мікроконтролери в системах НК - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 6. Надійність і діагностика приладів і систем - силабус
 7. Новітні системи та технології обробки сигналів - силабус
 8. Основи автоматизації технологічних процесів - силабус
 9. Основи інженерного експерименту - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування))
 10. Основи наукових досліджень - силабус
 11. Робототехніка та  інтелектуальні системи - силабус
 12. Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю - силабус
 13. Сучасні оптичні технології та системи - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 14. Цифрова обробка сигналів та зображень - силабус

Рівень вищої освіти третій (PhD)

 1. Вимірювання електричних і неелектричних величин - силабус
 2. Методи виявлення функціональних та кореляційних зв’язків в експериментальних даних - силабус
 3. Статистичні методи визначення залежності між випадковими величинами - силабус

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Пасивний метод теплового НК – не потребує зовнішнього джерела теплового випромінювання, теплове поле в об'єкті контролю виникає в процесі його експлуатації або виготовленні. Застосовується для контролю стін будівель, контактні електричні з'єднання під навантаженням, діагностика покрівлі будівель, контроль авіаційних стільникових панелей, пошук зон відшарування штукатурки і т.д.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021