Силабуси дисциплін

student guide

2023/2024 навчальний рік

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2023/08/14/sylabusy-bakalavry-174/ 

1 курс:

 1. Вища математика 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра - силабус (денна),силабус (заочна)
 2. Засади усного професійного мовлення (риторика) - силабус
 3. Інженерна графіка - силабус
 4. Інформаційні технології та інформаційна безпека - силабус
 5. Комп'ютерна графіка - силабус (денна), силабус (заочна)
 6. Матеріалознавство - завантажитиро
 7. Програмування - силабус (денна)

2 курс:

 1. Вступ до філософії - силабус
 2. Додаткові розділи фізики - силабус
 3. Електроніка - силабус
 4. Комп’ютерне моделювання процесів і систем - силабус
 5. Конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус
 6. Курсовий проект з конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус
 7. Курсова робота з технології розроблення програмного забезпечення - силабус
 8. Метрологія та стандартизація - силабус
 9. Спеціальні розділи математики - силабус
 10. Технології розроблення програмного забезпечення - силабус

3 курс:

 1. Бази даних - силабус
 2. Вимірювальні технології технічної діагностики - силабус
 3. Вимірювачі параметрів руху технічних об’єктів - силабус
 4. Елементи і пристрої автоматики та систем управління - силабус
 5. Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної техніки - силабус
 6. Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка - силабус
 7. Основи робототехніки та програмування роботів - силабус
 8. Основи цифрової схемотехніки - силабус
 9. Передача даних та сучасні методи обробки сигналів - силабус
 10. Перетворювачі руху мехатронних комплексів - силабус
 11. Система САПР - силабус
 12. Системи автоматизованого проєктування в приладобудуванні - силабус
 13. Теорія автоматичного керування - силабус
 14. Чисельні методи розв'язання інженерних задач - силабус
 15. Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем - силабус

4 курс

 1. Автоматизація проектування елементів оптичних приладів - силабус
 2. Виробнича практика - силабус
 3. Економіка і організація виробництва - силабус
 4. Елементи штучного інтелекту мехатронних комплексів - силабус
 5. Ергономічний дизайн автоматизованих приладів - силабус
 6. Інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані системи - силабус (денна), силабус (заочна)
 7. Інформаційні моделі інтелектуальних засобів контролю та діагностики - силабус
 8. Комп’ютерне проектування електронних схем - силабусопис
 9. Конструювання механізмів малогабаритних роботів - силабус
 10. Основи взаємозамінності - силабус
 11. Основи енергозбереження - силабус
 12. Охорона праці та цивільний захист - силабус (денна), силабус (заочна)
 13. Проектування систем автоматизації - силабус
 14. Сучасні технології неруйнівного контролю - силабус
 15. Технічні засоби автоматизації - силабус (денна), силабус (заочна)
 16. Технології електромагнітного неруйнівного контролю - силабус
 17. Технології теплового неруйнівного контролю - силабус, опис
 18. Трьохмірне конструювання - силабус
 19. Ультразвуковий неруйнівний контроль та діагностика - силабус

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2023/08/14/sylabusy-magistry-174/ 

 1. Інтегровані технології систем автоматизації випробувань - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 2. Інтелектуальні алгоритми розпізнавання образів - силабус
 3. Інтелектуальні прецизійні мехатронні комплекси вимірювання параметрів - силабус
 4. Математичне моделювання процесів і систем - силабус
 5. Мікроконтролери в системах НК - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 6. Надійність і діагностика приладів і систем - силабус
 7. Новітні системи та технології обробки сигналів - силабус
 8. Основи автоматизації технологічних процесів - силабус
 9. Основи інженерного експерименту - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування))
 10. Основи наукових досліджень - силабус
 11. Робототехніка та  інтелектуальні системи - силабус
 12. Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю - силабус
 13. Сучасні оптичні технології та системи - силабус (професійного спрямування), силабус (наукового спрямування)
 14. Цифрова обробка сигналів та зображень - силабус

Рівень вищої освіти третій (PhD)

 1. Вимірювання електричних і неелектричних величин - силабус
 2. Методи виявлення функціональних та кореляційних зв’язків в експериментальних даних - силабус
 3. Статистичні методи визначення залежності між випадковими величинами - силабус

2022/2023 навчальний рік

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2022/10/03/sylabusy-bakalavry-151/

1 курс:

 1. Вища математика 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра - силабус (денна), силабус (заочна)
 2. Вища математика 2. Диференційне числення - силабус (денна), силабус (заочна)
 3. Історія науки і техніки - силабус (денна), силабус (заочна)
 4. Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика - силабус (денна), силабус (заочна)
 5. Фізика-2. Електростатика, електромагнетизм, атомна фізика - силабус (денна), силабус (заочна)

2 курс:

 1. Вища математика 3. Математичний аналіз - силабус (денна), силабус (заочна)
 2. Математичні методи оптимізації - силабус
 3. Промислова екологія - силабус
 4. Технології приладобудування - силабус

3 курс:

 1. Випробування приладів - силабус
 2. Перетворювачі механічних величин в електричні - силабус
 3. Прецизійні мехатронні системи контролю та діагностики - силабус
 4. Технологічні вимірювання та прилади - силабус

4 курс

 1. Курсовий проект з технологій електромагнітного неруйнівного контролю - силабус
 2. Спеціальні прилади - силабус
 3. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю - силабус

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2022/10/03/sylabusy-magistry-151/

 1. Інтегровані технології систем автоматизації випробувань - силабус
 2. Інтелектуальні та інформаційні системи - силабус (денна), силабус (заочна)
 3. Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системах - силабус
 4. Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю - силабус

Рівень вищої освіти третій (PhD)

 1. Вимірювання електричних і неелектричних величин - силабус
 2. Засоби екологічного моніторингу - силабус

2021/2022 навчальний рік

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

2 курс:

 1. 3D моделювання - силабус
 2. Додатковий курс фізики - силабус
 3. Комп’ютерне моделювання процесів і систем - силабус
 4. Основи конструювання - силабус
 5. Система CAD/CAE САТІА - силабус
 6. Cпеціальні питання вищої математики - силабус

3 курс:

 1. Вимірювальні технології робототехнічних систем - силабус
 2. Комп'ютерна електроніка 2. Цифрова електроніка - силабус
 3. Комп'ютерне моделювання процесів і систем 1. Моделювання та теоретичні основи неперервних сигналів - силабус
 4. Комп'ютерне моделювання процесів і систем 2. Моделювання та цифрова обробка сигналів - силабус
 5. Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи - силабус
 6. Конструювання  та складання медичних приладів 2. Деталі та вузли медичних приладів - силабус
 7. Курсовий проект з  методів та засобів вимірювання параметрів технологічних процесів - силабус
 8. Програмування нейронних мереж - силабус

4 курс

 1. Мережеві технології - силабус
 2. Мережеві технології (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 3. Охорона праці та цивільний захист (для студентів заочної форми навчання) - силабус

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

 1. Дослідження у галузі прецизійних електромеханічних систем та технологій - силабус
 2. Моделювання і оптимізація процесів керування - силабус
 3. Наукова робота за темою магістерської дисертації - силабус
 4. Наукові дослідження в галузі автоматизації та приладобудування - силабус
 5. Нові інформаційно-вимірювальні технології - силабус
 6. Планування експерименту - силабус
 7. Прецизійні smart мехатронні комплекси вимірювання параметрів руху - силабус

 

 

Основи взаємозамінності

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021