applicationКафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні", спеціальністю 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" галузі знань “17 Електроніка та телекомунікації” (в минулому це спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування”).

Освітні програми

Бакалаврат

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2024 р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2023 р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2022р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2021р.) - освітня програма
 • сертифікатні програми для бакалаврів

Магістратура

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2024 р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2024 р.) - освітня програма
 • програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2023 та 2024 рр.) - освітня програма

Аспірантура (PhD)

 • освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти кваліфікації “Доктор філософії з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій”переглянути

Сертифікатні програми

Бакалаврат

 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма

Магістратура

 • програма "Мехатронні комплекси контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма

Навчальні плани

Підготовка бакалаврів

 • Вступ 2024 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів денної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів заочної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2023 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів денної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів заочної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2022 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2021 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити

 

Підготовка магістрів професійного спрямування
за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка"
за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"

 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування денної форми:
 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування заочної форми:

 

Підготовка магістрів наукового спрямування

 • Навчальний план підготовки магістрів наукового спрямування денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":
  • завантажити (вступ 2024р.)
  • завантажити (вступ 2023р.)

 

Підготовка докторів філософії (PhD)

 • Навчальний план підготовки докторів філософії денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":

Зміст та завдання дисципліни

umnk1Навчальна дисципліна складається з 4-х розділів. В першому розділі описані фізичні основи акустичних методів вимірювання і контролю. Другий розділ присвячений теорії електромеханічного перетворення та розрахункам п’єзоелектричних перетворювачів. В третьому розділі наводяться моделі акустичних трактів та основні формули для розрахунку. В четвертому розділі описані методи ультразвукового контролю.

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та проектуванні ультразвукових систем для технічної та медичної діагностики, а також при експлуатації указаних систем.

umnk2Зміст та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробки та розрахунків електронних трактів акустичних приладів та систем, розробки цифрових схем керування, розробки функціональних та принципових схем акустичних приладів і систем неруйнівного контролю, розробки методик проведення акустичного контролю в умовах виробництва.
Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення підходів та принципів до створення завершених зразків систем акустичного неруйнівного контролю.

Зміст та завдання дисципліни

programming1Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати сучасні методи і засоби проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації;
 • вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування;
 • вивчення прийомів складання алгоритму програми, запису його за допомогою алгоритмічної мови високого рівня, налагоджування програми на комп’ютері;
 • розробки програм з графічним інтерфейсом користувача;
 • застосування алгебри логіки (булевої алгебри) при розробці алгоритмів та програм;
 • розв'язання інженерних задач, що виникають при проектуванні та розробці систем автоматизації з допомогою засобів обчислювальної техніки.

applicationКредитний модуль належить до циклу загальної підготовки. Предмет кредитного мдулю: математичні методи моделювання технічних процесів та систем. Курс базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення розділів «Вищої математики», «Основ програмування» та інших дисциплін, які йому передують. Знання, уміння та досвід, отримані студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у подальшому засвоєнні дисциплін «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації», «Комп’ютерне проектування електронних схем» та ін.

Цифрове моделювання

matmod2

дослідження об'єктів (явищ, процесів, пристроїв, систем тощо) за допомогою математичних моделей на ЕОМ. Комп'ютерні моделі стали звичайним інструментом математичного моделювання і застосовуються у фізиці, астрофізиці, механіці, хімії, біології, економіці, соціології, метеорології, інших науках і прикладних задачах в різних областях радіоелектроніки, машинобудування, автомобілебудування та ін. Комп'ютерні моделі використовують для отримання нових знань про об'єкт чи для наближеної оцінки поведінки систем, занадто складних для аналітичного дослідження.

emnkКурс "Електромагнітні методи неруйнівного контролю" (ЕМНК) базується на вивчення електричного та магнітного полів, основ вихрострумового методу НК. Курс ЕМНК розрахований на два семестри навчання. Складається з лекцій, практичних та лабораторних занять, а також курсової роботи наприкінці вивчення дисципліни. До кожного лабораторного та практичного заняття студент виконує домашнє завдання з певного розділу курсу. Для одержання заліку з виконаної лабораторної роботи студенту необхідно оформити протокол - звіт і відповісти на питання по суті її змісту.

В лекційній частині курсу викладається аналіз усталених перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами, а також повна система рівнянь Максвела. Вивчаються розрахунки електростатичного і магнітостатичного полів, стаціонарного, квазістаціонарного та полів надвисокочастотного випрамінювання.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021