Електромагнітні методи неруйнівного контролю

emnkКурс "Електромагнітні методи неруйнівного контролю" (ЕМНК) базується на вивчення електричного та магнітного полів, основ вихрострумового методу НК. Курс ЕМНК розрахований на два семестри навчання. Складається з лекцій, практичних та лабораторних занять, а також курсової роботи наприкінці вивчення дисципліни. До кожного лабораторного та практичного заняття студент виконує домашнє завдання з певного розділу курсу. Для одержання заліку з виконаної лабораторної роботи студенту необхідно оформити протокол - звіт і відповісти на питання по суті її змісту.

В лекційній частині курсу викладається аналіз усталених перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами, а також повна система рівнянь Максвела. Вивчаються розрахунки електростатичного і магнітостатичного полів, стаціонарного, квазістаціонарного та полів надвисокочастотного випрамінювання.

emnk scheme

Методи магнітного НК - грунтуються на аналізі взаємодії магнітного поля з об'єктом контролю. Застосовуються для виявлення дефектів у феромагнітних металах (нікель, залізо, кобальт і ряд сплавів на їх основі)

Методи електричного НК - грунтуються на реєстрації параметрів електричного поля, що взаємодіє з об'єктом контролю або виникає в ньому в результаті зовнішнього впливу

Методи вихрострумового НК - грунтуються на аналізі взаємодії електромагнітного поля перетворювача з електромагнітним полем вихрових струмів, що наводяться в об'єкті контролю.

 

mnk2

Ілюстрація магнітопорошкової дефектоскопії

 

eddycurrent3

Узагальнене представлення взаємодії ОК з вихровими струмами

 

enk22

Ілюстрація термоелектричного контролю

331 1Мета вивчення дисципліни – вивчення базових  понять, фізичних принципів і методів  електромагнітного  неруйнівного контролю та формування у студентів здатностей:

  • аналізувати, інтерпретувати та ідентифікувати сигнали цифрових електромагнітних пристроїв;
  • отримувати та аналізувати часові діаграми сигналів вихрострумового неруйнівного контролю;
  • автоматизовувати процес НК, проектувати, обґрунтовувати технічні рішення, аналізувати схеми опрацювання сигналів;
  • розраховувати характеристики сенсорів, вибирати, обґрунтовувати та складати вузли електронних схем;
  • виконувати комп’ютерне моделювання процесів опрацювання сигналів сенсорів в електричних блоках.

Дисципліна складається з трьох кредитних модулів:  Основи магнітного і вихрострумового контролю, Проектування апаратури електромагнітного контролю та Курсового проекту.

На лабораторних заняття з дисципліни студенти вчаться навичкам роботи з сучасним обладнанням електромагнітного неруйнівного контролю та проводять необхідні розрахунки характеристик сигналів сенсорів

Протоколи лабораторних робіт

Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник (електронний)

vtnk oly

Вихрострумові дефектоскопи

vtnk oly2

Сканування поверхні

emnk lab

Лабораторна робота

probes

Перетворювачі для дефектоскопів

vtnk oly3

Результат сканування

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021