В навчальному посібнику наведено загальні вимоги до дипломних проєктів здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні». Представлені чіткі вимоги до структури, обсягу, змісту дипломного проєкту (роботи) та правила оформлення дипломного проєкту (роботи). Надано послідовність виконання дипломного проєкту (роботи), перелік документів, що представляються до захисту та рекомендації до доповіді на захисті.

Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові данні (1 файл: 500.69 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с.
перейти

В посібнику наведено основні аспекти організації та проведення практики, права та обов’язки практикантів, основні вимоги до її проходження. Навчальний посібник є загальними для всіх здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

Безуглий М.О. Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / М.О. Безуглий, Н.І. Бурау, Ю.В. Киричук, М.В. Філіппова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с.
завантажити

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2022 р. - перейти

Положення університету

 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання (рейтингова система оцінювання РСО, 2022 р. - завантажити
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня ВО - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-наукова програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-професійна програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
  • Сертифікатні програми
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про куратора в КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

 

Основою навчального посібника є матеріали курсу лекцій «Бази даних», який викладається студентам приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. В навчальному посібнику розглянуто основи створення бази даних за допомогою СУБД Access. Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. У посібнику розглянуто: загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, простих та складних запитів, підлеглих форм і звітів та використання макросів для розв’язку задач.
Наведені комп’ютерні практикуми сприяють кращому засвоєнню матеріалу та отриманню навичок в реалізації баз даних у системі Microsoft Access. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створеннята опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Наведено методи системного аналізу та принципи системного підходу а також розглянуто різноманітні сучасні інформаційні технології, зокрема, технології м’яких обчислень, нейротехнології, технології fuzzy logic, технологію Excel Solver та ін., що використовуються для автоматизації обробки та аналізу даних, розв’язання задач дослідження операцій та прийняття рішень у системному аналізі при проведенні наукових досліджень, в тому числі у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наведено приклади практичних задач та індивідуальні завдання для самостійних робіт аспірантів.
Для аспірантів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, фахівців даної галузі.

Сторінка 1 із 6

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021