applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2021 р. - перейти

Положення університету

 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня ВО - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-наукова програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-професійна програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про куратора в КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

 

Викладачі кафедри додатково до аудиторних консультацій практикують проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/asnk_kpi) або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету, що здійснює освітню, методичну й наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей. Кафедра у своїй діяльності підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має «наукову школу» зі здобутками в проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної й науково-методичної діяльності та підготовці кадрів вищої кваліфікації.

Розглянуто закони передачі теплової енергії, викладено фізичні основи реєстрації температури та наведені схеми побудови вимірювальних приладів, в тому числі й приладів для бесконтактного визначення температури. Розглянуто конструкції загальновживаних типів пірометрів, описано принцип їх дії та специфіку застосування. Подано огляд конструкцій тепловізійних систем, розглянуто способи вирішення завдань автоматицації процесів вимірювання температури з метою сприяти розвитку у студентів творчого мислення і спонукати їх до самостійного аналізу інженерних рішень. Також розглянуто фізичні принципи теплової дефектоскопії, наведено приклади застосування моделювання у сучасних дослідженнях.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців в приладобудуванні та нерунівному контролі.

Технології теплового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 17.05.2021 р.)

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» погоджено на конференції трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 протокол № 2

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дата прийняття рішення про його утворення
 • Мета та концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження Міністерства освіти і науки України
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Органи управління університетом
 • Робочі та дорадчі органиробочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Наукова діяльність
 • Інноваційна діяльність
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університету
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

Дочірні категорії

Сторінка 1 із 4

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021