applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2022 р. - перейти

Положення університету

 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання (рейтингова система оцінювання РСО, 2022 р. - завантажити
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня ВО - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-наукова програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-професійна програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
  • Сертифікатні програми
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про куратора в КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

 

Основою навчального посібника є матеріали курсу лекцій «Бази даних», який викладається студентам приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. В навчальному посібнику розглянуто основи створення бази даних за допомогою СУБД Access. Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. У посібнику розглянуто: загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, простих та складних запитів, підлеглих форм і звітів та використання макросів для розв’язку задач.
Наведені комп’ютерні практикуми сприяють кращому засвоєнню матеріалу та отриманню навичок в реалізації баз даних у системі Microsoft Access. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створеннята опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Наведено методи системного аналізу та принципи системного підходу а також розглянуто різноманітні сучасні інформаційні технології, зокрема, технології м’яких обчислень, нейротехнології, технології fuzzy logic, технологію Excel Solver та ін., що використовуються для автоматизації обробки та аналізу даних, розв’язання задач дослідження операцій та прийняття рішень у системному аналізі при проведенні наукових досліджень, в тому числі у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наведено приклади практичних задач та індивідуальні завдання для самостійних робіт аспірантів.
Для аспірантів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, фахівців даної галузі.

Практикум містить теоретичний матеріал, приклади та комплекс завдань для комп'ютерного практикуму та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальні та інформаційні системи». Надано інформацію про аналіз та синтез нейронних мереж, проаналізовано методи оптимізації навчання нейронних мереж та надано рекомендації з їх використання. Висвітлено особливості побудови і використання повнозв’язних, згорткових та рекурентних мереж, а також прийоми навчання глибинних нейронних мереж, зокрема метод перенесення навчання та метод тонких налаштувань. Практикум може бути корисний студентам та фахівцям з інтелектуального аналізу даних.

Навчальний посібник містить матеріали по розробці тензорезисторних перетворювачів найбільш значимих параметрів більшості технологічних процесів, а саме тиску та сили. В посібнику розглядаються принципові і структурні схеми тензорезисторних перетворювачів; розрахунок і конструювання пружних перетворювачів; основні види електричних ланцюгів; основні джерела похибок і методи їх компенсації; наведені рекомендації з вибору матеріалу для пружних перетворювачів. Наведений матеріал може бути використаний студентами при підготовці і інших самостійних і кваліфікаційних робіт, а саме дипломних проектів і магістерських дисертацій.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021