Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

applicationКредитний модуль належить до циклу загальної підготовки. Предмет кредитного мдулю: математичні методи моделювання технічних процесів та систем. Курс базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення розділів «Вищої математики», «Основ програмування» та інших дисциплін, які йому передують. Знання, уміння та досвід, отримані студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у подальшому засвоєнні дисциплін «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації», «Комп’ютерне проектування електронних схем» та ін.

 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 • брати участь в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення автоматизованих засобів неруйнівного контролю із застосуванням математичних методів моделювання;
 • обирати технології, інструментальні засоби та засоби обчислювальної техніки при організації процесів проектування та виготовлення комп’ютерно-інтегрованих засобів неруйнівного контролю;
 • брати участь в організації заходів з вдосконалення якості засобів неруйнівного контролю, технічному та інформаційному забезпеченню їх розроблення, випробування та експлуатації та ін.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

 • знання :
  -    методик обробки та аналізу експериментальних даних з використанням математичних методів;
  -    принципів розробки алгоритмів для вирішення задач на ЕОМ;
  -    мов програмування для розробки програм, що реалізують задані алгоритми та ін.
 • уміння:
  -    вдосконалювати свої знання, використовуючи науково-технічну інформацію, вітчизняний та міжнародний досвід в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
  -    із застосуванням математичних методів моделювання складати спеціалізовані програми, під управлінням яких працюють автоматизовані засоби неруйнівного контролю;
  -    осмислювати і обробляти науково-технічну інформацію;
  -    використовувати сучасні інформаційні технології управління;
  -    систематизувати та узагальнювати дані, отримані в результаті вимірювання та контролю тощо.

Розподіл навчального часу, форми занять та семестрового контролю наведені у робочій програмі кредитного модуля.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021