Програмування

Зміст та завдання дисципліни

programming1Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати сучасні методи і засоби проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації;
 • вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування;
 • вивчення прийомів складання алгоритму програми, запису його за допомогою алгоритмічної мови високого рівня, налагоджування програми на комп’ютері;
 • розробки програм з графічним інтерфейсом користувача;
 • застосування алгебри логіки (булевої алгебри) при розробці алгоритмів та програм;
 • розв'язання інженерних задач, що виникають при проектуванні та розробці систем автоматизації з допомогою засобів обчислювальної техніки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:

 1. Програмування 1. Основи алгоритмізації задач та структурного програмування
 2. Програмування 2. Об'єктно-орієнтоване програмування

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розробці алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем управління, контролю і технічної діагностики; при розробці математичного та прикладного програмного забезпечення автоматизованих систем; а також при експлуатації указаних систем.

Програмне забезпечення, що використовується на комп'ютерних практикумах: для написання програм студенти використовують інтегровані середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio, Dev C++, PyCharm.

Області застосування

Розробка інтернет-додатків, додатків для бізнесу, додатків для вирішення конкретних задач управління, діагностики, контролю і т.д., додатки для управління розумним будинком, розробка ігор, нейронних мереж, штучного інтелекту, робота з базами даних, робототехніка і т.п.

Комп'ютерні практикуми

Мета проведення комп’ютерних практикумів – формування умінь, набуття досвіду практичного використання середовищ розробки програм заданою мовою програмування.
Рекомендований перелік комп’ютерних практикумів:

 1. Програмне середовище алгоритмічної мови C++. Редагування, запис та читання файлів з програмами. Структура програми на мові C++. Опис змінних. Введення та виведення значень змінних. Розробка розгалуджуючих та циклічних програм. Використання підпрограм. Робота з масивами.
 2. Програмне середовище алгоритмічної мови Python. Умовні оператори та цикли. Робота з функціями користувача. Робота з класами. Інкапсуляція. Наслідування. Поліморфізм. Створення програм з елементами графіки. Обробка даних.

З метою допомогти студентам краще оволодіти навичками програмування викладачами кафедри проводяться додаткові заняття для всіх бажаючих в позанавчальний час.
Також студенти кафедри беруть участь в різноманітних олімпіадах та форумах з програмування, що проходять в КПІ, або організовуються провідними закордонними та українськими ІТ-компаніями.

511 1

511 2

511 3

511 6

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021