Приходько М. Вихрострумовий дефектоскоп на базі синтезаторів частоти

Даний дипломний проект складається з 65 сторінок, 29 ілюстрацій, 19 формул, 10 літературних джерел.  Ключові слова: вихрострумовий контроль, вихрострумовий перетворювач, цифрова обробка сигналу, DDS синтезатор частоти

В дипломному проекті було проведено дослідження різних способів вихрострумового контролю феромагнітних матеріалів.   В результаті дослідження була розроблеоа структурна та функціональна схеми дефектоскопу, в основі вимірювання якого лежать DDS синтезатори частоти. Для більш детального вивчення принципу роботи було розроблено та досліджено модель типового синтезатора у LabView, з метою максимального наближення до реального алгоритму роботи.

Мета роботи полягає у розробці дефектоскопу, який не буде поступатися в точності виміру сучасним серійним дефектоскопам, але будет дешевший у виготовленні і споживатиме менше енергії.  Наукова новизна – сучасний метод вихрострумової дефектоскопії

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

  1. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Под общ. ред. В.В.Клюева. Т. 2: В 2 кн.: Вихретоковый контроль/ Ю.К.Федосенко, В.Г.Герасимов, А.Д.Покровский, Ю.Я.Останин. — М.: Машиностроение, 2003. — 688 с.: ил.Ермолов И. Н., Останин Ю. А. Методы и средства неразрушающего контроля качества. — М.: Высшая школа, 1988. — 368 с. 
  2. Герасимов В. Г., Клюев В.В., Шатерников В.Е. «Методы и приборы вхретокового контроля промышленных изделий». М.: Энергоатомиздат, 1983. 242с. 
  3.  Власов К.В., Бобров А.Л. Основы вихретокового неразрушающего контроля, Учебное пособие. — Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2015. — 54 с. 
  4. Троицкимй В.А. Вихретоковій контроль. Учебное пособие / В. А. Троицкий. -К.:—. «Феникс». - 2011. - с. 148.
  5. Цифровий багатофункціональний вихрострумовий дефектоскоп. Патент України на корисну модель № 45908 МПК G01N27/00 від 25.11.2009. Бюл.№14 Баженов В.Г., Климашевская В. М., Гльойнік К.А..
  6. Ева Мёрфи, Колм Слэттери. Всё о синтезаторах DDS “Компоненты и Технологии”, №1, 2005.
  7. Неразрушающий контроль. В 5кн. Кн.3. Электромагнитный контроль: Практ. Пособие/ В. Г. Герасимов, А. Д. Покровский, В. В. Сухоруков; Под ред. В. В. Сухорукова, -М,; Высш. Шк.,1992.-312с.; ил.
  8. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення. – ДСТУ 2865-94. – К., 1994. – 55 с.   
  9. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник /Под ред. Клюева В.В.– М.: Машиностроение,2005. –656с.
  10. Неразрушающий контроль: Справочник: в 8 т./Под общ.ред. В.В.Клюева. Т.2: В 2 кн. Кн.1: А.И.Евлампиев, Е.Д.Попов,С.Г.Сажин, Л.Д.Муравьева.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021