Звіт про наукову роботу кафедри за 2016 рік

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук.

 Асистентом кафедри Богдан Г. А. підготовлена до захисту кандидатська дисертація на тему «Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів», керівник доц. Галаган Р.М. Дисертація подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Д26.002.18.

 

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

У 2015р. в рамках виконання г/д теми було розроблено і впроваджено в навчальний процес один універсальній макет для реалізації циклу лабораторних робіт з дисциплін «Мікропроцесорна техніка» і «Мікроконтролери в системах НК».

У 2016р. було удосконалено та виготовлено ще 6 макетів, що дозволило значно покращити проведення лабораторних робіт з вказаних дисциплін.

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів.

При виконанні г/д теми № 452/5 від 01.04.2013 р. залучено 1-го студента з оплатою та 3 безоплатно.
Студент 5-го курсу Погребенко Д.М. і студент 6-го курсу Момот А.С. в’язали участь у п’ятому професійному конкурсі УТ НКТД студентських наукових робіт.

Студенти брали участь у наступних конференціях:

 1. 9-я Міжнародна н-т конференція молодих. вчених і студентів «Новые направления развития приборостроения», Білорусь, м. Мінськ, БНТУ, квітень 2016 – 6 доповідей.
 2. ІХ науково-практична конференція студентів та аспірантів „Погляд у майбутнє приладобудування”, Київ, квітень 20016р. – 19 доповіді.
 3. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 1-3 Листопада 2016 року, Дніпро. – 1 доповідь.
 4. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування» 8-9 грудня 2016р. м. Харків – 1 доповідь.

1.4 Науково-дослідна робота молодих учених

На кафедрі працює 7 молодих вчених у віці до 35 років включно.
Доцентом Галаганом Р. М. видано монографію «Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів».
За участю молодих вчених опубліковано статей у міжнародних виданнях -13.
Кількість цитувань – 11.

2.Основні результати наукових досліджень

2.1. Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

На кафедрі виконується г/д тема № 452/5 от 01.04.2013 р. «Розробка системи сканування для контролю зварних з’єднань труб» на суму 50 тис. грн. Фінансування розробки було припинено у грудні 2013р., відновлено у 2015р. У 2016р роботи продовжились

3.Інноваційна діяльність

Кількість отриманих охоронних документів – 3.
Отримано 3 патентів України:

Автори

Назва

Дата видачі

Власник

1.

Баженов В.Г.

Івицька Д.К

Винахід. Електростатичний одно канальний амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю

112917

10.11.2016

Баженов В.Г.

 

2.

Баженов В.Г., Грузін С.В., Баженов В.В.

 

Винахід.Цифровй спосіб вимірювання напруженості електричного поля та іонних струмів

112812

25.10.2016

НТУУ «КПІ»

3.

Куц Ю.В., Дергунов О.В.

Корисна модель. Спосіб адаптивної медіанної фільтрації імпульсних сигналів

103513

25.12.2015

НАУ

Кількість укладених ліцензійних договорів – 1.
«Цифровий спосіб вимірювання напруженості електричного поля та іонних струмів». Покупець - ООО «Карбон».

4. Міжнародне наукове співробітництво

Проведення спільних досліджень згідно з угодою про співпрацю в області науки та освіти з Drexel University, Philadelphia, USA, та Федеральним інститутом дослідження і контролю матеріалів (Federal Institute for Materials Research and Testing (ВАМ), Німетчина.

Заключено договір про співпрацю з компанією «Interservice International Inc.», США.

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

Наукове співробітництво з інститутом проблем матеріалознавства та інститутом електрозварювання ім. Е. О.Патона НАН України у вигляді проходження студентами переддипломної практики та замовлення наукових тем для магістерських дисертацій.

 7.Публікації

Навчальний посібник з грифом НТУУ ”КПІ” - „ Статистичний аналіз даних вимірювань”: Навчальний посібник / В.С. Єременко, Ю.В. Куц, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко К: НТУУ ”КПІ”. – 2016. – 321 c.

Монографія – «Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів»: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 116 с. /Р.М. Галаган, В.С. Єременко В. С.

Опубліковано 22 статті у фахових виданнях України. Опубліковано 15 статей у зарубіжних.

У міжнародних науковометричних базах даних 18 статей.

Електронні публікації: методичні вказівки – 6 шт.

8. Наукові конференції, семінари, виставки

8.1. Конференції

Проведено 2-і наукові конференції:

 1. Студентська конференція „Погляд у майбутнє приладобудування” м. Київ, квітень 2016р. Кількість доповідей зроблених студентами кафедри – 15.
 2. „Приладобудування 2016: стан і перспективи” м. Київ, квітень  2016р.– зроблено 6 доповідей співробітниками та аспірантами кафедри.

 Участь викладачів у міжнародних конференціях:

 1. 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT 2016), 2016, Munich, Germany.
 2. 9-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Приборостроение 2016", Мінськ, Білорусь -6 доповідей.
 3. XXXI Міжнарод. конференція “Дефектоскопия ’16”, Созополь, Болгарія, 2016 -7 доповідей.

8.2.Виставки

Взято участь у 8-й Національній н-т конференції і виставці. Демонструвалось 2-а експонати:

 1. «Універсальний вимірювальний пристрій для ПК на базі ПЛІС», автор Баженов В.Г.
 2. «Платформа для сканування елементівфюзеляжу літаків», автори Протасов А.Г. і Глеваський А.В.

9.Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників

Результати участи у 5-му професійному конкурсі Українського товариства з НКТД.

 1. Номінація «Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД»:
  Асистент Лисенко Юлія Юріївна – 2-ге місце.
 2. Номінація «Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг»:
  Доцент Галаган Роман Михайлович – 3-е місце за монографію «Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів».
 3. Номінація «Кращі студенти (аспіранти) за спеціальністю «Неруйнівний контроль та технічна діагностика:
  Студент 6-го курсу Момот Андрій Сергійович – 1-е місце;
  Студент 5-го курсу погребенко дмитро миколайович – 3-е місце.

10.Організаційне забезпечення наукової діяльності

На базі Науково-виробничого підприємства «ДП Тест» створена науково-навчальна лабораторія з НК, де студенти виконують дослідження і лаб. роботи з дисципліни «Технологія контролю».

11.Наукове обладнання, придбане з різних джерел за звітний період:

 1. ультразвуковий дефектоскоп TS-2028C – 27 тис. грн;
 2. синтезатор частоти MSH-5200A - 2тис. грн;
 3. блок живлення PS-305D – 2 тис. грн.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021