Звіт про наукову роботу кафедри за 2017 рік

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Асистентами кафедри Богдан Г. А. і Лисенко Ю. Ю. підготовлені до захисту кандидатські дисертації. Тем дисертації Богдан Г. А.  «Вдосконалення ультразвукового методу контролю фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів», керівник доц. Галаган Р.М. Захист дисертації відбудеться  у спеціалізованій вченій раді Д26.002.18.23 січня 2018 року.


Тем дисертації Лисенко Ю. Ю. «Інформаційно – діагностична система імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю виробів машинобудування», керівник проф. Куц Ю. В. Захист дисертації відбудеться  у спеціалізованій вченій раді Д26.002.18.  06 лютого 2018 року.

1.2    Науково-дослідна робота студентів

 Засновано студентський науковий гурток з робототехніки, керівник доц. Галаган Р.М.

1.3    Студенти брали участь у наступних конференціях

1. 10-а Міжнародна н-т конференція молодих. вчених і студентів «Новые направления развития приборостроения», Білорусь, м. Мінськ, БНТУ, квітень 2017 – 21 доповідей.
2. Х науково-практична конференція студентів та аспірантів „Погляд у майбутнє приладобудування”, Київ, квітень 20017р. – 10 доповіді.
3. VI «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», 15-16 листопада 2017р., м. Ів.-Франківськ – 5 доповідей.

Студенти Українец С.С., Назарчук О.О. і Романюк Т.А. отримали патенти на корисну модель.
Студенти Рожанська І.В. і Погребенко Д.В. отримали свідоцтва авторського права.

1.4. Науково-дослідна робота молодих учених

На кафедрі працює 9 молодих вчених у віці до 35 років включно.
За участю молодих вчених опубліковано статей всього – 18.
У фахових виданнях – 7, закордонних виданнях -11, у тому числі у науко метричній базі Scopus – 2.
Кількість цитувань – 60.

2.    Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

 2.1 На кафедрі виконується 7 науково-дослідних робіт, що виконуються у межах робочого часу викладачів.

В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів з використанням ультразвукових методів неруйнівного контролю» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику відпрацювання технології виготовлення порошкових конструкційних матеріалів за результатами їх досліджень ультразвуковим методом неруйнівного контролю для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».

В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження можливостей застосування факторного експерименту при ультразвуковому контролі фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів за допомогою факторного експерименту для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».

В рамках виконання ініціативної тем «Дослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювача» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику та програмне забезпечення, яке реалізує спосіб оброблення сигналів з використанням дискретного перетворення Гільберта для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Електромагнітний метод неруйнівного контролю» та «Технічні та медичні системи неруйнівного контролю».

3. Інноваційна діяльність

Кількість отриманих охоронних документів – 7.
Отримано 5 патентів  України:

Автори

Назва

Дата видачі

Власник

1.

Баженов В.Г., Гльойник К.А.

Корисна модель. Цифровий багатофункціональ-ний вихрострумовий дефектоскоп

117560

26.06.2017

Баженов В.Г.

2.

Баженов В.Г., Гльойник К.А.

Корисна модель. Вихрострумовий амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю

118164

25.07.2017

Баженов В.Г.

3.

Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Сєрий К.М.,Українец С.С.

Корисна модель. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп

119536

25.09.2017

Петрик В.Ф.

4

Муравйов О. В., Назарчук О.О.

Корисна модель. Атермалізований інфрачервоний трилінзовий об'єктив

115796

25.04.2017

Муравйов О. В.

5

Муравйов О. В., Романюк Т.А.

Корисна модель. Інфрачервоний об'єктив з термостабілізованою якістю зображення

118054

25.07.2017

Муравйов О. В.

Отримано 2 свідоцтва авторського права: 
1. Павленко Ж.О., Рожанська І.В. «Можливість використання маніпуляторів при неруйнівному  контролі об’єктів складних форм» № 70921 від 15.03.2017
2. Павленко Ж.О., Погребенко Д.В. «Можливість створення  і дослідження реабілітаційного пристрою для пасивного відновлення гомілковостопного суглоба» № 70922 від 15.03.17.

4. Міжнародне наукове співробітництво

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації (скорочено)

Бельгія

Компанія Melexis

   Проект «Melexis Teachers Cooperation»

Договір до
2022 року

Отримано вимірювальних приладів на суму 307, 968 тис. грн.

Італія

Politecnico di Milano

Обмін викладачами і студентами

Проект Erasmus+ КА-107

Проведено семінар за участю проф. Gabriella Bolzon (квітень 2017р.)

Німеччина

Federal Institute for Materials Research and Testing

Спільна співпраця та обмін викладачами і студентами

Memorandum of Understanding
Без т/д

Проведено семінар за участю проф. Gerd-Rüdiger Jaenisch (грудень 2017р.)

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

   Наукове  співробітництво з інститутом проблем матеріалознавства та  інститутом електрозварювання ім. Е. О.Патона НАН України у вигляді проходження студентами переддипломної практики та замовлення наукових тем для магістерських дисертацій.

7.    Публікації

1.  Підручник - Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник / В.П. Бабак, С.В. Бабак, Ю. В. Куц В.С. та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.

2. Опубліковано 30 статей, з них у фахових виданнях України 17 та 13 у зарубіжних виданнях, в тому числі 3 статті  у  науко метричній базі Scopus.

3. Електронні публікації: методичні вказівки – 8 шт.

8. Наукові конференції, семінари, виставки

8.1. Конференції, семінари

Проведено 3 наукові конференції:
1. Студентська конференція „Погляд у майбутнє приладобудування” м. Київ,  
     квітень 2017 р. Кількість доповідей  зроблених студентами кафедри – 15.
2. „Приладобудування 2017: стан і перспективи” м. Київ, квітень   
     2017р.– зроблено 6 доповідей співробітниками та аспірантами кафедри.
3. 1-ша науково-технічна конференція з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2017» м. Люблін, Польща.
Загальна кількість доповідей – 69,  кількість опублікованих доповідей – 43.

Проведено 2 семінари за участю зарубіжних науковців.

11. Наукове обладнання

У якості спонсорської допомоги кафедрі у 2017 р. було передано наступне обладнання:
Компанія НВФ «Діагностичні прилади»:
1. Осцилограф ISDS205A  - 1200, 00 грн.
2. Блок живлення YIHUA PS-305D – 1650,00 грн.
3.  Мультиметри 2 шт. – 500,00 грн.
4. 3D принтер Prusa i3m – 7000,00 грн.
5. Станок ЧПУ CNC3018 – 6000,00 грн.
Всього 16350,00  грн.

Компанія «Interservice International, Inc.»:
1. Дошка в аудиторію 226-18 – 1000,00 грн.
2. Парти в аудиторію 226-18 – 2760,00 грн.
3. МФУ Canon I-Sensys MF4140 – 3000,00 грн.
4. МФУ Canon I-Sensys MF4350d – 3000,00 грн.
5. Паяльна станція – 4000,00 грн.
Всього 13760,00  грн.

Компанія «Мелексіс-Україна»:
1. Функціональний генератор SDG1025 -6шт. - 48960,00 грн.
2. Осцилограф SDS1052DL+  - 6 шт. – 19788,00 грн.
3. Джерело живлення SPD3303X – 6шт. – 91410,00 грн.
4. Джерело живлення UTP3305(CE) – 6 шт. – 31590,00 грн.
5. Мультиметр SDM3055 6 шт. – 67848,00 грн.
6. Навчальна плата Analog System Lab Kit PRO – 6 шт. – 28584,00 грн.
 Всього 307968,00  грн.

ВСЬОГО за 2017 р. – 338078,00 грн.

12.    Проект плану розвитку підрозділу на 2018 рік

Очікуване фінансування госп/д робіт 1 млн. грн

.

 

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021