Звіт про наукову роботу кафедри за 2018 рік

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Аспіранткою кафедри Івіцькою Д.К. підготовлена до захисту кандидатська дисертація. Тема дисертації:  «Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів», керівник доц. Баженов В.Г. Захист дисертації планується у спеціалізованій вченій раді Д26.002.18. на лютий-березень 2019 року.

 1.2    Науково-дослідна робота студентів

Студенти брали участь у наступних конференціях:
1. ХІ науково-практична конференція студентів та аспірантів „Погляд у майбутнє приладобудування”, Київ, квітень 20018р. – 10 доповіді.
3. ХХІI міжнародна конференція «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики», 10-14 вересня 2018р., м. Одеса – 5 доповідей.

1.3. Науково-дослідна робота молодих учених.

На кафедрі працює 5 молодих вчених у віці до 35 років включно.
За участю молодих вчених опубліковано статей всього – 15.
У фахових виданнях – 7, у тому числі у науко метричній базі Scopus – 1.
Кількість цитувань – 60.

2.    Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

 2.1 На кафедрі виконується 7 науково-дослідних робіт, що виконуються у межах робочого часу викладачів

В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів з використанням ультразвукових методів неруйнівного контролю» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику відпрацювання технології виготовлення порошкових конструкційних матеріалів за результатами їх досліджень ультразвуковим методом неруйнівного контролю для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».

В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження можливостей застосування факторного експерименту при ультразвуковому контролі фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів за допомогою факторного експерименту для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».
В рамках виконання ініціативної тем «Дослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювача» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику та програмне забезпечення, яке реалізує спосіб оброблення сигналів з використанням дискретного перетворення Гільберта для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Електромагнітний метод неруйнівного контролю» та «Технічні та медичні системи неруйнівного контролю».

3. Інноваційна діяльність

3.5    Кількість отриманих охоронних документів – 2.

Отримано 2 патенти України:

№    Автори    Назва    №    Дата видачі    Власник
1.    Муравйов О. В.    Корисна модель. Світлосильний атермалізований об'єктив для інфрачервоної області спектра    118184    25.07.2017    Муравйов О. В.
2.    В.Ф. Петрик, А.Г.Протасов, К.М.Сєрий, С.С.Українець    Корисна модель.
Телеметричний вихрострумовий  дефектоскоп    u201704998    11.12.2017    В.Ф. Петрик

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

   Наукове  співробітництво з інститутом проблем матеріалознавства та  інститутом електрозварювання ім. Е. О.Патона НАН України у вигляді проходження студентами переддипломної практики та замовлення наукових тем для магістерських дисертацій.

7.    Публікації

  1.   Навчальний посибник - Фазовимірювальні системи неруйнівного контролю / С.М. Маєвський за ред. д.пед.н., проф. Протасова А.Г. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 288 с.
  2. Опубліковано 15 статей, з них у фахових виданнях України 12 та 3 у зарубіжних виданнях, в тому числі 2 статті  у  науко метричній базі Scopus.
  3. Електронні публікації: методичні вказівки – 2 шт.

8. Наукові конференції, семінари, виставки

8.1. Конференції, семінари

Проведено 2 наукові конференції:
1. Студентська конференція „Погляд у майбутнє приладобудування” м. Київ,  
     квітень 2018 р. Кількість доповідей  зроблених студентами кафедри – 15.
2. „Приладобудування 2018: стан і перспективи” м. Київ, квітень   
     2017р.– зроблено 6 доповідей співробітниками та аспірантами кафедри.
Загальна кількість доповідей – 28,  кількість опублікованих доповідей – 28.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021