Звіт про наукову роботу кафедри за 2019 рік

 1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

  • Підготовка кандидатів та докторів наук

   • Аспірантом кафедри Івіцькою Д. захищено 15.02. 2019р. кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів», науковий керівник доц. Баженов В.Г.

   • Здобувачем кафедри Олійником Ю.А. захищено 10.12. 2019р. кандидатську дисертацію на тему «Методи ультразвукової товщинометрии з використанням фазоманіпульованих сигналів та їх реалізація»,  науковий керівник проф. Куц Ю.В.

  • Науково-дослідна робота студентів

   Студент гр. ПК-81м Повшенко О.А. зайняв І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість» 2019р. у номінації «Енергоефективність, вимірювальні та інформаційні технології в нафтогазовій промисловості», керівник проф. Протасов А.Г.
   Студент гр. ПК-81м Повшенко О.А. приймав участь у фіналі фестивалю інноваційних проектів «Sikrosky Challenge».

   Студенти брали участь у наступних конференціях:
   1. ХІІ науково-практична конференція студентів та аспірантів та молодих вчених „Погляд у майбутнє приладобудування”, Київ, травень 20019р. – 18 доповідей.
  • Науково-дослідна робота молодих учених

   На кафедрі працює 3 молодих вчених у віці до 35 років включно.
   За участю молодих вчених опубліковано статей всього – 7.
   У фахових виданнях – 2, закордонних – 5 у тому числі у науко метричній базі Scopus – 1.
   Кількість цитувань – 6.
 2. Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

  На кафедрі виконується 4 науково-дослідних робіт, що виконуються у межах робочого часу викладачів.
  Результати попередніх наукових досліджень і розробок. В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів з використанням ультразвукових методів неруйнівного контролю» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику відпрацювання технології виготовлення порошкових конструкційних матеріалів за результатами їх досліджень ультразвуковим методом неруйнівного контролю для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».

  В рамках виконання ініціативної теми «Дослідження можливостей застосування факторного експерименту при ультразвуковому контролі фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів за допомогою факторного експерименту для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Ультразвукові методи неруйнівного контролю» і «Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю».

  В рамках виконання ініціативної тем «Дослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювача» було розроблено і впроваджено в навчальний процес методику та програмне забезпечення, яке реалізує спосіб оброблення сигналів з використанням дискретного перетворення Гільберта для реалізації лабораторних робіт з дисциплін «Електромагнітний метод неруйнівного контролю» та «Технічні та медичні системи неруйнівного контролю».
 3. Інноваційна діяльність

  Кількість отриманих охоронних документів – 2.
  Отримано 2 патенти України:

  Автори

  Назва

  Дата видачі

  Власник

  1.

  Баженов В.Г.

  Патент на винахід Цифровий багатофункціональний вихрострумовий дефектоскоп

  117877

  10.10.2018

  Баженов В.Г.

  2.

  Баженов В.Г.

  Патент на винахід Вихрострумовий амплітудно-фазовий
  спосіб неруйнівного контролю

  118599

  11.02.2019

  Баженов В.Г.

 4. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

  Наукове  співробітництво з інститутом проблем матеріалознавства та  інститутом електрозварювання ім. Е. О.Патона НАН України у вигляді проходження студентами переддипломної практики та замовлення наукових тем для магістерських дисертацій.
 5. Публікації

  • Монографія - Фазовий метод ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів: Монографія  /Ю.В. Куц, О.В, Монченко, І.М. Бистра,  та ін. / – Київ, 2019. – 168 с.

  • Монографія – Моделі та міри у вимірюваннях: Монографія  /В.П. Бабак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, та ін. / – Київ, Наукова думка, 2019. – 300 с.

  • Підручник – Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: / Р. М. Галаган; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.

   Опубліковано 18 статей, з них у фахових виданнях України 10 та 8 у зарубіжних виданнях, в тому числі 3 статті  у  науко метричній базі Scopus.

 6. Наукові конференції, семінари, виставки

  • Конференції, семінари

Проведено 2 наукові конференції:
1. „ Приладобудування 2019: стан і перспективи” м. Київ, травень 2019р.– зроблено 12 доповідей співробітниками та аспірантами кафедри.
2. 9-а Національна науково-технічна конференція виставка «Неруйнівний контроль та  технічна діагностика» м. Київ, листопад   2019р. – зроблено 5 доповідей.
3. ІІІ-я науково-практична конференція з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2019» Україна, Черкаська обл., смт. Маньківка, вересень 2019. Зроблено 7 доповідей.

Загальна кількість доповідей – 24,  кількість опублікованих доповідей – 12.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021