Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник

Викладено фізичні основи ультразвукового контролю, описано механічні коливання та хвилі в пружних середовищах, розглянуто форми хвильових процесів та чинники, що обумовлюють згасання акустичних хвиль під час їх поширення в різних середовищах. Особливу увагу приділено розрахункам акустичних полів п’єзоперетворювачів та конструкціям різних типів ультразвукових датчиків. Пояснено принципи складання та розрахунку акустичних трактів. Наведено методи ультразвукового контролю матеріалів та описані їх характеристики.

Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисною для аспірантів, викладачів та фахівців, що займаються розробкою засобів ультразвукового неруйнівного контролю.

Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерноінтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Р. М. Галаган; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 11.03.2019 р.)
завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021