Романюк Т. Комп’ютеризована система багатопараметрового вихрострумового контролю виробів машинобудування

Дана магістерська дисертація складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи склав 97 сторінок, містить 24 ілюстрації та 24 таблиці. Опрацьовано 19 джерел літератури.

Як результат роботи над магістерською дисертацію було запропоновано використання амплітудно-фазового методу двопараметрового вихрострумового контролю, в якому амплітудний метод застосовано на верхній частоті для визначення діаметру прутка, а фазовий метод на низькій частоті для визначення питомої електропровідності матеріалу.

Також було розроблено структурну та електрично-принципову схеми  вихрострумового дефектоскопу, що реалізує запропонований метод двопараметрового контролю. Сформовано рекомендації щодо впровадження розробленого проекту у виробництво.

Ключові слова: вихрострумовий контроль, багатопараметровий вихрострумовий контроль, неруйнівний контроль, фазова дискримінація, амплітудний метод, фазовий метод, годограф, вихроперетворювач

Керівник: проф. Куц Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021