Бердичевський Д. Ультразвукова система автоматизованого контролю елементів трубопроводу

Магістерська дисертація складається з 4 розділів, 97 сторінок, містить 36 ілюстрацій, 29 таблиць та було обрано та опрацьовано 26 джерел інформації.
Об’єктом дослідження є процес ультразвукового контроль елементів трубопроводу дефекти металургійного походження у елементів трубопроводів.
Предметом дослідження у роботі є хвильові процеси, що характеризують розсіювання обмежених у просторі пучків пружних хвиль у твердому ізотропному середовищі.

Метою роботи є підвищення ефективності операцій промислових вимірювань та контролю за рахунок покращення метрологічних характеристик вимірювань часу розповсюдження ультразвукових хвиль та отримання достовірних оцінок граничних значень (чутливості та виявляння) контактних методів ультразвукового контролю у твердих середовищах при виявленні протяжних дефектів елементів трубопроводу.

Завдання на дослідження:
1. Провести аналіз та обґрунтувати шляхи вдосконалення існуючих методів та технічних засобів підвищення ефективності операцій промислових вимірювань та контролю елементів трубопроводу.
2. Обґрунтувати шляхи покращення метрологічних характеристик вимірювань часу розповсюдження ультразвукових хвиль.
3. Обґрунтувати вибір методу вимірювання часу проходження ультразвукових сигналів.
4. Виконати комп’ютерне моделювання.
5. Розробити ультразвукову систему діагностики елементів трубопроводу.
6. Впровадити результати досліджень та розробок в практику використання для виробничих та навчальних задач.

Керівник: доц., к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.    Arc Welding Explained: What Is It & How Does It Work? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://weldguru.com/what-is-arc-welding/
2.    MIG Welding Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://fractory.com/mig-welding-explained/
3.    TIG Welding Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://fractory.com/tig-welding-explained/
4.    Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/ В.К. Цапенко, Ю.В. Куц – К.: НТУУ «КПІ», 2010 – 448 с
5.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
6.    Лисенко Ю. Ю. Експериментальне дослідження вихрострумової системи контролю великогабаритних виробів / Ю. Ю. Лисенко, Ю. В. Куц, В. Ф. Петрик, А. Л. Дугін // Ж-л «Наукові звістки на НТСМ». - Созополь, Болгарія, 2013. - №139. - С. 72-74.
7.    Kuts Y. Analysis of an Eddy-Current Transducer with Impulsive Excitation in the Nondestructive Testing of Cylindrical Objects / Y. Kuts, Y. Lysenko, A. Dugin, A. Zakrevskii // Materials Science – 2016. – vol. 52, no. 3. - pp 431–437.
8.    Kuts Y. Research Of Measurement Results Uncertainty Of The Signals Parameters For Pulsed Eddy Current Testing Method / Kuts Y., Lysenko I., Dugin O. // Зб. тез доп. XVІІІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи», 15 - 16 травня 2019 р., м. Київ, “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 2019. – С.145-146.
9.    ГОСТ 8731-78. Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. –
10.    ГОСТ8732-78 . Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Сортамент:.
11.    ГОСТ 3728-78. Труби. Метод випробування на загин.
12.    ГОСТ 6996-66. Методи визначення механічних властивостей
13.    ГОСТ 14019-2003. Матеріали металеві. Методи випробування на вигин:
14.     ГОСТ 8695-75. Труби. Метод випробування на сплющування:
15.    ГОСТ 3845-78. Металеві труби. Метод випробування гідравлічним тиском.
16.    ГОСТ 17410-78. Контроль неруйнівний. Труби металеві циліндричні безшовні. Методи ультразвукової дефектоскопії.
17.     Поверхнева хвиля Релея [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:https://studme.org/206764/tehnika/uprugie_volny_ogranichennyh_sredah
18.     A Complete Guide To Ultrasonic Flaw Detection Technique [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.modsonic.com/ultrasonic-flaw-detection-guide/#:~:text=Ultrasonic%20Testing%20or%20Ultrasonic%20Flaw,%2C%20characterize%20materials%2C%20and%20more.
19.     Сучков Г.М. Математичне моделювання процесу реєстрації ультразвукових хвиль у сталевому металопрокаті перетворювачем електромагнітного типу. Частина 1/Г.М. Сучков, М.І. Романюк, О.М. Петрищев та ін // Електроніка та зв'язок. Київ: НТУУ "КПІ", 2012. - № 6. - С. 94-108.
20.     Богданов Є.А. "Основи технічної діагностики нафтогазового обладнання". – К.: Вища школа 2006 р.
21.     Kuts, Y., Protasov, A., Lysenko, L., Alexiev, A. and Dugin O., 2019, "Optimization of Analysis Time of Pulsed Eddy Current Non-destructive Testing Signals", Bulgarian Society for NDT. Int. Journal "NDT Days”. 2(1). pp. 58-63.
22.     Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
23.     Куц Ю.В. Новітні системи та технології: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.
24.     Маєвський С.М. Основи побудови систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі / С.М. Маєвський, В.П. Бабак, Л.М. Щербак. – К.: Либідь, 1993. – 200 с.
25.    Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с
26.    Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 –«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. – Назва з екрана.
27.    Антонюк В. С., Полонський Л. Г., Аверченков В. І., Малахов Ю. А. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Київ : НТУУ КПІ, 2015. 276 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021