Краплина Д. Маніпулятор вимірювальної системи

Магістерська дисертація містить в собі вступ, три розділи, висновки та перелік посилань. Дисертація включає в себе 97 сторінок, в тому числі 40 рисунків, список посилань.
Мета магістерської дисертації – розробка маніпулятора вимірювальної системи.
Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: розглянуто та порівняно основні види КВМ (консольні, портальні, мостові, а також портативні); було детально проаналізовано методику роботи різних видів сканування та вимірювання лінійних індуктосинів; розглянуто принципи функціонування та було визначено особливості структури маніпуляторів вимірювальої системи.
Зпроектованні плечі конструкції, створено розрахункову схему для визначення навантаження на них.


Проведено розрахунки корпуса на міцність, розрахунок на точність складальних робіт та визначення технолгічності приладу.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Литвиненко П.Л.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1. Гапшис А. А, Каспаряйтис А. Ю. Координатные измерительные машины//Станкостроение Литвы 1982, №14
2. Горбач Ф.И., Макаров С.О., Координатно-измерительные машины: точность нового поколения. МЕТАЛЛООБРАБОТКА[3/2009] – Режим доступу:
https://www.informdom.com/uploads/docs/files/2013_wood/4/2411/09_3m_page_66_Spezmash.pdf
3. Кобрынский А.Е, Левковский Е. И.//Автоматизация измерений при применении координатных измерительных машин. Станки и инструмент.1979, №1.
4. Координатно-вимірювальна машина: опис, технічні характеристики, застосування. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://hi-news.pp.ua/tehnka-tehnologyi/10581-koordinatno-vimryuvalna-mashinaopis- tehnchn-harakteristiki-zastosuvannya.html#sel=2:1,2:90
5. Контрольно-измерительные машины. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ti-tech.kz/news/stati/kontrolno-izmeritelnye-pribory-/
6. Модестов М. Б., Чудов В. А. Принципы построения измерительных головок координатно измерительных машин//Научн. рех. реф. Сб./НИИмэш. 1981. №10 Оборудование с числовым программным управлением.
7. Потеряйко А. М., Скиба А. С. Координатно-измерительные машины, современные способы сканирования и обратный инжиниринг. Український метрологічний журнал, 2016, № 4 DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112064
8. Разработка и исследование автоматических координатных измерительных машин/М. И. Коченов, В. А. Чудов и др.//Автоматизация сборочных процессов в машиностроении.1979.
9. Серков Н. А. Измерение пространственно-сложных поверхностейна координатных измерительных машинах//Станки и инструмент 1982 №11.
10. Справочник конструктора точного приборостроения / Г.П.Веркович, Е.Н. Головенкин и др. Под ред.
11. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичнірекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентівінженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ»,2016. – 28 с
12. Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій[Електроннийресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальносте 151– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 –«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О.Бояринова, К. О.Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електроннітекстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.– 188 с. – Назва з екрана.
13. Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів: практикум[Електронний ресурс] :навчальний посібник для студентів спеціальностей 151– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 –«Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О.Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електроннітекстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.– 116 с. – Назва з екрана.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021