Клименко Д. Інтерференційний нуль-індикатор для стенду вимірювання масштабного коефіцієнта гіроскопа

Актуальність теми. Сучасний рівень розвитку приладобудування, машинобудування та інших областей науки і техніки потребують високої точності кутових вимірів. Традиційні засоби вимірювання кута далеко не завжди задовольняють потреби. Однією з основних причин такого положення є недостатньо висока точність кутових вимірювань і перетворювачів кута, що задають в засобах вимірювання кутову шкалу. Тому на сьогодні постає питання покращення точності вимірювань з мінімальним збільшенням затрат.
Об’єктом дослідження є інтерференційний нуль-індикатор.
Предметом дослідження є процес вимірювання масштабного коефіцієнта гіроскопа.
Мета роботи: дослідження відносної погрішності вимірювання масштабного коефіцієнта гіроскопа із заданою точністю вимірювання нуль-індикатора.
Також дана робота припускає по завершенню теоретичних досліджень провести експеримент по результатам якого зробити відповідні висновки щодо використання нуль-індикатора для вимірювань.
Особливістю використання даного інтерференційного нуль-індикатора для стенда вимірювання масштабного коефіцієнта є використання в ньому фотоелектронного множника що значно підвищує точність вимірювання.
Методи дослідження: В роботі використовуються методи та критерії оцінювання різних побудов інтерференційного нуль-індикатора для стенда вимірювання масштабного коефіцієнта.
Наукова новизна роботи полягає в наступному: Використання фотоелектронного множника в інтерференційному нуль-індикаторі для стенда вимірювання масштабного коефіцієнта.
Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований варіант значно підвищує точність вимірювання.
Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків.
У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень.
У першому розділі було описано єдине вітчизняне підприємство яке працює в даному напрямку, а також було розглянуто будову, типи і принцип дії лазерного гіроскопа. Окрім цього, було описано будову і принцип дії БДІВа, будову і принцип дії нуль-індикатора.
У другому розділі було проведено оцінку якості виробу.
У третьому розділі було сформовано загальні вимоги до нуль-індикації кутового вимірювання, а також розроблено автоколімаційний нуль-індикатор.
У четвертому розділі розроблено стартап проєкт та проаналізовано можливості і стратегії його реалізації.

Керівник: проф.,д.т.н. проф. Безвесільна О.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.Schwite W. Precision of curved crystal spectrometrs. I large angle laserintermethods – 1978 – v. 154 – p.95.
2.Bird H.M.B. A computer controlled interferometer system for precisionrelative angle measurements // Rev. Sci. Instr – 1971 – v.42 - №10. – P.1513
3.Grigory S. Tymchik, Nataliia V. Stelmakh, Anatoliy S. Vasyura, WaldemarWojcik, Kuanysh Muslimov, ―Automated generation of the design solutionof the assembly in instrument engineering‖ Proc. SPIE 10808, 1080828 (1October 2018); doi: 10.1117/12.2501560
4.Ю. Ф. Лазарєв and П. М. Бондар, Основи теорії чутливих елементівсистем орієнтації, 1st ed. Київ: НТУУ ―КПІ,‖ 2011.
5.V. M. N. Passaro, A. Cuccovillo, L. Vaiani, M. De Carlo, and C. E.Campanella, ―Gyroscope technology and applications: A review in theindustrial perspective,‖ Sensors (Switzerland), vol. 17, no. 10. 2017.
6.G. T. Schmidt, ―GPS Based Navigation Systems in Difficult Environments,‖ Giroskopiya i Navig., vol. 27, no. 1, pp. 3–21, 2019.
7. G. Tymchik, “Quality control system of well-bonded coupling fitting onto high pressure gas-main pipelines”, Photonics Applications in Astronomy,
Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, pp. 108085A, 2018.
8. Advanced Signal Processing Methods for Inspection of Aircraft Structural Materials, Transactions on Aerospace Research, no. 2 (259), pp. 27-35, 2020.
9. Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартаппроектів. Конспект лекцій :навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка»; КПІ ім.Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. 188 с

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021