Якимчук А. Ультразвуковий прилад для вимірювання швидкості кровотоку в судинах

Дипломний проєкт студентки четвертого курсу, групи ПК-61 приладобудівного факультету Якимчук Анни  з теми: “Ультразвуковий прилад для вимірювання швидкості кровотоку в судинах”. Дипломний проєкт складається з 60 сторінок, 27 рисунків, 16 літературних джерел.

Ключові слова: ультразвук, допплерографія, п’єзодатчик, швидкість крові в судинах.

Дипломний проєкт присвячений розробці ультразвукового приладу, який призначений для вимірювання швидкості кровотоку в судинах. В першому розділі було проаналізувано існуючі методи ультразвукового неруйнівного контролю та на основі цієї інформації визначились з методом на якому буде базуватись прилад. Було обрано метод імпульсного допплера. В другому розділі розглянуто особливості поширення ультразвуку в біологічних тканинах. В розрахунково-теоретичній частині було обрано матеріал п’єзоперетворювача та здійснено розрахунок його габаритних розмірв. Визначено послідовність тканин, через які проходить хвиля при діагностиці, та здійснено розрахунок коефіцієнту акустичного тракту. В конструкторсько-технологічній частині розроблено структурну схему та на її основі реалізовано електронну принципову схему. Виконаний складальний кресленник датчика на основі розрахунків отриманих в розрахунковій частині. Розроблений прилад задовільняє всім поставленим вимогам.

Мета роботи полягає в розробці приладу, який буде здатний вимірювати швидкість кровоотоку в судинах. Предмет дослідження – методи та засоби ультразвукового контролю швидкості крові в судинах. Об'єкт дослідження – моніторинг швидкості крові в судинах.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
2.    Осипов Л. В. Ультразвуковые диагностические приборы: практическое руководство пользователя / Л. В. Осипов. – М. : Видар, 1999. – 256 с.
3.    Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/ В.К. Цапенко, Ю.В. Куц – К.: НТУУ «КПІ», 2010 – 448 с
4.    Ультразвуковая диагностика патологии сосудистой системы [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doctorspb.ru/articles.php?article_id=1087
5.    Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
6.    Якимчук, А. Ю. Методи допплерографії в медицині / А. Ю. Якимчук // ХIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 13-14 травня 2020 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 338–340.
7.    Акопян Б. В. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами / Б. В. Акопян, Ю. А. Ершов. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 224 с.
8.    Голямина И.П. Ультразвук: Маленькая энциклопедия / Глав. Ред. И.П. Голямина. – М.: Советская Энциклопедия, 1979. – 965 с
9.    Квятковский Е.А. Ультрасонография и доплерография в диагностике заболеваний почек / Е.А. Квятковский, Т.А. Квятковская. – Днепропетровск: Новая идеология, 2005. – 318 с.
10.     Осипов Л. В. Физика и техника ультразвуковых диагностических систем / Л.В. Осипов // Медицинская визуализация. – 1997. – № 4. – С. 42-53.
11.     Шарапов В.М. Пьезоэлектрические датчики / В.М. Шарапов, М.П. Мусиенко, Е.В. Шарапова; под ред. В.М. Шарапова. – М.: Техносфера, 2006. – 632 с.
12.     Lashko Olena Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine / International Conference NDT Days 2019, 17-21 June, 2019, Sozopol, Bulgaria (NDT Days 2019). - P. 91-95.
13.     Лашко О. В. Окремі аспекти розробки навчальних програм для студентів спеціалізації «Неруйнівний контроль, технічна діагностика» / О. В. Лашко // Матеріали III науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі» з міжнародною участю – NDT – UA 2019, 17-19 вересня 2019 року, м. Київ, Україна. – Київ : УТ НКТД, 2019. – С. 32-37.
14.     Єременко В.С. Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою / В.С. Єременко, Р.М. Галаган // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Одеса. – 2012. – № 06 (82). – С. 39-45.
15.     Галаган Р.М. Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: влияние субъективной погрешности / Р.М. Галаган, Г.А. Богдан // Вісник Національного Технічного Університету України «КПІ». Серія приладобудування. – Київ. – 2015. – № 49(1). – С. 53-60.
16.     Ультразвукові методи неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 88 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021