Швидкий О. Ультразвуковий прилад для контролю виробів з композиційних матеріалів

У даній роботі був спроектований ультразвуковий прилад для контролю виробів з композиційних матеріалів.

У першому розділі було виконано аналіз виробів з композитних матеріалів як об’єктів ультразвукового контролю, розглянуто фізико-механічні характеристики композиційних матеріалів, обґрунтовано використання лунаімпульсного методу ультразвукової товщинометрії для контролю композитів та розглянуто нормативно-методичні матеріали ультразвукового неруйнівного контролю.

У другому розділі був здійснений розрахунок акустичного тракту приладу та визначено геометричні розміри п’єзопласитини.

У третьому розділі проведено моделювання амплітудо фазового метода визначення часових інтервалів з використанням фазоманіпульованих сигналів та розроблено структуру приладу

У четвертому розділі виконаний підбір та розрахунок компонентів для електричної принципової схеми.

У висновку наведено загальні результати, отримані під час виконання дипломного проекту.

Керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1. Болтон У. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты: Карманный справочник. /Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2004. ‒ 320 с, ил. (Серия «Карманный справочник»).
2. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Попович, В. В. Попович. — Львів: Світ, 2006. — 624 с.
3. Пчелінцев В. О. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів: Навч. посіб. / В. О. Пчелінцев, А. І. Дегула.– Суми: СумДУ, 2012.– 247 с
4. А. В. Смирнов “Акустичні властивості композиту 0-3 на основі вольфраму та полістиролу”: [Електрон. ресурс]. – Дата доступу 23.03.2020: http://jre.cplire.ru/jre/dec12/17/text.html
5. byanets A.N., Rybyanets A.A. Ceramic piezocomposites: modeling, technology, and characterization// IEEE transactions on ultrasonics ferroelectrics, and frequency control. – 2011. – v.58. – №9. – p.1757-1773.
6. Akdogan E.K., Allahverdi M., Safari A. Piezoelectric composites for sensor and actuator applications// IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. – 2005. – v.52. – №5. – p.746-775.
7. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерноінтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Р. М. Галаган; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
8. Ф166 Фазовий метод ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів: Монографія /Ю.В. Куц, О.В, Монченко,
І.М. Бистра, та ін. / – К.: Інтерсервіс, 2019. – 192 с.
9. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/ В.К.Цапенко, Ю.В. Куц; –Київ:НТУУ “КПІ”.- 2009. - 431 с., рис. 187.
10. “Композити на основі вольфраму”: [Електрон. ресурс]. – Дата доступу 25.03.2020: http://him-prom.com.ua/volfram/kompozity-na-osnove-volframa-w-cu-w-ni-cu.html
11. Сучасні технології дефектоскопії. Курс лекцій. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи», освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики»/ О.В. Лашко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 141 с.
12. “ Товщиноміри ультразвукові”: [Електрон. ресурс]. – Дата доступу 25.03.2020: https://prom.ua/ua/p60433556-tolschinomer-ultrazvukovoj-olympus.html
13. “ Товщиноміри ультразвукові”: [Електрон. ресурс]. – Дата доступу 25.03.2020: https://prom.ua/ua/p200637979-ultrazvukovoj-tolschinomer-dm5e.html
14. “Товщиноміри ультразвукові”: [Електрон. ресурс]. – Дата доступу 25.03.2020: https://prom.ua/ua/p62081303-tolschinomer-ultrazvukovoj-tuz.html
15. Справочник по радиолокации. Под ред. М. Сколника. Нью-Йорк. 1970: Пер. с англ. (в 4-х томах)/ Под общей ред. К.Н. Трофимова; Т.3. Радиолокационние устройства и системи / Под ред А.С. Виницкого. – М.: Сов. радио, 1978. – 528 с.
16. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003.– 104 с.
17. Бабак В.П. Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання інформації : Навч. посібник / В.П. Бабак, Т.М. Наритник, Ю.В. Куц та ін. /За заг. ред. чл.-кор.НАН України В.П. Бабака. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 476 с.
18. Качанов В.К. Особености применения сложномодулированих сигналов в ультразвуковой дефектоскопии / В.К. Качанов, И.В. Соколов //Дефектоскопия. – 2007. - № 12. С. 18-42.
19. Карпаш О.М. Обґрунтування можливості використання кодів Баркера для підвищення чутливості ультразвукового безконтактного способу вимірювання товщини / О.М. Карпаш, І.В. Рибіцький, М.О. Карпаш // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. –2008. –№2. – С. 31 – 35.
20. Карташев В. Г. Оптимальное выделение сигналов на фоне структурного шума в УЗ дефектоскопи / В. Г. Карташев, В. К. Качанов // Дефектоскопия, 1992. – №7. – С. 14-24.
21. Королев М.В. Широкополосные ультразвуковые преобразователи/М.В.Королев, А.Е.Карпельсон.–М.:Машиностроение, 1982.–157 с.
22. Патент на корисну модель 79972 Україна, МПК (2006) G01B 17/02 Спосіб ультразвукового вимірювання товщини матеріалів та виробів / Ю.В. Куц, В.Л. Найда, Ю.А. Олійник та ін.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212606; заявл. 05.11.2012; опубл. 13.05.2013. Бюл.№9.
23. Куц Ю.В. Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії  / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013.– №1. – С. 23-37.
24. Фазовий метод ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з конструкційних матеріалів: Монографія / Ю.В. Куц, О.В Монченко, І. М. Бистра, О.В. Олійник. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 192 с.
25. Цапенко В.К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник / В.К. Цапенко, Ю.В. Куц. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 448 с.
26. Derhunov O. Improvement of ultrasonic testing method for materials with significant attenuation / O. Derhunov, Y. Kuts, O. Monchenko, S. Shengur, Y.Oliinyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 1/9(91) 2018.–P.54-61.
27. Куц Ю.В. Ультразвуковое измерение толщины многослойных материалов и изделий / Ю.В. Куц, О.В. Монченко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2008. - №1. С. 35-38.
28. Куц Ю.В. Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, В.Ю. Куц, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013.– №1. – С. 23-37.
29. Куц Ю.В. Використання ультразвукового двошкального способу для підвищення точності вимірювання товщини виробів товщинометрії / Ю.В. Куц, Близнюк О.Д., В.Ю. Куц, О.В Монченко, Ю.А. Олійник // Системи обробки інформації.– 2015. – №7(132). – С. 6-10.
30. Бистра І.М. Експериментальні дослідження фазового методу ультразвукового неруйнівного контролю / І.М. Бистра, Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 1/9 (61). – С. 49-53.
31. Куц Ю.В. Підвищення достовірності виявлення сигналів ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії за їх значного загасання / Ю.В. Куц,  О.Д. Близнюк, О.В. Монченко, Ю.А. Олійник // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2019. – №2.– С.13–17
32. Куц Ю.В. Застосування кругових статистик для виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю / Ю.В. Куц, О.Д. Близнюк, Ю.Ю Лисенко, М.О. Редька // Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2018. – №2. – С.32-36

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021