Залєський Ю. Вихрострумовий дефектоскоп для визначення провідності матеріалу

У дипломному проекті був спроектований вихрострумовий дефектоскоп для контролю електропровідності матеріалу. У вступі обґрунтовано актуальність розробки.

У першому розділі проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто: електромагнітні характеристики речовин, котушки індуктивності, методи електромагнітної структуроскопії, а також розглянуто особливості ОК та властивості матеріалу ОК – сталі.

У другому розділі проведено розрахунок вихрострумового перетворювача. Обрані конструктивні параметри перетворювача, розраховано вихідні сигнали, граничне значення струму перегріву котушки, глибина проникнення вихрових струмів тощо.

У третьому розділі було розроблено електричну структурну схему приладу, описано принцип її роботи. Також було підібрано, описано та розраховано елементи електричної принципіальної схеми. Створено програмний код мікроконтролеру.

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 63 сторінок, включає 20 ілюстрацій, 1 таблицю, 3 креслення, 10 посилань, 1 додаток, 35 формул.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    Дорофеев А. Л. – Индукционная структуроскопия, М., «Энергия», 1973
2.    Дорофеев А. Л. – Вихревые токи. М., «Энергия», 1977
3.    Клюев В. В. – Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Т. 2: В 2 кн. – М.: Машиностроение, 2003
4.    Клюев В. В. – Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. Т. 6: В 3 кн. Кн. 1 В. В. Клюев, В. Ф. Мужицкий, Э. С. Горкунов, В. Е. Щербинин. Магнитные методы контроля. – М.: Машиностроение, 2006
5.    Киренский Л. В., Саланский Н. М., Родичев А. М. – Эффект Баркгаузена при приближении петли гистерезиса к прямоугольной. – «Физика металлов и металловедение», 1963, т. 16, вып. 4.
6.    Лисенко Ю.Ю., Дугін О.Л., Куц Ю.В., Протасов А.Г. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі // Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” серія приладобудування. - Київ : Вид-во НТУУ “КПІ”, 2016, вип. 51.
7.    Петрик, В. Ф. - Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
8.    Михеев М. Н., Морозова В. М. – Магнитные и электрические свойства отожженной и деформированной стали 20. – «Физика металлов и металловедение», 1963, т. 15, вып. 3.
9.    Немцов М. В., Шамаев Ю. М. – Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. – М.: Энергоиздат, 1981
10.    Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. М., «Высшая школа», 1967
11.     И. Г. Лещенко – Контроль и измерения методом высших гармоник / Известия Томского Ордена Октябрьской Революции и Ордена Трудового Красного Знамени Политехнического Института им. С.М. Кирова т.248, 1975
12.     Багатофункціональний вихрострумовий дефектоскоп : пат. 45908 Україна : МПК G01N 27/00. № u 2009 07688 ; заявл. 21.07.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22.
13.    Bazhenov, V., Protasov, A., Gloinik, K. (2017). Increasing of operation speed of digital eddy current defectoscopes based on frequency synthesizer. 2017 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS). doi: 10.1109/mrrs.2017.8075051
14.    Bazhenov, V. H., Hloinik, K. A. (2016). Design features of eddy current flaw detectors on the microcontrollers. Scientific proceedings NDT days 2016 XXХI International Conference «Defectoscopia 16». Sozopol, Bulgaria
15.    Баженов, В.Г. Гльойнік, К. А. Ходневич,С. В. - Ортогональний амплітудно-фазовий метод вимірювання при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів . Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси.-Х.:НТУ «ХПІ»-2017р.-№19(124)-166с.
16.    Yuriy KALENYCHENKO, Victor BAZHENOV, Aleksandr KALENYCHENKO, Viktor KOVAL, Sergiy RATSEBARSKIY Determination of mechanical properties of paramagnetic materials by multi-frequency method Scientific proceedings NDT days 2019 XXХI International Conference «Defectoscopia 19» june 17-20. Sozopol, Bulgaria 21c
17.    Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.
18.    Analysis of an Eddy-Current Transducer with Impulsive Excitation in the Nondestructive Testing of Cylindrical Objects / Y. Kuts, Y. Lysenko, A. Dugin, A. Zakrevskii // Materials Science – 2016. – vol. 52, no. 3. - pp 431–437.
19.    Дугін О.Л. Використання мультидиференціального перетворювача в імпульсному вихрострумовому неруйнівному контролі / Лисенко Ю.Ю., Куц Ю.В., Дугін О.Л. // Збірник доповідей 1ї науково-технічної конференції з міжнародною участю «НК в контексті асоційованого членства України в ЄС – NDT-UA 2017» / Люблін, Польща: УТ НКТД, 2017 – С. 58-64
20.    Лисенко Ю.Ю. Проектування засобів електромагнітного неруйнівного контролю / Лисенко Ю.Ю., Куц Ю.В., Протасов А.Г. // Збірник доповідей 1ї науково-технічної конференції з міжнародною участю «НК в контексті асоційованого членства України в ЄС – NDT-UA 2017» / Люблін, Польща: УТ НКТД, 2017 – С. 43-49
21.    Dugin O. Using of parametric   transducers   in  pulsed  eddy  current testing / Kuts  Y.,  Maievskyi  S.,  Protasov  A., Lysenko I., Dugin O. // NDT  in  Context  of the Associated Membership of Ukraine  in the EU (NDT-UA 2018): Conference proceedings / Lublin, Poland: USNDT, ‒ 2018 – №2, ‒ рр. 30-33.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021