Наконечна А.В. Мультиспектральний пірометр

Дипломний проект під назвою «Мультиспектральний пірометр» присвячений розробці безконтактного приладу вимірювання температури спектрального відношення.

При виконанні даного проекту було розглянуто теоретичні основи вимірювання температури, фізичні основи пірометрії, розроблено функціональну схему приладу, синтезовано та розраховано характеристики оптичної системи мультиспектрального пірометра, підібрано комплектуючі для пристрою, розроблено електричну принципову схему та складальний кресленик.

Обсяг роботи складається з 77 сторінок (без додатків), 3 розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, містить 8 таблиць, 41 рисунок та 22 літературних джерела.

Ключові слова: безконтактне вимірювання температури, пірометрія, мультиспектральний пірометр, пірометр спектрального відношення, колірний пірометр, оптична система, неруйнівний контроль.

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1. Наконечна А. В. Аналіз методів пірометрії та актуальність їх застосування / А. В. Наконечна // Ефективність та автоматизація інжинерих рішень у приладобудуванні. – 2020. – С. 218–221.
2. Галаган Р.М. Модель восстановления серии изображений из смазанного изображения для решения задачи высокоточного измерения диаметра и температуры излучающих объектов / Р.М. Галаган, А.В. Муравьёв, А.С. Томашук // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій (матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції), 2019. – С. 169-171.
3. Неделько А.Ю. Преимущества и недостатки бесконтактного измерения температуры [Текст] / А.Ю. Неделько // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2005. – N 7. – С. 29-30.
4. Поскачей А.А. Оптико-электронные системы измерения температуры / А.А. Поскачей, Е.П. Чубаров. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 246 с.
5. Бабич О.О. Визначення безконтактних методів вимірювання температури нагрітих тіл / О.О. Бабич, Н.М. Александрова // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1. – С. 69-71.
6. Скорик Б.И. К вопросу применения бесконтактных методов измерения температуры нагретых тел / Б.И. Скорик, А.В. Гейко // Системи оброб. інформації. – 2007. – Вип. 9. – С. 129-132.
7. Брао І. Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії [Текст] / І. Брао // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 40-44.
8. Живкович, А. В. Современные технологии бесконтактного измерения температуры / А. В. Живкович, А. В. Муравьёв // Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Динамика научных исследований - 2020», 07-15 июля 2020, Пшемысль, Польша. – Przemyśl : Nauka i studia, 2020. – Vol. 7. – С. 110-115.
9. Povshenko, O. Portable Ultrasound Flaw Detector / O. Povshenko, V. Petryk, A. Protasov // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі : матеріали 2-ої науково-технічної конференції, Польща, м. Люблін, 15-19 жовтня 2018 року. – Люблін, Польша, 2018. – С. 34-36.
10. Muraviov, O. V. Thermal imaging diagnostic in medical applications / Muraviov O. V., Nakonechna A. V. // XХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 18-19 травня 2021 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 135–137.
11. Протасов А.Г. Многоканальный стенд для контроля температуры / А.Г.  Протасов // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ,                  2015. – № 49(1) . – С. 61-68.
12. Protasov A. Application of FEMLAB Software for Simulation of the Thermal Method for Nondestructive Testing. / A. Protasov //American Society for Engineering Education. Annual conference and Exposition. Austin, Texas, USA. June 14-17 2009, pp. 182-191.
13. Фрунзе А.В. Пирометры спектрального отношения: преимущества, недостатки и пути их устранения / А.В. Фрунзе // Фотоника, 2009. – № 4 – С.32-37.
14. Наконечна А. В. Автоматизований пірометричний контроль температури на ливарно-прокатному виробництві / А. В. Наконечна // Ефективність та автоматизація інжинерих рішень у приладобудуванні. – 2020. – С. 222–224.
15. Наконечная, А. В. Автоматизированные системы пирометрического контроля на литейно-прокатном производстве / А. В. Наконечная, А. В. Муравьёв // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук - 2021», г. Прага, 22-30 апреля, 2021 г. – Прага : Education and Science, 2021. – Vol. 5. – С. 58-64.
16. Назарчук О. О. Компенсація терморозфокусування оптичної системи термографа / О. О. Назарчук, О. В. Муравйов. // Біомедична інженерія. – 2017. – №5. – С. 66–67.
17. Безымянный Ю.Г., Богдан Г.А., Колесников А.Н. и др. Использование ультразвука при отработке технологии получения порошкового материала // КОНСОНАНС-2011. Акустический симпозиум – 2011– С. 28-33.
18. Muraviov, O. V. Modern laser rangefinding / O. V. Muraviov // XVIII Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи", 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник тез доповідей. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 149.
19. Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
20. Муравьёв А.В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А.В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.
21. Petryk V.F. Smartphone-Based Automated Non-Destructive Testing Devices / V.F. Petryk, A.G. Protasov, R.M. Galagan, А.V. Muraviov, I.I. Lysenko // Приборы и методы измерений, 2020. – Т. 11, № 4. – С. 272-278.
22. Муравьёв А. В. Перспективы применения нанотехнологий в микроэлектронике при производстве дисплеев / А. В. Муравьёв // Приборостроение – 2018: материалы 11-й Международной научнотехнической конференции. – Минск, Белоруссия, 2018. – С. 311-313.
23. Протасов, А. Г. Технології теплового неруйнівного контролю / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021