Талецька В.А. Ультразвуковий прилад для вимірювання швидкості кровотоку

У даній роботі було спроектовано ультразвуковий прилад для вимірювання швидкості кровотоку, зокрема в судинах верхніх кінцівок. Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 63 сторінок, включає 30 ілюстрацій, 4 таблиці, 3 креслення та 14 літературних джерел. Метою проєкту є розробка ультразвукового приладу для вимірювання швидкості кровотоку в судинах верхніх кінцівок методом неперервного доплеру.

В першому розділі був проведений аналітичний огляд, який включав в себе дослідження особливостей розповсюдження ультразвуку у біологічних тканинах, фактори, які можуть впливати на результати досліджень, розгляд методів неруйнівного контролю, ефекту Допплеру та основних методів доплерографії. Другий розділ включає в себе розрахунок розмірів п’єзоелементу та вибір робочої частоти, на основі чого був проведений розрахунок акустичного тракту та визначена напруга випромінювача. У третьому розділі було сконструйовано структурну схему та описано принцип роботи приладу. На основі цього було обрано та розраховано елементи схеми електричної принципової. Наприкінці, розроблено ультразвуковий датчик на основі розрахунків його основних розмірів.

Ключові слова: ультразвук, ефект допплера, доплерографія, п’єзоперетворювач, вимірювання швидкості крові.

Керівник: доцент, к.т.н. Баженов В.Г.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

[1]    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
[2]    Цапенко В. К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. – Київ: НТУУ "КПІ", 2009. – 431 с.
[3]    Доплерографія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studopedia.org/5-55979.html.
[4]    Ультразвуковое исследование [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковое_исследование.
[5]    Осипов Л. В. Ультразвуковые диагностические приборы: практическое руководство пользователя / Л. В. Осипов. – М. : Видар, 1999. – 256 с.
[6]    Талецька В.А. Допплерографія в медицині / В.А. Талецька / ХIV  Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 18-19 травня 2021 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 339 с.
[7]    Пьезоэлектрические преобразователи [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studopedia.info/5-105819.html.
[8]    Ультразвуковая диагностика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_luch_diag/2016-1/new/usd.pdf.
[9]    Ультразвукові дослідження [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://diagra.org /info/ультразвукові-дослідження.
[10]    LTC6905 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6905fd.pdf.
[11]    Low Power, 12.65 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator AD9833 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9833.pdf.
[12]    Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier AD8628 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8628_8629_8630.pdf.
[13]    Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp AD797 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD797.pdf.
[14]    10 MHz, Four-Quadrant Multiplier/Divider AD734 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD734.pdf.
[15]    Єременко В.С. Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою / В.С. Єременко, Р.М. Галаган // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Одеса. – 2012. – № 06 (82). – С. 39-45.
[16]    Momot, A. Influence of architecture and training dataset parameters on the neural networks efficiency in thermal nondestructive testing / A. Momot, R. Galagan // Sciences of Europe. – 2019. – Vol. 1, No 44. – Pp. 20–25.
[17]    Куц Ю.В. Застосування кругових статистик для виявлення сигналів ульртазвукового неруйніного контролю / Куц Ю., Редька М., Лисенко Ю., Близнюк О.Д. //Технічна діагностика і неруйнівний контроль – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-36
[18]    Баженов В.Г. Дослідження ультразвукової системи для контролю кісток передпліччя при зламах / В.М. Богданов, В.Г. Баженов // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Погляд у майбутнє приладобудування», ‒ Київ, 2018. ‒ С. 386-388.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021