Йіргу Г.Д. Ультразвуковий вимірювач швидкості повздовжніх хвиль

Сьогодні неможливо уявити машинобудівне виробництво без використання сталі. Завдяки хорошим механічними властивостями з сталі виготовляють відповідальні деталі. Тому на сьогодні неруйнівний контроль сталі є актуальним завданням.

Дипломний проект складається з чотирьох розділів. У першому розділі дипломного проекту було проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто об’єкт контролю. Аналіз методів неруйнівного контролю сталі, їх переваги та недоліки.У другому розділі було розраховано прямий суміщений п’єзоелектричний перетворювач, акустичний і електроакустичний тракт. Розроблено структурну схему, а на її основі функціональну. Розраховані і узгодженні всі вузли функціональної схеми.В третьому розіділі було проведено огляд технології виготовлення прямого суміщеного п’єзоперетворювача. А також створення його 3D моделі в програмному середовищі SolidWorks. В четвертому розділі були проведені розрахунки похибок. На основі розрахунків і проектувань електрична принципова схема.

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 65 сторінок, включає 13 ілюстрацій, 1 таблицю, 16 креслеників та 60 формул.

Ключові слова: ультразвуковий контроль, повздовжні хвилі, швидкість ультразвуку, неруйнівний контроль, ультразвукова товщинометрія

Керівник: ас., доктор філософії Момот А.С.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1. Цапенкo В. К. Oснoви ультразвукoвoгo неруйнiвнoгo кoнтрoлю: Пiдручник/Цапенкo В. К., Куц Ю. В. – К.:НТУУ «КПI», 2010. – 448 с.
2. Цапенко В.К. Акустичнi перетвoрювачi: Метoдичнi вказiвки / Уклад.: Цапенкo В.К. – Київ, 2004.- 86с.
3. Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263
4. Крауткремер Й., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов. Справочник. - М.: Металлургия, 1991. - 752 с.
5. Зацепин А.Ф. Введение в физику акустического контроля / А.Ф. Зацепин. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2005. – 88 с.
6. Макарин, В. С. Средства неразрушающего контроля отливок : Учеб. пос.для СПТУ / В. С. Макарин. – М. : Высшая школа, 1988. – 72 с.
7. Каневский И.Н., Сальникова Е.Н. Неразрушающие методы контроля:Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 243 с
8. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические Н44 методыконтроля: Практ. Пособие / И.Н. Ермолов, Н.П. Алешин, А.И. Потапов; Подред. В.В. Сухорукова.-- М.: Высш. шк, 1991.--'283 с
9. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: Справ./ Подобщ. ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.: ил
10. Сергеев С. С. Методы и средства акустического контроля: Учебное пособие.–Мн.: БПИ, 1989. – 64 с
11. Ультразвуковые пьезопреобразователи для неразрушающего контроля/ Подред. И.Н.Ермолова.- М.: Машиностроение, 1986. – 280 с.: ил.
12. Бакалов В.П. и др. Основы теории электронных цепей и электроники. М.:Радио и связь,1989.
13. Макарин, В. С. Средства неразрушающего контроля отливок : Учеб. пос. дляСПТУ / В. С. Макарин. – М. : Высшая школа, 1988. – 72 с.
14. Каневский И.Н., Сальникова Е.Н. Неразрушающие методы контроля: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 243 с.
15. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические Н44 методы контроля: Практ. Пособие / И.Н. Ермолов, Н.П. Алешин, А.И. Потапов; Под ред. В.В. Сухорукова.-- М.: Высш. шк, 1991.--'283 с.
16. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: Справ./ Под общ. ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.: ил.
17. Сергеев С. С. Методы и средства акустического контроля: Учебное пособие. – Мн.: БПИ, 1989. – 64 с.
18. Ультразвуковые пьезопреобразователи для неразрушающего контроля/ Под ред. И.Н.Ермолова.- М.: Машиностроение, 1986. – 280 с.: ил.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021