Півень Н.О. Автоматизований портативний радіометр

Дипломний проєкт присвячений розробці портативного радіометра, який забезпечує точне та надійне вимірювання радіаційного поля в реальному часі. У контексті зростаючої важливості радіаційної безпеки, портативний радіометр може стати цінним інструментом для контролю та моніторингу радіаційного стану навколишнього середовища. В проекті проведено аналіз принципів функціонування портативних радіометрів та існуючих рішень. Досліджено різноманітні типи датчиків для вимірювання радіоактивного випромінювання, а також алгоритми обробки та аналізу даних. Розглядаються потенційні застосування портативного радіометра в галузях ядерної енергетики, медицини, промисловості, екологічного моніторингу та безпеки населення. Основною метою дипломного проекту є вдосконалення портативного радіометра шляхом оптимізації алгоритмів обробки та аналізу даних, розробки нових типів датчиків та їх інтеграції. Також розглядається можливість розширення функціональних можливостей пристрою, включаючи додаткові параметри вимірювання та можливість безпроводового передавання даних.
Обсяг роботи складається з 67 сторінок (без додатків), 3 розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, містить 1 таблицю, 20 рисунків та 16 літературних джерела.

Керівник: к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1. Фесенко В. І. Огляд сучасних систем радіаційного контролю / В. І. Фесенко, О. М. Павловский. // ХIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування». 2020. — с. 175-178.
2. Гудков І. М. Радіобіологія: [підручник для вищ. навчальних закладів] / І. М. Гудков. – К. : НУБіП України, 2016. – 485 с.
3. Бурячок Т. О., Буцьо З. В. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 5]. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі / [авт. кол.: Т. О. Бурячок, З. Ю. Буцьо та ін.; наук. ред.: Клименко В. Н., Ландау Ю. О., Сігал І. Я.]. – Київ: [б. в.], 2013. – 391 с.
4. Gerward L. Paul Villard and his Discovery of Gamma Rays // Physics in Perspective. — 1999. — Vol. 1. — P. 367—383.
5. Болоздыня А.И., Ободовский И.М. Детекторы ионизирующих частиц и излучений. Принципы применения. Долгопрудный: Интеллект, 2012. 208 с.
6. Сторонський Ю. Б. «Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характеристикам» : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.15 / НУ «ЛП».– Л., 2009 р. – с. 23.
7. Максимович В.М. Аналіз статистичних характеристик дозиметричного пристрою з апаратною компенсацією мертвого часу детектора / В.М. Максимович, Ю.Б. Сторонський // Вісник „Автоматика, вимірювання та керування”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006. – № 551. – С. 8-12.
8. Лопачак О.М. «Пристрої для компенсації мертвого часу детекторів іонізуючого випромінювання» / О.М. Лопачак, В.М. Максимович, Ю.Б. Сторонський // Вісник „Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – Львів: Національний університет ”Львівська політехніка”, 2001. – № 433. – С. 41-47.
9. Галаган Р.М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р.М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с
10. Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи [Електронний ресурс] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 37,37 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 228 с. – Назва з екрана.
11. Комп’ютерне моделювання процесів і систем. Методи оптимізації [Електронний ресурс] : підруч. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-проф. прогр. «Комп’ютерно- інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 115.44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 267 с. – Назва з екрана.
12. Holmberg K., Meijer A. E., Harms@Ringdahl M., Lambert B. Chromosomal instability in human lymphocytes after low dose rate gamma@irradiation and delayed mitogen stimulation. Int. J. Raiat. Biol. 1998. Vol. 73, no. 1. P. 21–34
13. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхематехніка: Підручник. 2-е вид./За ред. А.Г. Соскова. – К.: каравела, 2009. – 416 с.
14. Квітка С. О. Силові електронні пристрої в системах керування: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / С.О. Квітка. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. – 180 с.
15. Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
16. Куц Ю.В. Новітні системи та технології: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021