Михайленко Я.О. Вихрострумова система автоматизованого контролю діелектричних захисних покриттів елементів планеру літальних апаратів

 

Дипломний проєкт, зосереджений на аналізі та дослідженні методів безконтактного контролю захисних покриттів в технологічному процесі виготовлення деталей конструкцій літальних апаратів. У проєкті розглядаються різні аспекти цього контролю, зокрема фізична сутність вихрострумового контролю та адгезія як фактор, що впливає на якість контролю діелектричних покриттів.
Також проведений аналіз патентної інформації в галузі вихрострумового контролю, а також огляд сучасних приладів, які використовуються для такого контролю. Поставлено задачу дослідження, що буде вирішена в рамках проєкту.


У другому розділі розглядається розрахункова частина проекту. Проведено електричний розрахунок системи "вихрострумовий перетворювач-об'єкт контролю", включаючи вибір типу вихрострумового перетворювача та розрахунок сигналів. Також обгрунтовується амплітудний метод вимірювання.
У третьому розділі розглядається вибір та розрахунок електричних схем дефектоскопу. Розроблено схему електричну структурну та надано опис роботи приладу. Також проводиться підбір та розрахунок елементів принципової схеми, включаючи вимірювальний підсилювач, АЦП та смуговий фільтр.
Дипломний проєкт містить висновки до кожного розділу, а також перелік літературних джерел і додатки.
У цілому, дипломний проєкт присвячений вивченню та дослідженню методів безконтактного контролю захисних покриттів в технологічному процесі виготовлення деталей конструкцій літальних апаратів. Проєкт містить аналіз і огляд існуючих методів та пристроїв, розрахункову частину і вибір електричних схем, а також висновки до кожного розділу.

 

Керівник: проф., д.т.н. Куц Ю.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1]Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Неруйнівні методи контролю: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2016. - 192 с.
[2]Лисенко Ю.Ю., Дугін О.Л., Куц Ю.В., Протасов А.Г. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі // Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” серія приладобудування. - Київ : Вид-во НТУУ “КПІ”, 2016, вип. 51.–С.58–63
[3]Куц Ю.В., Петрик В.Ф., Лисенко Ю.Ю., Дугін А.Л. Експериментальне дослідження вихрострумової системи контролю великогабаритних виробів// [4]Наукові відомості на НТСМ 2013 (Болгария). – №2 (139). – С.72–74.
Контроль якості покриттів : навч. посіб. / О. В. Диха, О. Ю. Рудик. Хмельницький : ХНУ, 2021. 166 с.
[5]Blitz, J., Oaten S.R. and Hajian, N.T. The testing of ferromagnetic metals with eddy-currents. Nondestructive Testing Communications. 1986. №2. P. 189-200.
[6]Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. Посібник. Т. 9: Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / О.П. Осташ, В.М. Федірко, В.М. Учанін та ін. Львів: Сполом, 2007. 1068 с.
[7]Патент способу вихрострумової дефектоскопії [Електронний ресурс] Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=40669&chapter=biblio
[8]Пристрій для вихрострумового контролю: опис до патенту на корисну модель / І.М. Бучма, К.В. Ферчук Львів: Національний Університет "Львівська Політехніка",2007. 5с.
[9]Вихрострумовий дефектоскоп: опис до патенту на корисну модель / В.М. Учанін, В.В. Черленевський Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України ,2009. 3с.
[10] Ручний вихрострумовий дефектоскоп VANTAGE [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.ptsndt.com/uk/prodazh/et-vykhrostrumovyi-kontrol/et-ethernde-prybory/656-vantage-ruchnij-vikhrostrumovij-defektoskop
[11] Вихрострумовий дефектоскоп ВД-43А [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ultracon.com.ua/produktsiia/vykhrostrumovyi-kontrol/vikhrostrumovij-defektoskop-vd-43a/
[12] Імпульсний вихрострумовий дефектоскоп Eddyfi Lyft [Електронний ресурс] Режим доступу: https://industry.hlr.ua/nodestructtest/eddy-current-flaw-detection/eddy-current-flaw-detectors/eddyfi-lyft-eddy-current-flaw-detector/
[13]Маєвський С.М. Основи побудови систем аналiзу сигналiв у неруйнiвному контролi / С.М. Маєвський, В.П. Бабак, Л.М. Щербак – Київ: Либiдь, 1993. – 200 с.
[14] INA 128P Вимірювальний підсилювач [Електронний ресурс] Режим доступу:https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/545749/TI1/INA128P.html
[15] Щербаков В.І. Електронні схеми на операційних підсилювачах/ Щербаков В.І, Грездов Г.І.. – Київ: Техніка, 1983. – 214 с
[16] АЦП ADS 1115 16-bit Adafruit [Електронний ресурс] Режим доступу:https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ads1115.pdf

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021