Новожилова А.В. Автоматизований вимірювач залишкового магнітного поля феромагнітних виробів

Метою проекту є розробка та впровадження автоматизованого вимірювача, який здатний ефективно вимірювати залишкове магнітне поле у феромагнітних виробах. В процесі розробки проєкту була поставлена і успішно вирішена задача проєктування вимірювача, включаючи розрахунки кількості витків вимірювальної обмотки та повної активної та реактивної потужностей, які витрачаються на збудження ферозонду. В графічній частині проекту представлені структурна схема приладу, функціональна схема, складальний кресленик вимірювача та електрична принципова схема.
Ключові аспекти проекту включають розробку ферозондового перетворювача, який є основним компонентом вимірювача, а також вивчення методів та засобів точного вимірювання залишкового магнітного поля у феромагнітних матеріалах.
Висновки проекту внесуть свій внесок у галузь вимірювання магнітного поля у феромагнітних виробах, надаючи важливі відомості щодо проектування та реалізації автоматизованого вимірювача для точної та ефективної оцінки залишкового магнітного поля. Результати дослідження можуть бути використані в промислових сферах, де вимагається якісний контроль магнітних параметрів виробів.

Керівник: доц., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1]. Korepanov, V.; Marusenkov, A. Flux-gate magnetometers design peculiarities. Sur. Geophys. 2012, 33, 1059–1079.
[2]. Кучерук І.М., Горбачук І.І., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Еле-ктрика й магнетизм.- К: Техніка, 2001.
[3]. Berkman R. Theoretic and experimental investigation of flux-gate magnetometer noise; Proc. of IMEKOXV World Congress. Osaka, Japan. June 13–18, 1999; 149–156
[4]. Куц, Ю. В. Новітні системи та технології. Частина І. Загальні питання побудови та опрацювання даних в комп’ютерно-інтегрованих системах НКТД [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в при-ладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-хнології / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А. С. Момот ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с. – Назва з екрана.
[5]. Berkman R., Korepanov V., Bondaruk B. Proceedings of XIV IMEKO World Congress, Tampere, Finland. 1997; 121–126.
[6]. Куц, Ю. В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій [Електрон-ний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освіт-ньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобу-дуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані техноло-гії / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с. – Назва з екрана.
[7]. Korepanov V., Berkman R. Digital flux-gate magnetometer structural analysis. Measurement Science and Technology. 1999. Vol. 10. P. 734.
[8]. Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.
53
[9. ]Using The Pulsed Eddy Current Techniques For Monitoring The Aircraft Structure Condition / I. Lysenko, Y. Kuts, V. Uchanin, A. Protasov, V. Petryk, A. Alexiev // Transactions on Aerospace Research. - Institute of Aviation : Poland, 2023. - Vol. 1 (270). - P. 22-31
[10]. Korepanov V., Marusenkov A. Abstracts Booklet of International Conference on Magnetism, Geomagnetism and Biomagnetism. 2008. P. 7-8.
[11]. Faulkenberry L. M. An introduction to operational amplifiers with linear ic applications. 2nd ed. New York : John Wiley and Sons, 1982. 530 p.
[12]. Kuts, Y. Methodology for Measuring Phase Shifts of Signals Using Discrete Hilbert Transform / Y. Kuts, O. Kochan, I. Lysenko, R. Huminilovych // 2021 13th International Conference on Measurement. Conf. proc. – Smolenice, Slovakia. – 2021. – pp.18 – 21.
[13]. Технології електромагнітного неруйнівного контролю. Лаборатор-ний практикум [Електронний ресурс] / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
[14]. Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю: навча-льний посібник / О. Є. Середюк, О. Б. Барна, О. С. Криницький – Івано-Фран-ківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 330 с. [15]. Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.[16]. I. Lysenko, V. Uchanin, V. Petryk, Y. Kuts, A. Protasov and A. Alexiev, "Intelligent Automated Eddy Current System for Monitoring the Aircraft Structure Condition," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5.[17]. Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії / М. О. Редька, Ю. В. Куц, Є. В. Шаповалов, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Д. Близнюк // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2022. – №1. – C. 45-53.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021