Медвідь М.В. Система автоматизованого контролю переміщень транспортного засобу

Дипломний проєкт бакалавра на тему «Система автоматизованого контролю переміщень транспортного засобу». Проєкт складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Проєкт містить 58 сторінок, 1 таблицю, 19 рисунків, список використаних джерел з 13 найменувань, 10 додатків.
Метою дипломного проєкту є розробка системи автоматизованого контролю переміщень транспортного засобу. У першому розділі проведено огляд та аналіз існуючих систем стеження за рухом транспорту.
У другому розділі розглянуті існуючі технології і методи контролю переміщень рухомих об’єктів.


У третьому розділі розроблено принципова та електрична схеми, розраховано метрологічні характеристики та розроблено конструкцію тензометричного модульного датчика і його можливого встановлення у тензовимірювальну підлогу, яка є зворотнім зв’язком для фіксування переміщень транспорту по її поверхні.

Керівник: доц., к.т.н. Писарець А.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021