Рудов Я.Д. Автоматизований вихрострумовий дефектоскоп на базі магніторезистора

Дипломна робота присвячена аналізу та проектуванню вихрострумово-го дефектоскопа для неруйнівного контролю металевих виробів. У розділі 1 проведений аналітичний огляд методів неруйнівного контролю, зокрема маг-нітного, індукційного та магніторезистивного. Також розглянуті основні хара-ктеристики вихрострумового методу контролю та класифікація вихрострумо-вих перетворювачів. Досліджено опрацювання сигналів з вихрострумових пе-ретворювачів. Висновок до 1 розділу містить підсумки та висновки, отримані під час аналізу методів неруйнівного контролю.
У розділі 2 розглянуті етапи проектування вихрострумового дефектос-копа. Спочатку сформульовано постановку завдання для даного розділу. По-дальше проектування включало розробку функціональної схеми, розрахунок вихрострумового перетворювача та вибір мікроконтролера для блоку керу-вання. Також проведений вибір попереднього підсилювача та розрахунок шу-мів, а також розрахунок фільтра нижніх частот.
Анотація представляє компактний огляд основного змісту дипломної роботи, включаючи проведений аналіз методів неруйнівного контролю, роз-робку функціональної схеми та розрахунки вихрострумового дефектоскопа. Робота спрямована на вдосконалення та впровадження ефективного методу неруйнівного контролю для металевих виробів.

Керівник: доц., к.т.н. Баженов В.Г.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021