Технології теплового неруйнівного контролю: підручник

Розглянуто закони передачі теплової енергії, викладено фізичні основи реєстрації температури та наведені схеми побудови вимірювальних приладів, в тому числі й приладів для бесконтактного визначення температури. Розглянуто конструкції загальновживаних типів пірометрів, описано принцип їх дії та специфіку застосування. Подано огляд конструкцій тепловізійних систем, розглянуто способи вирішення завдань автоматицації процесів вимірювання температури з метою сприяти розвитку у студентів творчого мислення і спонукати їх до самостійного аналізу інженерних рішень. Також розглянуто фізичні принципи теплової дефектоскопії, наведено приклади застосування моделювання у сучасних дослідженнях.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців в приладобудуванні та нерунівному контролі.

Технології теплового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 17.05.2021 р.)

Завантажити


СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Контроль неруйнівний. Терміни та визначення: ДСТУ 2865-94. – [Чинний від 01.01.1996]. – Київ: Держстандарт України, 1995. – 52 с. – (Національний стандарт України)
2.    Термометрія. Терміни та визначення. Зміна 1: ДСТУ 3518-97. ‒ [Чинний від 01.10.2019]. ‒ Київ: Держстандарт України, 2019 ‒ 97 с. ‒(Національні стандарти України).
3.    Міхєєв О. М. Інфрачервоне випромінювання: енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. ‒ Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12491. ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
4.    Сивухин Д. В. Общий курс физики: издание 5-е, исправленное / Д. В. Сивухин. М.: Физматлит, 2006. ‒ Т. II. Термодинамика и молекулярная физика – 2006. ‒ 544 с.
5.    Петрик В.Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі: навчальний посібник / В.Ф. Петрик, А.Г. Протасов. ‒ Київ: НТУУ ”КПІ”, 2015. ‒ 266 с.
6.    Метрологія. Шкали температурні: ДСТУ 4017-2001. ‒ [Чинний від 01.01.2002]. ‒ Київ: Держстандарт України, 2001 ‒ 30 с. ‒(Національні стандарти України).
7.    Методи вимірювання температури [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://4ua.co.ua/physics/xa3bd69b5c53b89521306c37_0.html. ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
8.    Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы / В. П. Преображенський. ‒ М.: Энергия, 1978. – 704 с.
9.    The Boomerang Nebula ‒ the coolest place in the Universe [Електронний ресурс] / European Space Agency, NASA. – USA: Space Telescope Science Institute, 2021. – Режим доступу: https://www.spacetelescope.org/images/heic0301a/. ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
10.    Де відбувається найхолодніший експеримент у Всесвіті [Електронний ресурс] / веб-портал Інформатор. – Київ: Інформатор, 2018. – Режим доступу: https://life.informator.press/de-vidbuvaiet-sia-naykholodnishyy-eksperyment-u-vsesviti/. ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
11.    Кокс Б. Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть / Кокс Б., Форшоу Д. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 283 с.
12.    Death Valley, California (042319): Period of Record Monthly Climate Summary [Електронний ресурс] / Providing climate services. – USA: Western Regional Climate Center, 2021. – Режим доступу: https://wrcc.dri.edu/cgi-bin/cliMAIN.pl?ca2319 ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
13.    Protasov A. Active infrared testing of composites using 3D computer simulation / A. Protasov // International Journal of Technology. – 2018. – Vol. 9, Iss. 3: April, 2018. ‒ P. 631-640. DOI: https://doi.org/10.14716/ijtech.v9i3.218
14.    Протасов А. Г. Моделирование процедуры контроля сотовых панелей тепловым методом / А. Г. Протасов // Научные известия. – Болгария, 2015. – № 2 (165). – С. 63-65. ISSN: 1310 -3946.
15.    Protasov A. Reconstruction of the Thermal Field Image from Measurements in Separate Points / A. Protasov // Conf. proceed. of IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium. – Kyiv, Ukraine, 2017. – Aug. 29-31. – P. 89-92.
16.    Ширан Н. В. Люмінофори: енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. ‒ Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59942. ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
17.    DFP 2000 The Latest in Disappearing Filament Optical Pyrometers [Електронний ресурс] / Spectrodyne, Inc. – USA, 2020. – Режим доступу: http://www.spectrodyne.com/DFP2000/ ‒ (дата звернення: 02.03.2021). ‒ Назва з екрану.
18.    Model HW-101558 “Classic Photoscreenic Wedge Type” Optical Pyrometer [Електронний ресурс] / HeatWave Labs, Inc. – USA, 2018. – Режим доступу: https://www.cathode.com/pdf/tb-203.pdf. ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
19.    Протасов А.Г. Пирометр с FRAM-памятью / А.Г. Протасов, А.С. Корогод // Сб. докладов 6-й Междунар. н-т конфер. „Приборостроение 2013”. ‒ Минск, Беларусь, 2013. – С. 68-70. ISBN 978-985-550-757-5.
20.    PyroCube XS Focused Optics for Measuring Extremely Small Targets [Електронний ресурс] / IOThrifty. – UK, 2020. – Режим доступу: https://www.iothrifty.com/products/pyrocube-xs-measuring-small-targets. ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
21.    Коваленко В.Ф. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навчальний посібник / В. Ф. Коваленко, І. М. Халімонова, Н. П. Харченко, В. М. Стецюк. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – 447 с.
22.    Романюк М. О. Оптика / М. О. Романюк, А. С. Крочук, І. П. Пашук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 564 с.
23.    Circles of Confusion for Digital Cameras [Електронний ресурс] / Dofmaster. – USA, 2005. – Режим доступу: http://www.dofmaster.com/digital_coc.html ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
24.    Tyagur V. M. Passive optical athermalization of an IR three-lens achromat / V. M. Tyagur, O. K. Kucherenko and A. V. Murav’ev // Journal of Optical Technology. – 2014. – vol. 81 (4).– P. 199-203.
25.    Муравйов О. В. Компенсація терморозфокусування оптичної системи тепловізора та перспективи його використання в медичній діагностиці / О.В. Муравйов, О.О. Назарчук // Вісник інженерної академії України. – 2017. – вип. №1. – С. 124-131.
26.    Джемисон Д.Э. Физика и техника инфракрасного излучения / Д.Э. Джемисон. – М.: Рипол Классик, 2013. – 646 с.
27.    Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М. А. Воронцов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 268 с.
28.    Тепловизоры ‒ сканирующие устройства и траектории сканирования [Електронний ресурс] / Электрические сети – 2016. – Режим доступу: https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/teplovizory-4.html ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
29.    Что такое CCD-матрица: приборы с зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы ПЗС [Електронний ресурс] / Компьютерный портал. – 2019. – Режим доступу: https://crabo.ru/hardware-solutions/chto-takoe-ccd-matrica-pribory-s-zaryadovoi-svyazyu-pzs-princip-raboty.html ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
30.    Носов Ю.Р. Приборы с зарядовой связью / Ю. Р. Носов. – М.: Знание, 1989. – 64 с.
31.    Лисиця В. Т. Колірні моделі та закони поширення світла / В. Т. Лисиця. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 82 с.
32.    Бараночников М.Л. Приемники и детекторы излучений: справочник / М. Л. Бараночников. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 1041 с.
33.    Что такое дрон? [Електронний ресурс] / Онлайн журнал о дронах – 2021. – Режим доступу: https://dronomania.ru/faq/chto-takoe-dron.html ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
34.    Галаган Р.М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс] / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 264с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27002 ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
35.    Куц Ю.В. Електромагнітні методи неруйнівного контролю. Ч1:Магнітний неруйнівний контроль [Електронний ресурс] / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012, 138 с. Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1913 ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
36.    Поплавко Ю.М. Фізика твердого тіла : підручник. В  2-х  томах.  /  Ю. М. Поплавко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 1: Структура, квазічастинки, метали, магнетики. – 415 с.
37.    Тепловой метод неразрушаещего контроля: Презентации [Електронний ресурс] / Docsity, ИФНТУНГ. – 2017. – Режим доступу:  https://www.docsity.com/ru/teplovoy-metod-nerazrushaeshchego-kontrolya/2056689/ ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
38.    Толок В.А. Метод конечных элементов: теория, алгоритмы, реализация / В.А.Толок [и др.]. – Київ: Наук. думка, 2003. – 316 c.
39.    Есьман Р. И. Компьютерное моделирование тепловых процессов в многослойных композиционных структурах / Р. И. Есьман, В. Ф. Шевцов // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. –2006. – №5. – С. 62-67.
40.    Мышковец В.Н. Компьютерное моделирование тепловых процессов в лабораторном практикуме / В.Н. Мышковец, А.В. Максименко, Г.А. Баевич// Ж-л Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. –2013. ‒ Вип. 4 (І). ‒ С. 73-75.
41.    Протасов А. Г. Исследование возможностей компьютерного моделирования для решения задачи тепловой дефектометрии  /  А. Г.  Протасов, К. М. Серый, А. В. Глущенко // Вісник НТУУ „КПІ”, серія Приладобудування. ‒ 2014 ‒ № 47(1). ‒ С. 79-84.
42.    Протасов А.Г. Моделювання задач теплового неруйнівного контролю з використанням компютерних технологій / А. Г. Протасов // Методи та прилади контролю якостіюю ‒ 2014. ‒ № 1(32). ‒ С. 14-17.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021