Бази даних: комп'ютерний практикум (навчальний посібник)

Основою навчального посібника є матеріали курсу лекцій «Бази даних», який викладається студентам приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. В навчальному посібнику розглянуто основи створення бази даних за допомогою СУБД Access. Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. У посібнику розглянуто: загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, простих та складних запитів, підлеглих форм і звітів та використання макросів для розв’язку задач.
Наведені комп’ютерні практикуми сприяють кращому засвоєнню матеріалу та отриманню навичок в реалізації баз даних у системі Microsoft Access. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створеннята опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Згуровська Л.П. Бази даних. Комп'ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / Л.П. Згуровська, Ю.В. Киричук, Н.М. Назаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 241 с.
завантажити

Список рекомендованої і використаної літератури

1. https://support.microsoft.com/uk-ua/office .
2. https://www.bestprog.net/uk/2018/02/17/the-datagridview-control_ua/
3. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006.- 384 с.
....

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021