Сучасні інформаційні технології та системний аналіз у наукових дослідженнях: навчальний посібник

Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Наведено методи системного аналізу та принципи системного підходу а також розглянуто різноманітні сучасні інформаційні технології, зокрема, технології м’яких обчислень, нейротехнології, технології fuzzy logic, технологію Excel Solver та ін., що використовуються для автоматизації обробки та аналізу даних, розв’язання задач дослідження операцій та прийняття рішень у системному аналізі при проведенні наукових досліджень, в тому числі у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наведено приклади практичних задач та індивідуальні завдання для самостійних робіт аспірантів.
Для аспірантів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, фахівців даної галузі.

Сучасні інформаційні технології та системний аналіз у наукових дослідженнях: навч. посіб. для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” всіх форм навчання / І. Ю. Черепанська, А. Ю. Сазонов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 270 с.
завантажити

Список літератури

4. Черепанська І.Ю. Прецизійна приладова система вимірювання кутів: дис. … доктор техн. наук: 05.11.01 “Прилади та методи вимірювання механічних величин” / Ірина Юріївна Черепанська. – Київ., 2019. – 433 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29631.
5. Черепанська І. Ю. Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем: дис. … канд. техн. наук: 05.13.07 “Автоматизація процесів керування” / Ірина Юріївна Черепанська. – Київ., 2008. – 380 с. https://library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1187448
33. Черепанська І. Ю. Використання штучного інтелекту для керування подачею палива інжекторного двигуна / І. Ю. Черепанська, А. В. Гончаренко // Вісник Житом. держ. технол. уні-у. Серія “Технічні науки”. – Житомир : ЖДТУ. – 2014. – № 1 (68). – С. 3–11.
35. Жученко А. І. Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія та практика. підручник для студентів, спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” всіх форм навчання / А. І. Жученко, І. Ю. Черепанська, А. Ю. Сазонов, Д. О. Ковалюк – КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 393 с.
47. Черепанська І. Ю. Планування, моделювання та верифікація процесів у гнучких виробничих системах. Практикум: навч.-метод. посібн. / І. Ю. Черепанська, В. А. Кирилович, А. Ю. Сазонов, Б. Б. Самотокін. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 285 с.
59. Жученко А.І. Технології штучного інтелекту. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за галузями знань 12 «Інформаційні технології», 14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація та приладобудування» всіх форм навчання / А. І. Жученко, І. Ю. Черепанська, А. Ю. Сазонов, Д. О. Ковалюк, Я. Д. Ярош – Поліський національний університет. – Житомир: Поліський національний університет, 2021. – 272 с.
60. Irina Cherepanska, Elena Bezvesilna, Artem Sazonov, Sergey Nechai, Oleksandr Pidtychenko Development of artificial neural network for determining the components of errors when measuring angles using a goniometric software-hardware complex // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – № 5/9 (95). – P.43-51

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021