Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів. Тензорезисторні перетворювачі (навчальний посібник)

Навчальний посібник містить матеріали по розробці тензорезисторних перетворювачів найбільш значимих параметрів більшості технологічних процесів, а саме тиску та сили. В посібнику розглядаються принципові і структурні схеми тензорезисторних перетворювачів; розрахунок і конструювання пружних перетворювачів; основні види електричних ланцюгів; основні джерела похибок і методи їх компенсації; наведені рекомендації з вибору матеріалу для пружних перетворювачів. Наведений матеріал може бути використаний студентами при підготовці і інших самостійних і кваліфікаційних робіт, а саме дипломних проектів і магістерських дисертацій.

Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів. Тензорезисторні перетворювачі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. К. Нікітін, В. М. Зайцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с.
завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021