Електроніка: лабораторний практикум (навчальний посібник)

Сучасний науково-технічний прогрес вимагає розроблення нових та адаптацію існуючих методів та алгоритмічно-програмних засобів вимірювань та контролю, засобів автоматизації виробничих процесів, постійного удосконалення методів оброблення та представлення результатів вимірювань. Все це вимагає знань та досвіду практичного застосування методів та критеріїв математичної статистики. Навчальний посібник складається з чотирьох розділів і містить матеріали лекцій з загальних питань, зокрема висвітлено питання перетворення Лапласа, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів. Кожний розділ супроводжується контрольними запитаннями з метою перевірки засвоєння знань, самоконтролю та самостійної роботи. Приведено довідковий матеріал для ознайомлення та розуміння процесів.
Даний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються розробленням комп’ютерно-інтегрованих систем та технологій у галузі приладобудування.

Електроніка. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А. С. Момот ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
завантажити

Список рекомендованої і використаної літератури

1. Agarwal A., Lang J.H, Foundations of Analog and Digital Electronics Circuits. / Morgan Kaufmann Publishers, 2005. — 984p.
2. Neamen A.D. Microelectronics: Circuit Analysis and Design: 4th ed. McGraw-Hill, 2010 – 1370 p.
3. Завадский В.А. Компьютерная электроника . — К.. ВЕК 1996,— 445 с.
4. А.А. Щерба, Н.І. Поворознюк Електроніка . Частина II Електроніка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К. ТОВ Наш формат, 2013 — 458 с.
5. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Єременко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. –Київ : Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.
6. Комп’ютерне проектування електронних схем [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган, К. М. Сєрий. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 163 с.
7. Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря. Сікорського, 2017. – 49 с.
8. Головко М.В. Фізика / М.В. Головко, Л.В. Непорожня, В.С. Коваль, Ю.С. Мельник, В.В. Сіпій. ‒ Київ: Видавничий дім «Сам», 2017. ‒ 322 с.
9. Сторожик, Д.В. Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації / Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. – No 2. – С. 82-87.
10. Технології електромагнітного неруйнівного контролю: Лабораторний практикум. Навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
11. Технології теплового неруйнівного контролю: підручник / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с.
12. Y. Kalenychenko, V. Bazhenov, V. Koval, S. Ratsebarkiy, “Determination of mechanical properties of paramagnetic materials by multi-frequency method” in Scientific proceedings NDT days 2019 XXХI International Conference «Defectoscopia 19», june 17-20. Sozopol, Bulgaria, 2019, pp.406-417.
13. Абрамович А.А. Вихретоковая система идентификации металлических объектов / А.А. Абрамович, В.Г. Баженов, В.А. Поддубный // Sciences of Europe. – Praha, Czech Republic. – 2020. – Vol 1. – No56. – p. 44-53.
14. Овчарук С.А., Баженов В.Г. (2019). Порівняння чутливості моделей звичайних та диференціальних електроємнісних перетворювачів в рамках задач цивільного розмінування, Журнал Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2, стор.30-36.
15. Калениченко Ю.О., Баженов В.Г., Рацебарський С.С. (2022). Порівняння чутливості моделей звичайних та диференціальних електроємнісних перетворювачів в рамках задач цивільного розмінування, Журнал Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 1, стор.39-44.
16. Абрамович А.О., Поддубный В.О., Баженов В.Г. ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ГЕОРАДАРА В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ // Sciences of Europe. 2021. No77-1.
17. Богдан, Г. А. Метод определения фазового сдвига зашумленных высокочастотных радиоимпульсных сигналов / Богдан Г. А., Баженов В. Г. // XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 130-131.
18. Баженов, В. Г. Вимірювальна система контролю втоми матеріалів / Баженов В. Г., Калениченко Ю. О., Рацебарський С. С., Коваль В. В. // XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 141-142.
19. Баженов, В. Г. Контроль структури води за допомогою вихрострумового метода вищих гармонік / Баженов В. Г., Калениченко Ю. О., Рацебарський С. С. // XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 119-120.
20. Баженов, В. Г. Сравнение чувствительности моделей обычных и дифференциальных электроемкостных преобразователей в рамках задач
гражданского разминирования / С.А. Овчарук, В.Г. Баженов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль No2, 2019, стр. 30-36.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021