Бакалаврський дипломний проєкт (навчальний посібник)

В навчальному посібнику наведено загальні вимоги до дипломних проєктів здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні». Представлені чіткі вимоги до структури, обсягу, змісту дипломного проєкту (роботи) та правила оформлення дипломного проєкту (роботи). Надано послідовність виконання дипломного проєкту (роботи), перелік документів, що представляються до захисту та рекомендації до доповіді на захисті.

Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові данні (1 файл: 500.69 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с.
перейти

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021