Перелік спеціальностей та освітніх програм ПБФ

Набір студентів на 1 курс у 2023 році проводиться на спеціальності (розподіл за освітніми програмами буде проведено окремо).

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

- освітня програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" (вступ за ЗНО/НМТ, дипломом молодшого спеціаліст/бакалавра, магістратура)

175 Інформаційно-вимірювальні технології

- освітня програма "Інформаційні вимірювальні технології" (вступ за ЗНО/НМТ, дипломом молодшого спеціаліст/бакалавра, магістратура)

Термін підготовки за денною формою навчання: бакалавр – 3 роки 10 місяців, бакалавр за скороченою формою (вступ за дипломом молодшого спеціаліст/бакалавра) – 2 роки 10 місяців, магістр – 1 рік 10 місяців.
 

Чому Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю?

В минулому освітні програми "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" та "Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів".

Щоб спроектувати сучасну систему неруйнівного контролю якості продукції певного виду чи систему медичної інтроскопії, потрібно мати глибокі знання із широкого кола дисциплін, насамперед, із фізичних методів контролю, які використовують практично всі досягнення сучасної прикладної фізики. До основних методів неруйнівного контролю відносять:
- електромагнітний метод – використання електричного, магнітного та електромагнітного полів і сигналів у широкому частотному діапазоні;
- тепловий метод – метод візуалізації теплового «портрета» об’єкта контролю;
- оптичний метод – використання некогерентних та когерентних випромінювань для прецизійного вимірювання геометрії поверхонь, деформації різноманітних об’єктів, застосування поляризованого світла для визначення концентрацій розчинів та ін.;
- радіаційний метод – використання рентгенівських та гама-випромінювань для візуалізації внутрішньої структури об’єктів і побудови рентгенівських томографів для технічної та медичної діагностики;
- акустичний метод – використання акустичних коливань для візуалізації внутрішньої структури твердих тіл та біологічних об’єктів, визначення стану втоми конструкційних матеріалів;
- метод контролю поверхневих дефектів твердих тіл та протікання герметичних об’єктів на основі використання проникаючих рідин та газів.

Однак, здобутих студентами теоретичних знань та уміння проектувати первинні перетворювачі інформації з використанням усіх перерахованих вище методів недостатньо для проектування сучасних систем неруйнівного контролю. Для конструювання сучасних систем на основі використання мікропроцесорів, мікроконтролерів та ЕОМ необхідні також глибокі знання з електронної схемотехніки та програмування. Студенти у своїх курсових та дипломних проектах відтворюють реальні проекти систем, в яких вирішуються різноманітні задачі візуалізації, вимірювання та контролю (наприклад, система контролю кровообігу на основі вимірювання доплерівської частоти ультразвуку; система ультразвукової візуалізації органів людини на базі використання ультразвукових фазокерованих ґраток; електромагнітна вихрострумова система виявлення мікротріщин на тонкостінних конструкціях літака, і тому подібні системи).

Випускники кафедри володіють глибокими знаннями з:
• математичного моделювання, програмування, практичного використання різноманітних прикладних програм;
• проектування цифрових систем неруйнівного контролю із застосуванням мікропроцесорів, мікроконтролерів і сучасних ЕОМ для обробки та відображення інформації;
• електронної схемотехніки для проектування сучасних аналогових та цифрових електронних схем;
• електричного, магнітного та електромагнітного методів контролю та побудови первинних перетворювачів і систем неруйнівного контролю на їх основі;
• фізичних основ оптики та проектування голографічних систем вимірювання та контролю;
• контактного та безконтактного вимірювання температури та проектування сучасних тепловізійних систем для візуалізації теплових зображень об’єктів контролю, у тому числі теплового зображення людини;
• рентгенівського та гама-контролю, побудови рентгенівських систем томографії, методів і систем дозиметрії;
• фізичних основ акустики, ультразвукових коливань з метою проектування систем ультразвукової інтроскопії (для медичної і технічної діагностики), ультразвукової дефектоскопії, мікроскопії, голографії та томографії;
• некогерентного та когерентного оптичного випромінювання з метою створення систем інтроскопії, систем гомодинної та гетеродинної інтерферометрії, голографії та голографічної інтерферометрії.

Програмне та технічне забеспечення навчального процесу:
В процесі навчання студенти оволодівають знаннями і навичками роботи з різними програмними продуктами для більш якісногоконструювання приладів і систем неруйнівного контролю.

На кафедрі вивчаються:
MatLab & Simulink -моделювання математичних моделей і процесів
MathCAD - математичні розрахунки
LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) — середовище розробки і платформа для виконання програм, створених на графічній мові програмування «G».
PCAD - розробка електричних плат для автоматизовиних систем
С++, Python, Java - мови програмування
Comsol- моделювання теплових і електро-магнітних процесів

Основним напрямком навчальної роботи є підготовка самодостатніх спеціалістів із проектування та експлуатації систем неруйнівного контролю якості матеріалів конструкцій та технічної діагностики продукції машинобудування. Одночасно випускники кафедри отримують необхідну підготовку для роботи у галузі медичної інженерії

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021