Цимбал В. Роботизована система контролю гальмівних дисків

Актуальність теми

Технологічний процес в промисловості нерозривно зв’язаний з її автоматизацією технологічних процесів. Автоматизація ефективно застосовується на сучасному етапі розвитку людства з метою досягнення зростання показників ресурсозбереження, поліпшення екології навколишнього середовища якості та надійності продукції. В зв'язку з бурхливим розвитком мікропроцесорної техніки і персонально електронно-обчислювальних машин, функціональні можливості яких дають змогу використовувати найдосконаліші методи в рамках сучасних складних систем управління. Мікропроцесорні пристрої та електронно-обчислювальних машини, пов’язані між собою обчислювальними та керуючими мережами з використанням загальних баз даних, дозволяють впроваджувати комп’ютерні технології у нетрадиційній сфері діяльності підприємства, що проявляється в інтеграції виробничих процесів та управління ними. Основою систем автоматизації стали функціональні можливості мікропроцесорних систем управління, при створенні яких вирішальну роль відіграють такі фактори, як використання принципів інтеграції, розподіленого управління, програмних комплексів. При автоматизації виробництва об’єктом є не окремий технологічний процес чи агрегат, а технологічний комплекс із складними взаємозв’язками між його підсистемами.

Магістерська дисертація складається з 105 сторінок, 65 ілюстрацій, 59 формул та 31 таблиць. Обраний матеріал був вказаний у 20 джерелах посилань.

В даній дисертації були проаналізовані методи ультразвукового та вихрострумового неруйнівного контролю для контролю гальмівних дисків, визначені їх переваги та недоліки та був проведений та обґрунтований вибір використованого методу.

Графічна частина складається з 3-х креслень. Створена електрична принципова схема приладу, котра підкріплена розрахунками акустичного
тракту, електроакустичного тракту та розрахунками елементів схеми Проведене моделювання, котре включає в собі: 3D модель системи
контролю, аналіз гальмівних дисків за допомогою програми Comsol.

Проаналізовано маркетингова складова стартап-проекту для визначення можливості цього впровадження та можливих ринкових напрямів його реалізації.

Мета та завдання дослідження

Метою дослідження є розробка універсальної автоматизованої системи контролю гальмівних дисків.
- Виконати моделювання роботизованої системи
- Розробити комплексну систему контролю
- Дослідити вплив факторів на нагрів гальмівних дисків

Об’єкт дослідження

Процес автоматизованого неруйнівного контролю гальмівних дисків засобами ультразвукового та вихрострумового датчика за роботизованої
системи контролю гальмівних дисків.

Предмет дослідження

Методи та засоби автоматизованого контролю тормозних дисків за допомогою роботизованої системи контролю гальмівних дисків.

Наукова новизна

Запропоновано систему контролю гальмівних дисків. Розраховано її геометричні характеристики, підібрано елементи електричної схеми.
- Моделювання. Створено модель системи в SolidWorks. Описаний принцип її роботи.
- Сформульовано загальні вимоги до систем роботизованого контролю виробів.

Керівник: ас. Дугін О.Л.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021