Герасимчук М. Комп’ютерно-інтегрована ультразвукова система діагностики захворювань ока

Магістерська дисертація складається зі вступу, 6 розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовано актуальність та практичну цінність обраної теми, поставлено мету і завдання дослідження. В першому розділі був приведений огляд будови та захворювань ока; приладів та систем для діагностування захворювань ока. В другому розділі було розраховано акустичний та електроакустичний тракти, розраховані вузли схеми електричної принципової, розроблено структурну та функціональну схеми. В третьому розділі було виконано моделювання смугового фільтру. В четвертому розділі було проведено моделювання друкованої плати та розроблено в середовищі SolidWorks п'єзоелектричний перетворювач. В п’ятому розділі було розраховано вірогідність проведення діагностики. В шостому розділі розроблено стартап-проєкт за темою дисертації. У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження та у списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Керівник: ас. Лашко О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021