Гладишко А. Автоматична система керування стендом калібрування тензорезисторів

Магістерська дисертація на тему: «Автоматична система керування стендом калібрування тензорезисторів»  містить: 87 с., 30 табл., 24 рис., 8 дод. та 21 літературних джерел.

Об’єкт дослідження: Комп´ютерно-інтегрована система автоматизованого задання, вимірювання зразкових відносних деформацій та обробки результатів калібрування фольгових тензорезисторів.
Предмет дослідження: Підвищення точності створення зразкових відносних деформацій при калібруванні тензорезисторів за рахунок автоматизації процесу створення та визначення  зразкових сигналів на установках вищої точності.

Мета роботи: Розробка автоматизованої системи контролю створення відносних деформацій на основі побудови математичної моделі деформації балок чистого згину, створення тензорезисторного перетворювача абсолютних деформацій, оптичної системи визначення параметрів поля створенних деформацій та процесу обробки одержаних результатів.

Методи дослідження: В процесі виконання магістерської дисертації використані розділи теорії механіки матеріалів, точності вимірювальних пристроїв, теорії оптичних систем.

Результати роботи та їх новизна:
1. Створено тензорезисторний первинний перетворювач абсолютної деформації який дозволяє створити керуючий сигнал для реалізації автоматизованої системи калібрування тензорезисторів;
2. Обгрунтований вибір оптичної системи для визначення параметрів реального поля деформації, що дозволяє підвищити точність зразкових сигналів для калібрування тензорезисторів.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: Розроблена система може бути використана при проектуванні сучасних установок вищої точності для сертифікації засобів деформації.

Керівник: ст. вик. Зайцев В.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021