Мілютін В. Вимірювач параметрів феромагнітних матеріалів

Даний дипломний проект складається з 56 сторінок, 24 ілюстрацій, 5 формул, 12 літературних джерел. Ключові слова: вихрострумовий контроль, параметричний перетворювач, цифрова обробка сигналу, метод вищих гармонік

В дипломному проекті було проведено дослідження різних методів контролю феромагнітних матеріалів. Складено структурну та функціональну схеми. На основі креслеників було також розроблено принципіальну схему та друковану плату приладу. На основі виконаних розрахунків була змодельована система в ПЗ «Comsol Multiphysics». В результаті дослідження було обрано метод вищих гармонік та складання експериментальної установки для подальших досліджень та розробки приладу.

 

Мета роботи полягає в дослідженні методів виміру параметрів феромагнетиків. Його розробка та складання документації до нього. Об’єкт дослідження – процес вихрострумової діагностики методом вищих гармонік. Предмет дослідження – методи виміру параметрів феромагнетиків. Наукова новизна – новітній метод отримання інформації про параметри феромагнітних матеріалів

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/ В.К. Цапенко, Ю.В. Куц – К.: НТУУ «КПІ», 2010 – 448 с
 2. Магнітні методи контролю і діагностики: Підручник/ І.І. Толмачев – К.:ТПІ, 2008 – 216 с
 3. Капілярний метод контролю [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.zaopkti.spb.ru/services07_48.html.
 4. Вихрострумовий метод контролю [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Неруйнівний_контроль.
 5. Магнітопорошковий метод контролю [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrefs.com.ua/92414- Magnitoporoshkovyiy-metod- kontrolya.html.
 6. Петін С. В., Сидоренко В. Г. Огляд методів дефектоскопії при обстеженні трубопроводів [Електронний ресурс] // Молодий вчений. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://moluch.ru/archive/106/25262/. (дата звернення: 14.05.2019)
 7. Дефектація деталей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studref.com/380169/tehnika/defektatsiya_detaley.
 8. Парамагнетики. Магнітні властивості речовини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2Zrvoe1.
 9. Засоби магнітного контролю [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/6755841/page:8/.
 10. Лисенко Ю. Ю. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі. / Ю. В. Куц, О. Л. Дугін, А. Г. Протасов /Вісник ВПІ „КПІ", серія Приладобудування.- 2016.-No 51(1). - С. 58-63.
 11. Kuts I.V. Pulsed Eddy Current Non-Destructive Testing of the Coating Thickness // A.G.Protasov, I.I. Lysenko, O.L. Dugin // The e-Journal of Nondestructive Testing: XI European Conference on Non Destructive Testing. 2014
 12. Магнітні властивості речовини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2IajHlX.
 13. В. Г. Баженов, К. А. Гльойнік, С. В. Ходневич, “Ортогональний амплітудно-фазовий метод вимірювання при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів“, Вісник національного технічного універси
 14. Протасов,А. Г.  Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021