Розробка засобів, методів та технологій з НК і діагностики

applicationНаукова школа «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» (далі НШ) створена д.п.н., професором Протасовим Аанатолієм Георгійовичем з метою організації колективної наукової праці викладачів-вчених, які працюють на зазначеній кафедрі та проводять дослідження в галузі неруйнівного контролю.

 

Основні напрями розвитку наукової школи «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики»:

 • Підвищення точності, вірогідності, чутливості, швидкодії, надійності приладів контролю та визначення складу речовин.
 • Технічні засоби для систем контролю й захисту технічного стану об’єктів.
 • Прилади й обладнання для систем тестової діагностики об’єктів.
 • Прилади для систем функціональної діагностики об’єктів.
 • Прилади випробувальної техніки.
 • Прилади неруйнівного контролю матеріалів і виробів.
 • Технічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів.
 • Прилади контролю надійності промислового обладнання і передаварійних ситуацій.
 • Прилади й засоби контролю та захисту навколишнього природного середовища.
 • Дослідження методів збудження аналітичних сигналів шляхом зондування електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, лазерним та електромагнітним випромінюванням.
 • Дослідження методів визначення складу газового середовища, зокрема парціальних тисків складових газів, малих домішок корисних і шкідливих речовин. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей і речовин, зокрема із застосуванням поверхневочутливих матеріалів, хроматографів, спектрофотометрів та їх комбінацій.
 • Дослідження методів визначення складу рідин, малих домішок корисних та шкідливих речовин, зокрема із застосуванням поверхневочутливих матеріалів, спектрофотометрів, хроматографів і мас-спектрометрів.
 • Дослідження методів визначення загального, локального та пошарового складу твердих тіл, малих домішок із застосуванням методів збудження електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, фотонами, лазерним і електромагнітним випромінюванням.

В межах НШ здійснюється науково-дослідна, науково-організаційна, науково-педагогічна, патентна та винахідницька діяльність згідно з науковим профілем кафедри ПСНК, вимогами чинного законодавства, статутів університету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Обов’язки представників наукової школи:

 • забезпечувати мобільність школи щодо нових наукових здобутків та її стійкість в умовах динамічного розвитку національної, європейської та світової науки;
 • вносити особистий вклад у формування і розвиток НШ (публікації, свідоцтва про авторські права, патенти, захисти кандидатських і докторських дисертацій тощо);
 • зберігати історію, традиції та розвивати бренд НШ «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики»;
 • залучати до наукової діяльності за напрямами НШ інших вітчизняних та іноземних вчених;
 • виступати експертами, опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій за науковим напрямом школи;
 • брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад, експертних радах МОН України, громадських, координаційних та інших дорадчих структурах органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • виступати з ініціативами щодо прийняття нових чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів.

До основних доробок НШ «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» входять:

 • наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо) – близько 10 підручників та монографій, більше 150 наукових статей;
 • свідоцтва про реєстрацію авторських прав – близько 50;
 • підготовка докторів і кандидатів наук: Сєрий К.М. (Автоматична координатна реєстрація результатів контролю дефектоскопами, 2010), Галаган Р.М. (Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів, 2011), Галаненко Д.В. (Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження, 2013) та інш.

Дана НШ є базою для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021