Гаренко О. Автоматизована тепловізійна система для виявлення витоків газу на газопроводах

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних при проведенні дослідження літературних джерел та додатків. Обсяг основної частини дисертації складає 72 сторінки. Робота містить 23 рисунка та 27 таблиць.
У межах даної магістерської дисертації було проведено дослідження теоретичних основ термографії, розроблено функціональну схему пристрою, синтезовано оптичну систему тепловізора, здійснено підбір електронних комплектуючих та обґрунтовано розробку стартап-проєкту для комерційного використання як спеціалістами у їх роботі, так і звичайними користувачами у повсякденному житті.

Керівник: доц., к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.   Озогович А. Методи і засоби вимірювання розподілу температури / А.,Огович, О. Панчук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – Том 78. – с. 34-41.
2.Неня О.В. Сучасні тепловізори для спеціального та повсякденногозастосування / О.В. Неня // Сучасна спеціальна техніка. – 2016. – № 4. – с. 108- 120.
3.Ковчавцев А.П. Тепловизор: лучше один раз увидеть. НАУКА из первыхрук. – 5 (47). – 2012. – с.34 – 43.
4.Никитин С. Тепловизоры: не все так просто / С. Никитин // Алгоритмбезопасности. – 2011. – № 3.
5.Назаренко Л.А. Фізичні основи джерел світла: навч. Посіб. – Харків:ХНАМГ, 2009. – 206 с.
6.Вознюк С. І. Сфери використання, переваги та види тепловізорів[Електронний ресурс] / С. І. Вознюк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. Текст. Дані. – 2019.
7.Кононюк А.Е. Основы фундаментальной теория искусственногоинтеллекта. – В 20-и кн. Кн.3, ч.4. – К.: Освіта України. 2017. – 480 с.
8.Гусев Г.Г. О выборе оборудования для бесконтактного измерениятемпературы / Г.Г. Гусев // В мире неразрушающего контроля, 2003. – №2. – С. 19-21. 9. Бажанов С.А. Тепловизионный контроль электрооборудования в эксплуатации (Часть 1) – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2005. – Библиотечка
электротехника, приложение к журналу «Энергетик». Вып. 5 (77) – 80 с.
10.Муравьёв А. В. Пассивная термостабилизация оптической системытепловизора и перспективы его применения в медицинской диагностике / А. В. Муравьёв // Приборостроение – 2017: материалы 10-й Международной научно-технической конференции. – Минск, Белоруссия, 2017. – С. 385-387.
11.Тымкул, О.В. Аналитическая модель температурно-частотнойхарактеристики тепловизоров [Текст] / О.В. Тымкул, Л.В. Тымкул, В.М. Тымкул // Оптический журнал. – 2002. – Т. 69. – № 10. – С. 73 – 75.
12.Волков В.Г. Тепловизионные приборы нового поколения/ В.Г. Волков,А.В. Ковалев, В.Г. Федчишин//Специальная техника.-2004, - №6.
13.Муравйов О. В. Компенсація терморозфокусування оптичної системитепловізора та перспективи його використання в медичній діагностиці / О. В. Муравйов, О. О. Назарчук // Вісник інженерної академії України. – 2017. – вип. №1. – С. 124-131. 15. Криксунов Л.З. Тепловизоры / Киев.: Техника, 1987. – 287 с. 70
14. Тягур В. М. Пассивная оптическая атермализация инфракрасного трехлинзового ахромата / В. М. Тягур, А. В. Муравьёв, О. К. Кучеренко // Оптический журнал. – 2014. – том 81. – вип. №4. – С. 42-47.
15. Муравьёв А.В. Термостабилизация качества изображения оптической
системы термографа / А.В. Муравьёв, Е.А. Назарчук // Вісник інженерної академії України. – 2016. – вип. №4. – С. 195-199.
16. Муравьёв А. В. Пассивная атермализация оптической системы медицинского термографа / А. В. Муравьёв // TRENDS OF MODERN SCIENCE.
– vol. 15. – 2018. – pp. 88-91.
17.Кучеренко О. К. Ахроматизація та атермалізація об'єктивів інфрачервоноїтехніки / О. К. Кучеренко, О. В. Муравйов, В. М. Тягур // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – вип. №5. – С. 114-117.
18.Галаган Р.М. Модель восстановления серии изображений из смазанногоизображения для решения задачи высокоточного измерения диаметра и температуры излучающих объектов / Р.М. Галаган, А.В. Муравьёв, А.С. Томашук // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій (матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції), 2019. – С. 169-171.
19.Муравьёв А.В. Композиции атермализованных трехкомпонентныхинфракрасных объективов / А.В. Муравьёв, О.К. Кучеренко // Наука и техника. –2015. – № 4. – С. 32–37.
20. Tyagur V. M. Passive optical athermalization of an IR three-lens achromat / V. M. Tyagur, O. K. Kucherenko and A. V. Murav’ev // Journal of Optical Technology. – vol. 81 (4). – 2014. – pp. 199-203.
21. Муравьёв А. В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А. В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: 71 матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.
22. Кучеренко О.К. Вплив температури на абераційні властивості ІЧ об’єктивів / О.К. Кучеренко, О.В. Муравйов, Д.О. Остапенко. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 1. – С. 99-105.
23. Сторожик Д. В. Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації / Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. – № 2. – С. 82-87.
24. Морозов М. А. Современная лазерная дальнометрия / М. А. Морозов, А. В. Муравьёв // Новые направления развития приборостроения: материалы 9-й международной научнотехнической конференции молодых ученых и студентов, 20-22 апреля. – Минск, Беларусь, 2016. – С. 38.
25.Кучеренко О.К. Вплив температури на абераційні властивості об’єктивів /О.К. Кучеренко, О.В. Муравйов, Д.О. Остапенко. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». –2013. – № 1. – С. 99-105.28.Protasov А. Reconstruction of the thermal field image from measurements inseparate points / А. Protasov // 5th IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, MRRS 2017; National Aviation University (NAU) Kyiv; Ukraine. – 2017. – С. 89-92.
26. Кучеренко О.К. Методы пассивной атермализации и ахроматизации двухкомпонентных оптических систем / О.К. Кучеренко, А.В. Муравьёв // Вісник НТУУ «КПІ», серія Приладобудування. – 2012. – вип. № 43. – С. 46–53.
27. Назарчук О. О. Компенсація терморозфокусування оптичної системи термографа / О. О. Назарчук, О. В. Муравйов. // Біомедична інженерія. – 2017. – №5. – С. 66–67.
28. Муравйов О. В. Автоматизація методу термографічної діагностики патологій організму людини / О. В. Муравйов, В. Ф. Петрик, Ю. Ю. Лисенко, Г. А. Богдан, А. В. Наконечна // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – 2022. – №1. – С. 47-53.
29. Живкович А. В. Современные технологии бесконтактного измерения температуры / А. В. Живкович, А. В. Муравьёв // Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Динамика научных исследований – 2020», 07-15 июля 2020, Пшемысль, Польша. – Przemyśl : Nauka i studia, 2020. – Vol. 7. – С. 110-115.
30.Petryk V. F. Smartphone Based Automated Non-Destructive Testing Devices /V. F. Petryk, A. G. Protasov, R. M. Galagan, A. V. Muraviov, I. I. Lysenko // Devices and Methods of Measurements. – 2020. – 11(4), PP. 272-278. Doi:10.21122/2220-9506-2020-11-4-272-278.
34.Галаган Р.М. Тестування нейромережевих модулів системи тепловоїдефектометрії за допомогою імітаційного моделювання / [Р. М. Галаган, А. С. Момот, А. Г. Протасов та ін.]. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2022. – №6. – С. 49–55.
31.Momot A. Deep Learning Automated System for Thermal Defectometry ofMultilayer Materials / A. Momot, R. Galagan, V. Gluhovskii. // Devices and Methods of Measurements. – 2021. – №12. – pp. 98–107.
32.Momot A. The use of EfficientNet models in infrared image classification / A.Momot, I. Skladchykov // XXI Міжнародна науково-технічна конференція
«Приладобудування: стан і перспективи», 17-18 травня 2022 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 204-207.
33. Галаган Р.М. Statistical analysis of thermal nondestructive testing data / Р.М. Галаган, А.С. Момот // Сучасні інформаційні системи. – Харків. – 2019. – Том. 3, № 1. – С. 58-63.
34. Momot A. Deep learning automated data analysis of security infrared cameras / A. Momot, I. Skladchykov // Slovak international scientific journal. – 2021. – №52. – pp. 13–16.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021