Ванджура А. Система автоматизованого комбінованого контролю якості залізничних рейок

Магістерська дисертація студентки II курсу, групи ПК-11мп приладобудівного факультету Ванджури Анна з теми: “Система автоматизованого комбінованого контролю якості залізничних рейок”.
Магістерська дисертація складається з 90 сторінок, 23 рисунків, 19 літературних джерел.
Магістерська дисертація являє собою постановку і вирішення задачі опису комбінованої системи контролю залізничних рейок. Завданням даного проекту є розрахунок акустичного та електроакустичного трактів всіх ультразвукових датчиків контролю рейок, розрахунок накладного вихрострумового перетворювача. В магістерській дисертації приведені розрахунки: акустичних трактів, мінімальної та максимальної напруги прийнятого сигналу ультразвуковими датчиками, абсолютне значення напруги вихрострумового перетворювача та електричних елементів ультразвукової системи. В графічній частині дисертації приведена структурна схема ультразвукової системи контролю рейок, складальний кресленик ультразвукового похилого датчика, електрична принципова схема системи, та специфікація на електричну принципову схему.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.   Класифікація дефектів рейок: електронний ресурс. Доступ за посиланням: https://ukrmashservis.com.ua/ukraine/spravochnik/klasifikaciya-defektov-rels
2.    DIN EN 16729-1 Railway Applications - Infrastructure -NDT On Rails In Track - Part 1: Requirements For Ultra-sonic Inspection And Evaluation Principles, European standard, Draft, May 2014.
3.    Guidelines to Best Practices for Heavy Haul Railway Opera-
tions: Wheel and Rail Interface Issues, (2001) First edition, International Heavy Haul Association, IHHA, May 2001.
4.    Heckel, T., Thomas, H.M., Kreutzbruck, M., Rühe, S. (2009). High speed non-destructive rail testing with advanced ultrasound and eddy-current testing techniques, Indian National Seminar & Exhibition on Non-destructive Evaluation, NDE 2009, December 10-12 2009. URL: https://www.researchgate.net/publication/228901588_High_Speed_Non-Destructive_Rail_Testing_with_Advanced_Ultrasound_and_Eddy-Current_Testing_Techniques
5.    Звіт: Final technical activity report. Non-contact Ultrasonic System for Rail Track Inspection, Project no, 507622. Доступ: http://cordis.europa.eu/publication/rcn/13149_en.html.
6.    Meisser, K., Petrusch, R. (2016). Rail track inspection on new rails, An economical alternative.
7.    Kappatos, V., Gan, T.-H., Stamatelos, D. (2015). Chapter 3: Safe Rail Transport via Nondestructive Testing Inspection of Rails and Communications-Based Train Control Systems, “Advances in Communications-Based Train Control Sys tems”, Yu, F.R. (Eds.), CRC Press
8.    Регуляризація вибіркового диференціального динамічного програмування: Електронний  ресурс. Доступ: https://www.researchgate.net/publication/327088916_Regularizing_Sampled_Differential_Dynamic_Programming
9.    Non-destructive measurements of near-surface cracks in railheads: Електронний  ресурс. Доступ: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1596471/FULLTEXT01.pdf
10.    Потапов Д.О. Засоби рейкової дефектоскопії для перспективних ділянок впровадження швидкісного руху на залізницях України / Д.О. Потапов, В.Т. Сторчай // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, № 162 (2016), - стор. 71-80.
11.    E. Jasiūniene and E. Ukauskas, “The Ultrasonic Wave Interaction with Porosity Defects in Welded Rail Head,” Ultrasound, Vol. 65, No. 1, 2010, pp. 12-18.
12.    Advantage of a combined Ultrasonic and Eddy Current Examination for Railway Inspection Trains, Доступ: https://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/We.4.5.3.pdf
13.    Каталог УЗ перетворювачів. Доступ: https://www.bakerhughes.com/sites/bakerhughes/files/2022-05/bhcs34592_ultrasonic_transducers_catalog_r3.pdf
14.    Фазовимірювальні системи неруйнівного контролю [Електронний ресурс] / С. М. Маєвський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 288 с.
15.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
16.    Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.
17.    ДСТУ EN 13979-1:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та катані (EN 13979-1:2003 + A2:2011, IDT).
18.    Куц Ю.В. Новітні системи та технології: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.
19.    Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
20.    Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.
21.    Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
22.    Kuts Y. Automated Eddy Current System for Express Monitoring / Y. Kuts, I. Lysenko, A. Protasov, V. Petryk, A. Alexiev // International Journal “NDT Days”. – BSNDT : Bulgaria, 2022. ‒ Volume 5, Issue 5. ‒ P. 269-276.
23.    I. Lysenko, V. Uchanin, V. Petryk, Y. Kuts, A. Protasov and A. Alexiev, "Intelligent Automated Eddy Current System for Monitoring the Aircraft Structure Condition," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2022, pp. 1-5.
24.    Редька М.О. Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії / М. О. Редька, Ю. В. Куц, Є. В. Шаповалов, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Д. Близнюк // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2022. – №1. – C. 45-53.
25.    Mei, Zhong, Kuts, Yurii, Kochan, Orest, Lysenko, Iuliia, Levchenko, Oleksandr and Vlakh-Vyhrynovska, Halyna. "Using Signal Phase in Computerized Systems of Non-destructive Testing" Measurement Science Review, vol.22, no.1, 2022, pp.32-43.
26.    Лисенко Ю.Ю. Дослідження коливального режиму в системах автоматизованого імпульсного вихрострумового контролю / Ю. Ю. Лисенко, Ю. В. Куц, В. М. Учанін, В. Ф. Петрик // Відбір і обробка інформації. – 2021. – 49(125). – С. 9-18.
27.    Куц, Ю. В. Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Частина 1. Теоретичні аспекти використання перетворення Гільберта у вихрострумовому контролі / Ю. В. Куц, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Е. Левченко // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2021. – №3. – С. 7-13.
28.    Куц, Ю. В.Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Частина 2. Отримання вторинних діагностичних ознак та приклади реалізації / Ю. В. Куц, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, В. Ф. Петрик, О. Е. Левченко, Г. А. Богдан // Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2021. – №4. – С. 11-18. – Бібліогр.: 10 назв.
29.    Kuts Y. Enhanced Feature Extraction Algorithms Using Oscillatory-Mode Pulsed Eddy Current Techniques for Aircraft Structure Inspection / I. Lysenko, Y. Kuts, A. Protasov, V. Uchanin, M. Redka // Transactions on Aerospace Research, Institute of Aviation. – Poland, 2021. ‒ Volume 3 (264). ‒ P. 1-16.
30.    Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.
31.    Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021