Ярошевська О. Автоматизація проєктування будівельних об’єктів з використанням технологій інформаційного моделювання

Магістерська дисертація складається з таких розділів, як переліку скорочень, вступу, трьох розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Робота містить 97 сторінок, 51 рисунок, 5 таблиць, 1 діаграму, 32 формули та 17 джерел.
Метою дисертації є розробка автоматизованої системи для запису інформації з датчиків до інформаційної моделі.
Актуальність даної роботи полягає у попиті автоматизації та структуруванні даних у програмі.
Обєктом є програми з використанням інформаційної моделі.
Предмет – автоматизація записування інформації до моделі.
В оглядових матеріалах було розглянуто вже існуючі програми для інформаційного моделювання, а також етапи створення інформаційної моделі. Також ознайомлення з будівництвом котлована і різновидами грунтів для більшого розуміння теми.
У проектно-конструкторському розділі розглянуто роботу датчиків, їх характеристики, розраховано параметри зчитуваної інформації та порівняння з вихідними сигналами з цих датчиків. Побудовано графіки на основі цих розрахунків. Також прийняті аварійні значення складових котловану та побудований алгоритм дій при досягнені цих значень. Запропоновано структурну схему автоматизованої системи, а також ескіз інтерфейсу.
В розділі розробки стартап-проекту було проведено аналіз ринку та конкурентів. Розрахована вартість, підібрана команда та розроблений календарний план-графік реалізації проекту.

Керівник: доц., к.т.н. Нечай С.О.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.   What is bim? Building. Information modeling [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.allplan.com/bim/bim-and-allplan/
2.    BIM-технології у будівництві 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.planradar.com/ru/bim-tekhnologii-v-stroitelstve/
3.    Best BIM Software Programs [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://plannerly.com/10-best-bim-software-programs/
4.    Construction pits [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gudconsult.de/en/construction-pits
5.    Bodenart [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hypersoil.uni-muenster.de/0/03/06.htm#diagramm
6.    Design of Braced Cuts in Excavations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://structville.com/2020/12/design-of-braced-cuts-in-excavations.html
7.    Specifications to Consider for Load Cell Accuracy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mhforce.com/top-5-specifications-for-load-cell-accuracy/
8.    Converting an mV/V load cell signal into Engineering Units [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mhforce.com/mv-v-load-cell-span-errors/
9.    Инклинометр STS-106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rospribor.com/catalog/datpolc/sts106/
10.    Inklinometer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gif-ettlingen.de/engl/pdf/engl/Kap._02.61.pdf
11.    Holen Sie das Beste aus Ihrem Lastmessbolzen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lcmsystems.com/resources/load-pins-getting-the-best-from-your-load-pin
12.    Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 –«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 188 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447
13.    Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів: практикум: навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2019. 116 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450
14.    Розроблення стартап-проекту. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / [О. А. Гавриш, С. О. Солнцев, В. В. Дергачова таін.]. – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 27 с.
15.    Кофанов О. Є. Науково-методичні засади розроблення маркетингової стратегії стартап-проектів на промисловому ринку / О. Є. Кофанов, О. В.Зозульов. // Економічний простір. – 2016. – №115. – С. 202–2011.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021