Коломієць К. Розробка програмного забезпечення для автоматизованого проєктування витратомірів

Магістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків та переліку посилань. Також цей диплом містить 78 сторінок, в тому числі 54 рисунки, 23 таблиці, 25 джерел.

Актуальність. Більша частина технологічних процесів що проходять на сучасних виробництвах неможливі без використання витратомірів. Важливим етапом життєвого циклу розробки витратоміру є проєктування.
Складність вимірюваних приладів часто є неспівставною із застарілими засобами проєктування. Назріла необхідність оптимізації існуючих методів розробки витратомірів.

Метою виконання цієї роботи є створення програмного забезпечення для автоматизованого проєктування витратомірів.

Для створення програмного забезпечення необхідно розв’язати наступні задачі:
1) провести аналіз існуючих програмних засобів для автоматизованої розробки витратомірів;
2) провести огляд методів вимірювання витрати;
3) провести огляд математичних моделей витратомірів;
4) на основі попередніх оглядів розробити програмне забезпечення для автоматизованого проєктування витратомірів.

Об’єктом дослідження магістерської дисертації є автоматизована розробка витратомірів.
Предметом дослідження є програмне забезпечення для автоматизованої розробки витратомірів.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Гришанова І.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань

1. Pipe flow calculators (2021). Режим доступу: https://www.pipeflowcalculations.com/index.xhtml
2. Arian Iso5167 Flow Cad V2. Режим доступу: http://www.arian.cl/ingles/support.htm
3. TNflow (2011). Режим доступу: http://www.uktn.com/tnflowe.html
4. Daniel Orifice Plate Flow Calculator 3.0 (2008). Режим доступу: https://daniel-orifice-flow-calculator.software.informer.com/
5. American Society of Mechanical Engineers. Fluid Meters : Their Theory and Application. 6th ed. New York: ASME RCFM; 1971.
6. Emerson Automation Solutions, The Engineer’s Guide to DP Flow Measurement. Shakopee, MN, USA, 2020.
7. Пістун Є. П., Лесовой Л. В.. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. Видавництво ЗАТ „Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв”, Львів, 2006.
8. E.L. Upp, Paul J. LaNasa., Fluid flow measurement: a practical guide to accurate flow measurement. Second edition. Houston, TX, USA, 2002. DOI: 10.1016/B978-0-88415-758-8.X5000-5
9. ISO 5167-1:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 1: General principles and requirements, 2003. - 40 с.
10.ISO 5167-2:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 2: Orifice plates, 2003. - 54 с.
11.ISO 5167-3:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 3: Nozzles and Venturi nozzles, 2003. - 38 с.
12. ISO 5167-4:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 4: Venturi tubes, 2003. - 32 с.
13.D. W. Spitzer. Industrial Flow Measurement, 2nd ed., Research Triangle Park, NC: ISA, 1990.
14.PictureBox Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.picturebox?view=windowsdesktop-7.0
15.Label Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.label?view=windowsdesktop-7.0
16.TabControl Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.tabcontrol?view=windowsdesktop-7.0
17.GroupBox Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.groupbox?view=windowsdesktop-7.0
18.NumericUpDown Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.numericupdown?view=windowsdesktop-7.0
19.ComboBox Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.combobox?view=windowsdesktop-7.0
20.RadioButton Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.radiobutton?view=windowsdesktop-7.0
21.CheckBox Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.checkbox?view=windowsdesktop-7.0
22.Button Class Reference. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.button?view=windowsdesktop-7.0
23.Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с
24.Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. – Назва з екрана.
25.Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с. – Назва з екрана.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021